Vit.B12: niet alle cobalamine vormen zijn gelijk.


Vitamine B12 wordt ook wel cobalamine genoemd het bevat namelijk het metaal kobalt. Vit.B12 is een verzamelnaam voor een groep van kobalt bevattende verbindingen bekend als corrinoids. De belangrijkste cobalamine derivaten zijn cyano-cobalamine, hydroxocobalamine en de twee co-enzym vormen methyl-cobalamine en adenosyl-cobalamine.


Hier de "story of my life" in een zoektocht naar de optimale cobalamine behandeling.


woensdag 16 mei 2012

Dunne vezel neuropathie in Sarcoïdose en Pernicieuze Anemie: Vit.B12 deficiëntie.

Dunne vezel neuropathie in Sarcoïdose en Pernicieuze Anemie: Vit.B12 deficiëntie.
16 mei - 2012
Aandoeningen van het perifere zenuwstelsel worden neuropathie genoemd. Afhankelijk van de aard van de aangedane zenuwen kan perifere neuropathie de waarneming, het bewegen of autonome functies verstoren.
Dunne vezel neuropathie
De oorzaak van dunne vezel neuropathie kan heel divers zijn. Wanneer wordt gesproken over een dunne vezel neuropathie bedoelen we echter een neuropathie waarbij uitsluitend de dunne zenuwvezels zijn aangedaan: de geïsoleerde dunne vezel neuropathie (DVN) een vorm van poly-neuropathie. Autonome neuropathie of wel DVN wordt veroorzaakt door beschadiging van de kleinste zenuwen. Bij het stellen van de diagnose DVN is het van belang te zoeken naar de onderliggende oorzaak. DVN is vaak het gevolg van auto-immuun aandoeningen, infecties (virussen, mycoplasma bacteriën) of toxische omstandigheden.


Diverse aandoeningen (1,2) kunnen een (dunne vezel) neuropathie veroorzaken o.a. Sarcoïdose, Pernicieuze Anemie (kenmerk B12 deficiëntie), MS (Multiple Sclerosis), ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis), Charcot -Marie -Tooth  disease, Reuma  Artritis, SLE (Systemische Lupus Erythematodes), Vasculitis, ziekte van Lyme, Guillain-Barré syndrome, Sjögren syndrome, Psoriasis, Hypothyroidie, Diabetes, Coeliakie, IBD (Inflammatory Bowel Disease: zoals Ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa) HIV etc.


Sarcoïdose en de ziekte van Crohn, ook wel sarcoïdose van de darm genoemd (3,4) zijn granulomateuze ziektes. De systematische inflammatie processen bij de ziekte van Crohn vinden o.a. plaats in de dunne darm, het deel van de darm waar B12 wordt geabsorbeerd. Door beschadigingen in het laatste deel van de dunne darm kan een verminderd B12 opname plaats vinden, wanneer bij Crohn patiënten een deel van de dunne darm verwijderd wordt is het gedeelte van de dunne darm en de lengte die verwijderd wordt bepalend of dit tot malabsorptie zal leiden. De prevalentie van een Vit.B12 deficiëntie neemt hierdoor bij Crohn patiënten toe. (5,6,7,8,9)
In deze presentatie ligt de focus bij de volgende twee aandoeningen namelijk de “verraderlijke” ziekte Sarcoïdose en de “vergeten” ziekte (10) Pernicieuze Anemie waarbij DVN van toepassing kan zijn. Bij tal van patiënten met één van deze aandoeningen is DVN o.a. een kenmerk. Beide aandoeningen kunnen separaat dan wel in co-existentie naast elkaar bestaan.(11)

Sarcoïdose
Waardoor Sarcoïdose exact wordt veroorzaakt is onbekend, maar het is het meest waarschijnlijk dat het ontstaat door een combinatie van factoren. Volgens een algemeen aanvaarde hypothese zijn meerdere oorzaken mogelijk. Sommige onderzoekers suggereren dat het door een bacterie, virus of een chemische prikkel ontstaat. Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde genetische aanleg het immuunsysteem er toe aanzet om ontstekingen te veroorzaken.


Pernicieuze Anemie Vit.B12 deficiëntie  
Pernicieuze anemie is geen op zichzelf staande aandoening. Het is een sluipende aandoening die zich pas in de latere stadia kenbaar maakt. Er kunnen echter al onderliggende gastrische letsels aanwezig zijn vele jaren voor de anemie zich ontwikkelt. Bij Pernicieuze anemie is er sprake van een op zich zelf staand Vit.B12 tekort en/of combi gebrek aan ijzer en foliumzuur. Een Vit.B12 tekort kan veel verschillende oorzaken hebben. We spreken alleen van Pernicieuze anemie wanneer het tekort veroorzaakt wordt door auto-immuun gastritis.

Auto-immuun gastritis wordt ook wel type A gastritis genoemd. Pernicieuze anemie patiënten met chronische gastritis type B wordt voornamelijk in verband gebracht met de infectie helicobacter pylori een bacterie die in het maagslijmvlies kan overleven en door ontstekingen van de maagwand kan leiden tot maagzweren.
In alle andere gevallen spreken we van een Vit.B12 tekort -- en niet van Pernicieuze anemie.
DVN is een vorm van polyneuropathie (PNP)
De prevalentie van PNP in de algemene bevolking in Nederland is onbekend, maar kan worden geschat op 100.000 - 400.000 patiënten (0.6 - 2.5% van de bevolking), de incidentie wordt geschat op 30 - 200 per 100.000 per jaar. (12)
De DVN bij sarcoïdose en B12 patiënten is een vorm van poly-neuropathie (13,14,15), waarbij alleen de dunne vezels, die dicht onder de huid liggen, zijn aangedaan. DVN is een neuropathie welke selectief de dunne gemyeliniseerde en niet gemyeliniseerde zenuwvezels aantast. Bij een patiënt met B12 deficiëntie kunnen zowel de dunne als dikke zenuwvezels worden aangetast.
Sarcoïdose is een verraderlijke aandoening en Pernicieuze anemie, met als gevolg een Vit.B12 deficiëntie, wordt de vergeten aandoening genoemd. Beide aandoeningen vertonen een grillig karakter in presentatie van symptomen en de klachten kunnen divers en variabel van aard zijn. Zowel Sarcoïdose en Pernicieuze anemie patiënten kunnen reeds geruime tijd (soms vele jaren!) met klachten lopen alvorens de diagnose wordt gesteld.
Het aantal patiënten met DVN veroorzaakt door Sarcoïdose en/of een B12 deficiëntie oorzaak etiologie al dan niet herkend is een behoorlijk percentage. Dat Sarcoïdose en een B12 deficiëntie naast elkaar kunnen bestaan maakt een bloedbepaling van B12 meer dan gewenst -- zelfs noodzakelijk bij Sarcoïdose patiënten met DVN.
Neurosarcoidosis (16)

Citaat :  If not recognised, these symptoms may be an enigma to both patient and doctor. Recognition of SFN is important as it may cause disabling symptoms.

Wanneer niet herkend, kunnen deze symptomen een enigma zijn voor zowel de arts als de patiënt. Herkenning van DVN is belangrijk aangezien het kan leiden tot invaliderende symptomen.

Citaat:  SFN in sarcoidosis are unknown and need further study.

DVN in sarcoïdosis zijn onbekend en hebben meer onderzoek nodig.

Een Vit.B12 bepaling in de differentiaal diagnose, kan wellicht een goede stap in de richting zijn.


Symptomen DVN
DVN is een sensorische neuropathie waarbij vooral onaangename of pijnlijke sensaties kunnen voorkomen. De symptomen (17) van DVN zijn: doorgaans pijnlijke paresthesieën (18) (brandend gevoel, prikkelingen, tintelingen) afwijkende temperatuur- en pijnzin kan aanwezig zijn, ongevoeligheid voor warmte en/of kou, doof of koud gevoel o.a. voetzolen, intolerantie voor dekens op de benen en autonome klachten zoals een veranderd transpiratiepatroon, facial flushing (bloedstuwing naar het hoofd), impotentie c.q. erectiestoornissen, vaginale droogheid en problemen met opwindingen orgasme bij vrouwen, plas stoornissen zoals verminderde sensatie, incontinentie en het onvermogen om uw blaas volledig te ledigen, wat kan leiden tot infecties van de urinewegen, veranderd ontlasting patroon (diarree of juist obstipatie) orthostatische hypotensie (plotselinge bloeddrukdaling), droge mond of ogen, problemen met scherpstellen van de ogen, wisselend wazig zien, gastrointestinale verschijnselen o.a. maag- en darmklachten. Ook een “restless legs” syndroom kan voorkomen.
De pijn (schietende of stekende pijn) wordt vaak omschreven als een ijspriem die in de botten prikt, als een elektrische schok, of als lopen op glasscherven. In het algemeen is de gevoelswaarneming verstoord, waardoor prikkels of gebeurtenissen worden ervaren die er niet zijn (allodinie) verschijnsel waarbij niet-pijnlijke prikkels als pijnlijk worden ervaren zoals een steek van een insect, een snee in de huid, een blauwe plek of het gevoel dat er een injectie wordt gegeven. Soms verliest iemand juist het vermogen om pijn te voelen, waardoor een verwonding in de huid of een bloeding niet wordt opmerkt.Burning Mouth Syndrome en Burning Feet Syndrome
Burning Mouth Syndrome en Burning Feet Syndrome is een Engelse term voor letterlijk vertaald het “brandende mond” en “brandende voet” syndroom. Het Burning Mouth Syndroom gaat vaak vergezeld met klachten van een branderige tong, droge mondholte en veranderde smaak. De oorzaak van beide syndromen is onbekend, alhoewel er aanwijzingen zijn dat er sprake kan zijn van een neuropathische pijn bij een dunne vezel neuropathie met als mogelijke oorzaak Sarcoïdose en Pernicieuze anemie of een micro organisme infectie o.a. de bacterie Helicobacter pylori. (19,20,21,22,23,24,25)
Een branderig gevoel in de mond of aan de tong is soms het eerste en enige symptoom van een tot dan toe onopgemerkte Vit.B12 deficiëntie. (26,27)
Metaalsmaak    Sarcoïdose  Vit.B12 deficiëntie    Vit.D  intoxicatie
Wat is de oorzaak van een metalen smaak in de mond? (28)
Veel systemische ziekten, ontstekingen en patiënten met auto-immuun aandoeningen die het centrale of perifere zenuwstelsel treffen, melden een metalen smaak in de mond. Aandoeningen van het zenuwstelsel kunnen mogelijk leiden tot smaakstoornissen. Het probleem kan liggen in de hersenen, ergens in de perifere zenuwen, die de zintuigen van smaak en geur bestuurt. Met inbegrip zoals (neuro)sarcoïdose (29,30), Vit.B12 deficiëntie (31,32,33) en Vit.D intoxicatie, (34,35,36) en o.a. CIPD (Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy), Guillan-Barré Syndrome een vorm van polyneuropathie, de oorzaak is vaak een auto-immuun reactie na een infectie, is een perifere zenuw aandoening en kan worden geassocieerd met een metaalachtige smaak in de mond.
Tinnittus – Sarcoïdose – Vit.B12 deficlëntie
Zo’n 10% van de bevolking heeft last van tinnitus (oorsuizen). Een paar procent heeft duidelijke hinder, bij een kleine groep wordt het normale dagelijkse leven verstoord.
Over het mechanisme van tinnitis is men onvoldoende op de hoogte. Over de oorzaak van oorsuizen bestaat nog veel onduidelijkheid. Tal van mogelijkheden: o.a. metabole aandoeningen,  auto-immuun aandoeningen, bacteriële of virale infecties (37), neurologische aandoeningen etc. kunnen in verband gebracht worden met tinnitus. Er zijn twee soorten van tinnitus.
Objectieve tinnitus: kan waargenomen worden door de onderzoeker bij auscultatie (afluisteren van lichaamsgeluiden met behulp van stethoscoop of hoorbuis). Subjectieve tinnitus: wordt enkel waargenomen door de patiënt. Het kan gaan om piepen, fluiten, ruisen of bonzen, soms gepaard met gehoorverlies.
Subjectieve tinnitus komt vaker voor, het is echter moeilijker te behandelen dan objectieve tinnitus.
Verschillende metabole afwijkingen o.a. een B12 deficiëntie Pernicieuze anemie (38,39,40,41,42,43,44) kunnen worden geassocieerd met tinnitus en tal van auto- immuun aandoeningen o.a. Sarcoïdose. (45,46,47,48,49) Perifere zenuwen zijn relatief kwetsbaar voor metabole stoornissen.
Opticus neuropathie    Uveitis    Sarcoïdose    Pernicieuze anemie    Vit.B12
De oogzenuw is de zenuw van het zien. Het brengt de beelden die we zien van ons oog naar de hersenen. Bij een ontsteking van de oogzenuw (Neuritis optica) raakt de zenuw gezwollen en rood, en de zenuwvezels werken niet goed meer. Als de ontsteking mild is, kan het gezichtsvermogen bijna normaal zijn. Als enkele of alle zenuwvezels aangetast zijn, zien we wazig in één of beide ogen. Het kan ook verslechteren na een heet bad of hete douche of na inspanning.
Optic Neuritis (50)
Citaat:  Sarcoidosis: As well as pernicious anemia, Graves disease, bee stings, and vaccinations, mall all cause vision loss from swelling of the person’s optic nerve.
Sarcoïdose: Even als pernicieuze anemie, ziekte van Graves, bijen steken, en vaccinaties, kunnen alle verlies in gezichtsvermogen veroorzaken door zwelling van de optische zenuw.
Opticus neuropathie (51)
Citaat:  Opticusneuropathie kan worden veroorzaakt door een tekort aan voedingsstoffen (soms ‘deficiëntieamblyopie' genoemd), vooral aan vitamine B12.
Citaat: Als de oorzaak echter een gebrek aan vitamine B12 is, volstaat een behandeling met alleen voedingssupplementen niet. Een tekort aan vitamine B12 wordt doorgaans behandeld met injecties met vitamine B12-supplementen. Tenzij aangetoond is dat de oogzenuw in omvang afneemt (atrofie), is de verwachting dat het gezichtsvermogen dat verloren is gegaan, gedeeltelijk wordt hersteld.
Optic  Neuritis  (o.a. pernicieuze anemie) (52)
Citaat:  Rare causes include diabetes, pernicious anemia, Graves' disease, bee stings, vaccinations, and injuries. However, the cause of optic neuritis is often unknown.
Uitzonderlijke oorzaken waaronder, diabetes, pernicieuze anemie, ziekte van Graves, bijen steken, vaccinaties, en verwondingen. Echter, de oorzaak van opticus neuropathie is vaak onbekend.
Uveïtis is een ontsteking van de uvea, een inwendig onderdeel van het oog. Ontstekingen van de uvea, deze bestaat uit de iris (regenboogvlies), het corpus cilaire (het staalvormig lichaam) en de chorioidea (vaatvlies), hebben zeer uiteenlopende oorzaken en worden samen gevat onder de term uveïtis.
Uveïtis (o.a. sarcoïdose) (53,54)
Citaat: Ongeveer 40% van de patiënten met uveïtis lijdt aan een ziekte die ook andere organen in het lichaam aantast. Dit zijn onder andere ontstekingsziekten als spondylitis ankylopoetica (ziekte van Bechterew) en juveniele reumatoïde artritis, sarcoïdose en uitgebreide infecties
Bell’s Palsy    Sarcoïdose    Vit.D intoxication  – Vit.B12 deficiëntie
De aangezichtsverlamming van Bell, ook wel Bell’s Palsy genoemd, meestal aan één kant, is een plotseling optredende perifere verlamming van de zevende hersenzenuw (nervus facialis), de belangrijkste motorische aangezichtszenuw. Hoewel ook andere zenuwen tijdelijk kunnen worden geïrriteerd.
De aangezichtszenuw is de zevende van twaalf hersenzenuwen die aan de hersenen ontspringen. Deze zenuw stuurt onder meer de spieren aan die betrokken zijn bij de gelaatsuitdrukking, en speelt eveneens een rol bij de smaakwaarneming op bepaalde delen van de tong. Verder speelt deze zenuw ook een rol in de waarneming van geluid en de werking van je speekselklieren en je traanklieren. De werking van de spieren en klieren in je gezicht vermindert dan ook aanzienlijk wanneer je aangezichtszenuw gekwetst, ontstoken of geïnfecteerd is.
Over de oorzaak bestaan vele theorieën. Op dit moment is niet met zekerheid bekend waardoor Bell-verlamming wordt veroorzaakt. Verondersteld wordt dat het herpes-simplex virus type 1 een rol speelt. Een ontsteking door de Borrelia burgdorferi bacterie, de verwekker van de ziekte van Lyme door een teek overgebracht, komt eveneens voor. Welke klachten iemand krijgt verschilt per persoon. Aandoeningen aan de zenuwen komen het meest voor. Dit kan zenuwpijn of zenuwuitval op verschillende plaatsen in het lijf tot gevolg hebben. Voorbeelden zijn verlamming van de gezichtsspieren (Bell’s Palsy) of pijn en krachtsvermindering aan een arm of been. (55)
Ziekte van Lyme (56,57,58)
De ziekte van Lyme moet overwogen worden in een differentiaal diagnose van MS, ALS, Parkinson en andere neurologische condities, eveneens (neuro) Sarcoidose, Reuma Arthritis, Chronisch Vermoeidheid Syndroom, Gulf War Syndroom, Fibromyalgie, ADHD, Hypochondrie, aandoeningen aan de luchtwegen, somatische stoornissen en patiënten met verschillende moeilijk te diagnosticeren multi systeem syndromen.

Bij tal van deze aandoeningen is een ontregeld Vit.D metabolisme eerder regel dan uitzondering -- laag 25D combi hoog 1,25D.

Een samenvatting verslag tijdens een The International Lyme Disease and Associated Diseases Society (ILADS) conferentie 10 oktober 2010 van diverse prominente artsen o.a. dr Burrascano, dr Horowitz, dr Fishman etc. die zich bezighouden met de studie en behandeling van de ziekte van Lyme. De ILADS is een non-profit, internationale, multidisciplinaire, medische vereniging, toegewijd aan de diagnose en de geschikte behandeling van de ziekte van lyme en de geassocieerde ziekten.
Dr. Norton Fishman shared information on the immune system and cytokines:

Dr. Fishman informatieve deel met betrekking op het imuunsysteem en cytokines:
Veel Lyme patiënten hebben een hoog 1,25D en laag 25D -- wat aantoont dat ze een infectie hebben.
What are objective markers of chronic Lyme disease? (59)

Lyme report: Montgomery County, MD -- Lyme doctor in Germantown.

Citaat: • Low or borderline low vitamin B12 and folic acid
            • A reversal of vitamin D levels with low vitamin D OH 25 and high vitamin D 1,25
Laag of borderline lage vitamine B12 en foliumzuur. Een omkering van vitamine D waardes, met een laag  vitamine D OH 25 en een hoog vitamine D 1,25

Citaat: The vitamin D ratio will likely be abnormal. Vitamin D OH 25 will be low and Vitamin D 1,25 will be high, perhaps in the toxic range.
De vitamine D ratio zal waarschijnlijk abnormaal zijn. Vitamine D OH 25 zal laag zijn en vitamine D 1,25 zal hoog zijn en misschien in de toxische range vallen.
Bell’s Palsy is eveneens beschreven in de literatuur bij Sarcoïdose. (60,61,62,63) Bell’s Palsy komt evenveel voor bij mannen als bij vrouwen en evenveel links- als rechtszijdig. Mannen krijgen de ziekte van Bell opvallend vaak tussen hun 30e en 40e jaar. Bij kinderen komt de verlamming minder vaak voor.
The Science points to Angiotensin II and 1,25-dihydroxyvitamin D (64)
Citaat: 1,25-D has a profound effect on muscles [11]. Elevated 1,25-D can even cause paralysis of the facial muscles [12], leading to Palsy.
1,25-D heeft een enorm effect op de spieren [11]. Verhoogd 1,25-D kan zelfs verlamming van de gezichtsspieren veroorzaken [12], leidend tot Palsy.
Facial paralysis in children (65)
Citaat: To these must be added exceptional causes such as vitamin D intoxication
Hieraan moet uitzonderlijke gevallen toegevoegd worden, zoals vitamine D intoxicatie.

Literatuur Vit.B12 in Bell's Palsy:

Protocol for excluding B12 deficiency (Megaloblastic anemia/ Pernicious Anaemia) from adult and child patient presentation (66)

Bell’s Palsy (67)

Bell's palsy: diagnostic and therapeutical trial in childhood (68)Gebruik van methylcobalamine één van de actieve vormen van B12 lijkt in de behandeling van Bell’s Palsy een positieve bijdrage te kunnen leveren. (69)


Restless Legs Syndrome   Sarcoïdose   Vit.B12 deficiëntie
Restless Legs Syndrome ofwel het rusteloze benen syndroom (RLS) een term bedacht door de Zweedse neuroloog Karl-Axel-Ekbom. Een neurologische zintuiglijke bewegingsstoornis, met een grote invloed op de slaap. De symptomen zijn o.a. een vervelend onaangenaam gevoel meestal sensaties in de kuiten dat je dwingt je benen te bewegen, maar kan overal worden gevoeld van uw dij naar de enkel. Mensen met rusteloze benen omschrijven dit gevoel als trekkend - kruipend of als elektriciteit of alsof er mieren in mijn benen marcheren -- paresthesie (17)
In een aantal gevallen is RLS een gevolg van een andere ziekte of zijn de klachten het gevolg van andere variabelen (bijvoorbeeld bijwerking medicatie) of tijdens de zwangerschap krijgt gemiddeld 15% van de zwangere vrouwen in het derde trimester te maken met RLS. Men spreekt dan van secundaire RLS. Mogelijke oorzaken van secundair RLS zijn chronische (auto-immuun) aandoeningen zoals Sarcoïdose, Diabetes, nierziekten, polyneuropathie, de ziekte van Parkinson, schildklieraandoeningen, Reuma of chronische myelopathie dan wel nutriënt(en) gebrek met name ijzer, foliumzuur, B12-tekort.
Theorieën voor RLS pathologie omvatten ijzer deficiëntie, dopamine dysregulatie en perifere neuropathie (aandoening aan de zenuw uiteinden o.a. DVN). Met name een ijzer gebrek wordt bij veel patiënten met één of meerdere van deze auto- aandoeningen melding gemaakt met secundair RLS. Wanneer RLS door ijzer gebrek wordt veroorzaakt. In deze gevallen ligt de oplossing voor de hand: het nemen van extra ijzer kan de symptomen wellicht wegnemen.
De vraag dient dan weer te worden gesteld wat de oorzaak is van het gebrek aan ijzer. RLS wordt gezien in veel auto-immuun aandoeningen waarbij "inflammatie processen" dan wel een “infectie connectie” van toepassing kan zijn. Wellicht verklaarbaar door het gegeven dat tal van bacteriën  ijzer consumeren om te overleven en voor reproductie. (70,71,72,73)
Gebruik van ijzer suppletie dient kritisch te worden beoordeeld door de arts, met name bij patiënten met Anemia of Chronic Disease (74,75)
Citaat: Taking iron pills for anemia of chronic disease could be harmful, even fatal.
Suppletie van ijzer bij een anemie veroorzaakt door chronische ziekte kan schadelijk en zelfs fataal zijn.
Citaat: There is no treatment for anemia of chronic disease except to address the underlying condition. Iron supplementation is inappropriate in these patients because the added iron can become free to nourish bacteria and cancer cells.
Er is geen behandeling voor de anemie veroorzaakt door chronische ziekte, behalve het aanpakken van de onderliggende oorzaak. Ijzer suppletie is bij deze patiënten niet de aangewezen weg, de toegevoegde ijzer kan beschikbaar komen om bacteriën en kanker cellen te voeden.
Gastro-intestinale verstoringen: o.a. ziekte van Crohn, SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth) worden gelinkt met RLS. (76)
Het is mogelijk dat een bepaalde vorm van bloedarmoede, bijvoorbeeld een tekort aan ijzer, foliumzuur of Vit.B12 (77,78,79,80), de kans op onrustige benen vergroot.
Sarcoidose - rusteloze benen  - dunne vezel  neuropathie (81)

Differentiatie diagnostiek DVNDe neuropathische pijn bij DVN kan voorkomen zonder dat bij neurologisch of EMG onderzoek afwijkingen worden gevonden. In dat geval is een geïsoleerde dunne vezelneuropathie de meest waarschijnlijke diagnose. Bij geïsoleerde dunne vezel neuropathie kan de diagnose moeilijk zijn vanwege het ontbreken van afwijkingen bij standaard neurologisch onderzoek -- normale kracht, vibratiezin en reflexen -- en een normaal zenuwgeleiding onderzoek.
Multidisciplinaire diagnostiek
Gezien het grillige karakter van de aandoening Sarcoïdose, met name bij symptomen die passen bij neurosarcoïdose -- aantasting van het perifere en (of) centrale zenuwstelsel, is naast de verwijzing naar de longarts, aanvullend onderzoek door andere specialisten in vele gevallen wenselijk dan wel noodzakelijk.
Prevalentie Sarcoïdose aantal inwoners
Sarcoïdose treft vooral jonge volwassenen in de leeftijd van 20 tot 40 jaar. De incidentie in Nederland wordt geschat op 20 per 100.000 inwoners en de prevalentie op 50 per 100.000 inwoners (Drent et al., 2007).
De frequentie van neurologische verschijnselen, inclusief myopathie, bij patiënten met sarcoïdose wordt geschat op 5% (Stern 2006). De incidentie van subklinische vormen en niet gediagnosticeerde neurosarcoïdose is vermoedelijk veel hoger (Sharma 1997).
Neurosarcoïdose komt bij ongeveer 5 - 15% van de patiënten met sarcoïdose voor (Ferriby et al., 2001) en wordt gekenmerkt door intracerebrale granulomen en soms hydrocefalus met bepaalde neurologische afwijkingen (neuropathie van de N. opticus, axonale neuropathie, neuropathie van de N. facialis, aseptische meningitis) bij deze patiënten met sarcoïdose. Neurosarcoïdose heeft een minder gunstige prognose dan ‘gewone’ sarcoïdose. Ervan uitgaande dat bij 10% van de patiënten met sarcoïdose zich neurosarcoïdose voordoet, bedraagt in Nederland de incidentie ervan 2 per 100.000 en de prevalentie 5 per 100.000 inwoners. Het aantal patiënten met therapieresistente neurosarcoïdose wordt geschat op 0,1 per 150.000 inwoners (Drent en van den Bosch, 2007) (82)
“Neurosarcoidosis occurs world-wide, in all races, both sexes and at all ages (usually between 20 and 40 years). Sarcoidosis is considered to be the second commonest respiratory disease in young adults after asthma.” (83)
Bij een klein percentage sarcoïdose patiënten zijn neurologische verschijnselen het eerste of vrijwel enige symptoom van de ziekte. Bij de helft van de patiënten met neurosarcoïdose begint de ziekte met neurologische symptomen en soms blijft sarcoïdose beperkt tot het zenuwstelsel. Om deze redenen wordt de diagnose soms laat of mogelijk zelfs helemaal niet gesteld. (84) Het aantonen van neurosarcoïdose is zelfs bij duidelijke neurologische symptomen niet altijd mogelijk, uitsluiten ervan is vrijwel onmogelijk.
Bij 30 - 40 van de patiënten worden oogafwijkingen gevonden, vooral in geval van een granulomateuze angiitis. Afwijkingen op de thoraxfoto worden in 50 - 80 van de gevallen beschreven, hypercalciëmie heeft een zeer lage sensitiviteit voor neurosarcoidose terwijl bij ongeveer 30 van de patiënten hypercalciurie kan worden aangetoond, de activiteit van angiotensine-‘converting’ enzym in het serum is in slechts 10 - 30 van de gevallen verhoogd.
Neurosarcoïdose manifesteert zich meestal tussen het twintigste en veertigste levensjaar.
Neuropsychiatrische symptomen
Een manische episode met psychotische kenmerken kan de eerste uiting zijn van neurosarcoïdose. (85) De neurospychiatrisch - gerelateerde symptomen bij een B12 deficiëntie (86) kunnen eveneens het eerste of vrijwel enige symptoom zijn van een sub klinische Vit.B12 deficiëntie (10) en kunnen zich reeds geruime tijd al manifesteren zonder anemie met B12 bloedwaarden in het zogeheten grijs gebied met verhoogd MMA (methylmalonzuur) waarde.
De gevolgen van (neuro)sarcoïdose en een B12 deficiëntie o.a. DVN zijn niet te onderschatten. Gericht onderzoek is gewenst dan wel noodzakelijk voor een zo goed mogelijke effectieve behandeling. Veel artsen zijn, met name bij patiënten met de aanwezigheid van één aandoening, dan wel de co-existentie van beide aandoeningen, hier helaas in eerste instantie niet mee bekend of in getraind.
Het is niet goed mogelijk om alle mogelijke verschillende neurologische symptomen te (be)noemen dan wel te definiëren die bij Sarcoïdose dan wel een B12 tekort kunnen voor komen. Niet alleen omdat het er zoveel zijn en ze heel divers zijn, maar ook omdat het vaak niet goed bekend is of de klachten werkelijk iets met Sarcoïdose of met een B12 deficiëntie te maken hebben.

Net als de Sarcoïdose patiënten kunnen B12 patiënten soms vele jaren onbegrepen rond lopen met voor de arts ‘vage’ klachten, eer de juiste diagnose wordt gesteld. Men kan toevallig twee verschillende aandoeningen naast elkaar hebben. Pas als blijkt dat bepaalde symptomen c.q. klachten vaker dan gemiddeld bij patiënten met Sarcoïdose of een B12 tekort voorkomen, kan men proberen een verband te vinden.
Wanneer een B12 meting bepaald wordt, is het verstandig bekend te zijn met de hoogte dan wel de laagte van deze B12 waarde. Helaas wordt een B12 waarde uit onwetendheid door menig arts niet altijd gemeten, of niet geheel juist geïnterpreteerd. In de zin dat de onder grens B12 bloedwaarde van het ref. gebied te scherp wordt gehanteerd, waarbij klachten zoals DVN reeds geruime tijd manifest kunnen zijn, bij een B12 patiënt en t.z.t. zonder B12 behandeling de symptomen gaandeweg zullen verergeren. De dikke vezels kunnen worden aangetast, met uiteindelijk uitval verschijnselen.
Prevalentie Pernicieuze  anemie aantal inwoners
Schatting prevalentie Pernicieuze anemie in Nederland (2004) aantal 23.964 patiënten -- inwoners aantal 16.318.199. Overzicht landen (87) schatting aantal Pernicieuze anemie patiënten.
Behandeling DVN bij Sarcoïdose
De klachten bij een neurosarcoïdose  patiënt kunnen vaak zo ernstig zijn dat ontwikkeling van een effectieve therapie van groot belang is. Corticosteroïden en methotrexaat, de hoekstenen van de therapie bij sarcoïdose, lijken niet werkzaam bij DVN. De behandeling is dan ook meestal symptomatisch, en gericht op verlichting van neuropathische pijn.
Wanneer een sarcoïdose patiënt DVN heeft, dient zo spoedig mogelijk een B12 tekort uitgesloten dan wel aangetoond te worden. Het tijdig herkennen van een B12 deficiëntie, kan mogelijk o.a. onherstelbaar lijkende zenuw schade aan de dunne vezels bij sarcoïdose patiënten voorkomen, dan wel herstel van DVN kan plaats vinden met een adequate B12 behandeling.
Om onnodig schade aan de zenuwuiteinden te voorkomen, bij neurosarcoïdose patiënten, en tal van neuro- gerelateerde symptomen aan de verkeerde kapstok kunnen hangen, is een B12 bepaling periodiek gewenst voor meer inzicht om een B12 tekort uit te sluiten, dan wel aan te tonen. Dit om vermijdbaar leed te voorkomen.
Een adequate voorziening van B12 is o.a. nodig voor het stimuleren en vormen van “myeline” dit is de vettige substantie (isolatielaag) rondom de zenuw uiteinden waardoor de impulsgeleiding van de zenuw wordt versneld. Wanneer deze isolatielaag beschadigd raakt (o.a. door B12 gebrek) zullen diverse neuro- symptomen o.a. DVN zich manifesteren.
De neuro- gerelateerde uitingen en gevolgen van een B12 deficiëntie o.a. DVN en tal van neuro musculaire symptomen c.q. specifieke en aspecifieke klachten, vertonen veel overlap met de symptomen bij een neurosarcoïdose patiënt.
Wanneer een sarcoïdose patiënt langdurig en veel medicatie o.a. methotrexaat, maagzuurremmers, antibiotica, corticosteroïden o.a. prednison en dergelijke gebruikt, is het zinvol om periodiek een B12 meting te laten bepalen voor meer inzicht. Diverse symptomen, die worden gezien bij sarcoïdose patiënten, kunnen het gevolg zijn van een onderliggend B12 gebrek door bovengenoemd medicatie gebruik. Bij een B12 gebrek door langdurig medicatie gebruik, indien onbehandeld, kunnen op termijn de B12 gerelateerde symptomen onomkeerbaar zijn.
Medicatie en vitaminen gebruik
Medicijnen kunnen de omzetting van een vitamine in de actieve vorm belemmeren, of op een andere manier de activiteit daarvan blokkeren (vitamine-antagonisten). Tijdige herkenning van medicijn geïnduceerde voedingsdeficiënties, is van belang voor de patiënt. Omdat ze de kwaliteit van leven en het ziekteverloop negatief kunnen beïnvloeden. (88)
Medicatie die de homocysteïne spiegel kunnen verhogen, door verlaging van de spiegels van foliumzuur, B12 en/of Vit.B6. Voorbeelden hiervan zijn: methotrexaat, sulfasalazine en diverse soorten antibiotica.
Sulfasalazine is een ontstekingremmer die primair gebruikt wordt bij de behandeling van IBD o.a. ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa en Reumatoide Artritis.(89) Interactie sulfasalazine: beïnvloedt de resorptie en het metabolisme van foliumzuur. Indien u een kinderwens heeft en u gebruikt sulfasalasine, overleg dan met uw arts. Mannen moeten meestal stoppen met sulfasalazine, omdat het de spermaproductie vermindert en het een tijdelijke onvruchtbaarheid kan veroorzaken doordat de geproduceerde zaadcellen minder beweeglijk zijn. (90)
Medicatie o.a. methotrexaat en bepaalde soorten antibiotica (trimethoprim o.a. bactrim) die het DHFR (dihydrofolaatreductase) enzym blokkeren, zijn berucht voor het ontstaan van foliumzuur tekort bij patiënten die deze medicatie gebruiken. Met als neven effect , secundair op termijn, een B12 deficiëntie bij langdurig gebruik. Methotrexaat behoort tot de antimetabolieten, het is een foliumzuurantagonist, die binding aangaat met dihydrofolaatreductase, het enzym dat dihydrofolinezuur omzet in tetrahydrofoliumzuur.
Methotrexaat werkt in op de aanmaak van foliumzuur, in zowel kankercellen als gezonde lichaamscellen. Vaak schrijft de arts naast methotrexaat : ook foliumzuur, folinezuur of levofolinezuur voor. Deze stoffen verminderen de kans op bijwerkingen, omdat ze cellen beschermen tegen de inwerking van methotrexaat op de foliumzuurstofwisseling.
Protonpompremmers worden o.a. voorgeschreven bij: gastritis (ontsteking van de maagwandbekleding); maagzweren; patiënten bij wie de maagwandbekleding is geïnfecteerd door de bacterie Helicobacter pylorie, vermoedelijk een belangrijke oorzaak van maagzweren.
Maagzuurremmers van de categorie protonpompremmers o.a. esomeprazol (Nexium), lansoprazol (Prezal), omeprazol (Losec), pantoprazol (Pantozol), rabeprazol (Pariet) als ook H2-receptor antagonisten, o.a. ranitidine (Zantac) en cimetidine (Tagamet) verstoren de opname van voedselgebonden Vit.B12 door de maagzuur- en pepsineremmende werkingen van deze middelen met als gevolg hypo- of achloorhydrie (te weinig of zelfs een gebrek aan maagzuur). Dit leidt tot verlaagde serumspiegels van B12.Extra Vit.B6 (91,92,93) en Vit.D suppletie dienen met zorg worden bekeken, wanneer vormen van neuropathie aanwezig zijn. Sarcoïdose patiënten met een verstoord Vit.D metabolisme dienen alert te zijn op Vit.D intoxicatie symptomen o.a. paresthesieën (gevoelloosheid, tintelingen, branderigheid, prikkelingen, doof gevoel in de ledematen, eenzijdig (meestal) gezichtsverlamming – soort Bell’s Palsy) (62,64,94) diverse kenmerken c.q. uitingen die passen bij dunne vezel neuropathie.
Overzicht Vit.D intoxicatie symptomen lijst, nieuwsbrief MBOG juni 2006 pagina 5 (95), sarcinfo.com (96)
De bijsluiter van o.a. Devaron (Vit.D supplement) is vrij helder in advies voor Sarcoïdose patienten.

Vit.D bij Sarcoïdose en ziekte van Crohn
Bij patiënten met een granulomateuze aandoening o.a. Sarcoïdose vindt veelal productie van de actieve vorm Vit.D 1,25 plaats in de granulomen, dit is een type ontstekingsreactie. Een granuloom is een chronische ontstekingsreactie die gevormd wordt door een ophoping van monocyten, lymfocyten, macrofagen, en fibroblasten. Bijvoorbeeld geactiveerde long macrofagen bij sarcoïdose produceren calcitriol, de actieve vorm van Vit.D en verhoogt de 1,25D spiegel. Het belang van calcitriol in de pathogenese van sarcoïdose is niet gekend, maar het is verantwoordelijk voor teveel calcium in de urine en teveel calcium in het bloed wat regelmatig voorkomt. (13,97)
Bij ongeveer zo’n 10 à 20% van de sarcoïdose patiënten kan een te hoge calcium waarde van toepassing zijn, dit wordt ook wel hypercalcemie genoemd.
Ongeveer 35.000 mensen in Nederland hebben IBD. Waarschijnlijk spelen afwijkende reacties van het immuunsysteem op darmbacteriën een belangrijke rol. Het menselijke lichaam beschikt in het darmslijmvlies over een verdedigingsmechanisme tegen indringers zoals bacteriën en virussen. Bij IBD valt dit verdedigingsmechanisme als het ware het eigen lichaam aan, met een ontstekingsreactie in de dikke en/of dunne darm als gevolg. Dit blijkt onder meer uit het voorkomen van geactiveerde T-cellen, monocyten en macrofagen bij IBD.
De geactiveerde macrofagen bij IBD o.a. bij Crohn patiënten produceren 1,25D buiten de nieren om.
Hypercalcemie , een verhoogd calciumgehalte, is beschreven bij diverse patiënten met granulomateuze ziekten. Sarcoïdose en Ziekte van Crohn met een te hoge Vit.D 1,25 (98,99)

Bij menig Sarcoïdose en Crohn patiënt kan een verhoogd calcium gehalte aanwezig zijn, echter dit is niet bij iedere Sarcoïdose dan wel Crohn patiënt van toepassing. Wat wel bij menig patiënt wordt waar genomen is de combi: laag normaal Vit.D3(25-OH) waarde met een (te) hoog Vit.D 1,25 (100)
Zowel Sarcoïdose en Crohn patiënten hebben een verhoogd risico voor het ontwikkelen op termijn van Osteoporose door o.a. een verstoord Vit.D metabolisme. De hoge 1,25D waarde het actieve Vit.D hormoon heeft o.a. een ontregelende werking op de calciumhuishouding. Een te hoge of te lage 1,25D gehalte heeft o.a. invloed op de botaanmaak (osteoblasten) en botafbraak (osteoclasten). De hoeveelheid van de 1,25D waarde heeft dus invloed of er al dan niet een goed evenwicht van botaanmaak dan wel botafbraak plaats vindt. Bij een (te) hoge 1,25D waarde vindt o.a. botafbraak plaats met als gevolg Osteopenie – Osteoporose (101)
Of het zinvol is Crohn patiënten bij een vermeend Vit.D deficiëntie met een laag normaal Vit.D3 (25-OH) waarde extra Vit.D te supplementeren is reden voor discussie. Sarcoïdose patiënten wordt ontraden dan wel zeer terughoudend te zijn met Vit.D suppletie en consumptie en voorzichtig te zijn met zonlicht. Bij een verstoord Vit.D metabolisme is de extra hoeveelheden Vit.D brandstof voor de vorming van 1,25D, het actieve hormoon, met o.a. een neven effect op de calciumhuishouding. (14,102,103,104)
Een gebrek aan Vit.B12 kan een gevolg zijn van de ziekte van Crohn. 
Een B12 deficiëntie en een te hoog 1,25D, zowel bij Pernicieuze anemie, Sarcoïdose en Ziekte van Crohn patiënten met een B12 deficiëntie, zijn beide een onafhankelijk risico factor voor Osteoporose.
DVN bij ziekte van Crohn
De ziekte van Crohn wordt als auto-immuun beschouwd en heden ten dage wordt de “infectie connectie” als mogelijke oorzaak genoemd (105) in menig wetenschappelijk onderzoek, waarbij ontstekingen van bacteriële oorsprong mycobacteriën kunnen zijn. Bij deze aandoening wordt vaak een laag 25D en een hoog 1,25D waargenomen.
De ziekte van Crohn: een chronische ontsteking van de darmwand die elk deel van het spijsverteringskanaal kan aantasten. In 80% van de gevallen is echter vooral het laatste deel van de dunne darm aangetast het deel waar Vit.B12 opname plaats vindt. De prevalentie van een B12 deficiëntie bij Crohn patiënten, met DVN, is niet ongewoon. (106,107)
Peripheral Neuropathy and Neurological Disorders in an Unselected Brazilian Population-Based Cohort of IBD Patients (108)
Wanneer DVN symptomen zich manifesteren bij Crohn patiënten, dient zo spoedig mogelijk een B12 meting worden bepaald. Indien de behandeling tijdig wordt gestart, kan onherstelbare schade door een gebrek aan B12 voorkomen worden.
Citaat:  Patients with CD had significantly lower B12 levels and were more likely to have borderline B12 levels (200 – 300 pmol/L) or frank B12 deficiency (< 200 pmol/L, P < 0.05).
Patiënten met Crohn hadden significant lagere B12 waardes en hun B12 waardes bleken naar verwachting borderline (200-300 pmol/l) of zelfs duidelijk deficiënt (< 200 pmol/L, P < 0.05)
Citaat:  SFN patients had lower B12 levels and were more likely to have low (< 200 pmol/L) or borderline low (200 – 300 pmol/L) B12 levels (P < 0.05) and positive ANA or rheumatoid factor (P < 0.05) than normal patients.
Dunne vezel neurophatie patiënten hadden lagere B12 waardes en zij bleken bovendien een grotere kans te hebben om een lage (< 200 pmol/L) of een grenswaarde/borderline lage waarde te hebben (200 – 300 pmol/L) B12 (P < 0.05) tevens was de kans op een positieve ANA test of rheumatoid factor toegenomen (P < 0,05) ten opzichte van normale patiënten.
Citaat: The first neuropathy symptom was sensory in all 5, except in 1 patient who also had severe gait involvement at the time of CD diagnosis and was found to have B12 levels < 45 pmol/L.
Het eerste neuropathie symptoom was bij alle 5 op gevoels/tastzin, met uitzondering van één patiënt met een B12 waarde < 45 pmol/L, bij wie de beweging/gang ernstig was aangedaan ten tijde van de CD diagnose.
Citaat: The patient with demyelinating features and low B12 did not recover after B12 replacement.
De patiënt met demyelinatie kenmerken en een lage B12 herstelde niet na B12 therapie.
Citaat: In fact, several studies have reported a high percentage of patients with fibromyalgia in CD (49%) and UC patients (19%).17 Instead, SFN and CTS symptoms were commonly taken as fibromyalgia or as arthritis (which is also common in IBD patients) by non-neurologists. An additional subclinical involvement of the spinal cord in the CD patients, difficult to differentiate on clinical grounds from pure sensory neuropathy or sensory neuropathy, might have played a role in the sensory complaints experienced by patients with low or borderline low B12 levels and cannot be ruled out, considering the presence of brisk reflexes in some CD patients with pure sensory complaints and normal nerve conduction studies.

Fibromyalgie neuromusculaire klachten
Eén van de diagnosen die het vaakst worden gesteld in de reumatologie in West-Europa en Noord-Amerika, is Fibromyalgie (FM) ook wel weke delen- reuma genoemd. Ongeveer 500.000 Nederlanders lijden aan een chronische vorm van weke delen- reuma.
FM een vorm van reuma (109) is een van de chronische aspecifieke of medisch onverklaarde pijnsyndromen met als kenmerk een overmatige prikkel ter hoogte van de neuromusculaire overgang en pijn in spieren, pezen, gewrichtsbanden en zenuwen. Sarcoïdose afwijkingen en/of B12 deficiëntie in zenuwen leiden tot stoornissen in de zenuwwerking. Dit kan zich uiten in zenuwpijn, gevoelsverlies of tintelingen en krachtverlies in de spieren. De etiologie van FM is nog onbekend. Alvorens de diagnose FM wordt gesteld dient o.a. zowel Sarcoïdose  als B12 deficiëntie door de arts te zijn uitgesloten. Onderzoek naar het verband tussen de neuromusculaire pijn en verschillende bio-markers is in ontwikkeling. Het bepalen van de B12-spiegel is een bio-marker (110) en beide Vit.D metabolieten en calcium bij Sarcoidose patiënten met kenmerkende FM  klachten (14).
B12 patiënten, met een co-existentie van sarcoïdose, reuma artritis o.a. fibromyalgie en IBD o.a. ziekte van Crohn en Ulcerosa Colitis, hyperparathyreoïdie, hypercalcemie, is bepaling van beide Vit.D metabolieten, zowel de 25D als 1,25D, gewenst.
Dr. Blaney en dr. Holtorf signaleren een lage 25D waarde met een (te) hoog 1,25D waarde bij ME/CVS en Fibromyalgie patiënten (111,112)


Vitamine 25 D test
Indicaties voor aanvragen (113)
25-hydroxy vit. D3

• chronische inname van (over)doses vit. D.

1,25-dihydroxy vit. D3

• ectopische productie bij granulomateuze aandoeningen (sarcoïdose, enz.).
• primaire hyperparathyreoïdie.
Vitamine 1,25 D test
People Who Should Avoid Vitamin D (114,115)
Citaat: If you have sarcoidosis, tuberculosis, or lymphoma, it would be best for you to avoid oral vitamin D supplementation based on this test. It is recommended that you perform the 1,25(OH)D test before you supplement with any sun exposure or oral vitamin D as it is a better indicator in people with this health challenge.
Wanneer je sarcoidose, tuberculose of lymphoma hebt, is het, gebaseerd op deze test, het beste om orale vitamine D suppletie te mijden. Het wordt aangeraden om een 1,25(OH)D test uit te voeren alvorens te supplementeren met blootstelling aan zonlicht of orale vitamine D, aangezien deze 1,25(OH)D waarde een betere indicator is bij mensen met deze gezondheidsproblematiek.
Relative Value of 25(OH)D and 1,25(OH)2D Measurements (116)
Prof dr P.L.A Lips verbonden aan het VUMC
TABLE 3. ASSESSMENT OF SERUM 1,25(OH)2D
Disorders of 1α-hydroxylation
Renal failure
Vitamin D–dependent rickets type 1
Hypophosphatemic rickets → decreased levels
Vitamin D receptor defects
Vitamin D–dependent rickets type 2 → increased levels
Extrarenal 1
α
-hydroxylation*
Sarcoidosis, tuberculosis,
rheumatoid arthritis
Inflammatory bowel disease

Lymphoproliferative disease

* Diagnosis of hypercalcemia.
Vitaminen en hormonen
Daar waar infectieziekten en vitamine tekorten tot ver in de vorige eeuw bij menig arts door het hoofd speelden, lijken ze thans totaal niet in de differentiaal diagnose voor te komen.
De “infectie connectie” bij Sarcoidose is uitgebreid in de literatuur belicht o.a. mycobacteriën. (117,118,119,120) Kenmerkend bij Pernicieuze anemie is een Vit.B12 tekort al dan niet vergezeld met een foliumzuur en/of ijzer tekort al dan niet veroorzaakt door de helicobacter pylori infectie. (121,122,123,124,125) 
Vit.D is een pro hormoon
Een pro hormoon is een voorloper van een hormoon. Dit houdt in dat het lichaam een dergelijke stof omzet naar een actief hormoon. Vit.D kan gezien worden als een pro hormoon omdat het pas na omzetting (hydroxylatie) in de lever tot het tussen product 25(OH)D calcidiol wordt gehydroxyleerd en vervolgens in de nieren in de actieve vorm 1,25(OH)2D calcitriol wordt omgezet. In tegenstelling tot de productie van 25(OH)D is die van 1,25(OH)2D strikt gereguleerd. Regulatie geschiedt door tal van direct en indirect werkende stimulerende en negatief-terugkoppelende factoren die o.a. betrokken zijn in de calcium- fosfaat huishouding.
Gebruik van Vit.D suppletie bij Sarcoïdose dient met gereserveerdheid en terughoudendheid te worden benaderd. (126,127)


Vit.D suppletie gebruik dient met zorg te worden bekeken, wanneer vormen van neuropathie aanwezig zijn. Bepaling van beide Vit.D metabolieten, de 25D en 1,25D, zijn aanvullend van karakter in deze. Met name wanneer DVN symptomen (zie kader: symptomen DVN) van toepassing zijn, al dan niet gerelateerd met chronische aandoeningen waarbij de “infectie connectie” een rol kan spelen.

Zou het vitamine-B12-tekort kunnen zijn? Een epidemie van een niet-herkende diagnose? (26)

Citaat: Gezonde mensen hebben over het algemeen een vitamine-B12-bloedspiegel tussen 400 en 600 pmol/L
Citaat: Vanaf een vitamine-B12-bloedspiegelwaarde onder de 300 is het advies om verder onderzoek te doen naar homocysteine en MMA (methylmalonzuur) (bepaling in de urine is het meest betrouwbaar). Wanneer deze waarden zijn verhoogd, is er zeer waarschijnlijk sprake van vitamine-B12-deficiëntie.

Citaat: Daar waar vroeger gewacht werd te behandelen tot de vitamine-B12-spiegel onder de 120 pmol/l was geraakt, en vele laboratoria deze grens nog hanteren, is op dit moment, bij verdachte klachten, een spiegel onder de 300 pmol/l al reden tot suppletie, omdat eenmaal ontstane neurologische schade traag en zeker niet volledig herstelt.

“Relief From The Symptoms of Neuropathy Have Been Clinically Proven Using High Doses of B12 In The Form Of Methylcobalamin”  (128)


Zowel bij Pernicieuze anemie patiënten, B12 deficiëntie patiënten van onbekende etiologie, dan wel Sarcoïdose en Crohn patiënten, met een B12 deficiëntie met duidelijke neuro gerelateerde klachten o.a. dunne vezel neuropathie, dienen de richtlijn te volgen die omschreven staat in het Farmocotherapeutisch Kompas (129) en bijsluiter Nycomed. (130)


Farmacotherapeutisch Kompas
Citaat:  Bij duidelijk neurologische afwijkingen: 1000 microg een- à tweemaal per week gedurende bv. 2 jaar.
Bijsluiter Nycomed
Citaat: Bij duidelijke neurologische afwijkingen
1000 microgram Hydrocobamine één à tweemaal per week gedurende geruime tijd, bv. 2 jaar.
Overzicht geraadpleegde wetenschappelijke artikelen, en literatuur studies:

(1)  Small fiber neuropathies
(2)  Small fiber neuropathy: A burning problem


(3)  De diagnose van sarcoidose
(4)  Sarcoidose: Ontwikkelingen in de medicamenteuze behandeling
(5)  Systematic review: managing anaemia in Crohn’s disease

(6)  Vitamin B12 absorption after ileorectal anastomosis for Crohn's disease: effect of ileal resection and time span after surgery.

(7)  Prevalence of and Risk Factors for Vitamin B12 Deficiency in Patients with Crohn’s Disease


(8)  Vitamin B-12 in Crohn’s disease patients with small bowel surgery


(9)  Granulomatous gastritis: a diagnostic dilemma?


(10)  Vitamin B12 Deficiency with Neuro-Psychiatric Symptoms

(11)  Subcutaneous sarcoidosis associated with vitiligo, pernicious anaemia and autoimmune thyroiditis.

(12)  Consult: verdenking polyneuropathie (PNP)

(13)  Neurologic sarcoidosis


(14)  Symptoms of Sarcoidosis
(15)  Neurosarcoidosis
(16) Peripheral Neuropathy Symptoms
(17)  Paresthesia
(18)  Small fibre neuropathies


(19)  Burning mouth syndrome?


(20)  Oral burning symptoms and burning mouth syndrome-significance of different variables in 150 patients


(21)  UPDATE ON BURNING MOUTH SYNDROME: OVERVIEW AND PATIENTMANAGEMENT


(22)  Mondklachten


(23)  Burning Mouth Syndrome: An Update on Diagnosis and Treatment Methods


(24)  Painful Feet: The Small Fiber Neuropathies


(25)  Oral Medicine


(26)  Zou het vitamine-B12-tekort kunnen zijn? Een epidemie van een niet-herkende diagnose?


(27)  Mondbranden


(28) Wat is de oorzaak van een metalen smaak in de mond?

(29)  Neurosarcoidosis presenting with simple partial seizures and solitary enhancing mass: case reports and review of the literature


(30)  Sarcoidosis
(31) Taste – impaired
(32)  Metallic taste in Mouth
(33) Causes of Metallic Taste in Mouth

(34)  What Are the Symptoms of Getting Too Much Vitamin D?


(35)  Medications and Drugs


(36)  Vitamin D


(37)  Sudden and fluctuant sensorineural hearing loss


(38)  Anaemia


(39) Tinnitus as a presenting symptom in pernicious anemia.


(40)  Vitamine B12 Deficiency  Anaemia


(41) Tinnitus Pain


(42) Diagnostic Approach to Tinnitus


(43) Vitamin B12 deficiency in patients with chronic tinnitus and noise-induced hearing loss.


(44) Autoimmune Inner Ear Disease (AIED)


(45) Painful Peripheral Neuropathies


(46)  What is Neurosarcoidosis?


(47)  Symptoms of Sarcoidosis
(48)  Neurosarcoidosis Mimicking a Cerebellopontine Angle Meningioma
(49)  Hearing Loss And/Or Tinnitus
(50)  Optic Neuritis – Facts and Information
(51)  Opticus neuropathie

(52)  Optic Neuritis 
(53)  Uveitis
(54)  Ontsteking van het vaatvlies (uvea)
(55)  Bell’s Palsy


(56)  De ziekte van Lyme


(57) ILADS 2010 Conference Takeaways
(58) Symptomen

(59) What are objective markers of chronic Lyme disease? 

(60)  Neurosarcoidosis
(61)  A Woman With Bilateral Bell's Palsy: Final Diagnosis


(62)  Symptoms of Sarcoidosis


(63)  SARCOIDOSE


(64)  The Science points to Angiotensin II and 1,25-dihydroxyvitamin D
(65)  Facial paralysis in children
(66)  Protocol for excluding B12 deficiency (Megaloblastic anemia/ Pernicious Anaemia) from adult and child patient presentation
(67)  Bell’s Palsy
(68)  Bell's palsy: diagnostic and therapeutical trial in childhood
(69)  Methylcobalamin treatment of Bell's palsy.

(70) Iron Loading and Disease Surveillance
(71) Helicobacter: H pylori
(72)  Iron homoeostasis in rheumatic disease
(73)  Iron Deficiency and Infection
(74)  Anemia of Chronic Disease
(75)  Anemia of chronic disease
(76)  Restless legs syndrome -Theoretical roles of inflammatory and immune mechanisms
(77)  Restles Legs Syndrome, Rusteloze benen
(78)  Restless legs syndrome (RLS), rusteloze benen
(79)  Thema: Restless Legs Syndroom
(80)  Rusteloze benen
(81)  Sleep disturbances associated with periodic leg movements in chronic sarcoidosis
(82)  Infliximab bij ernstige, therapieresistente neurosarcoïdose

(83)  Inflammatory Disease of the CNS III: Sarcoidosis and Non-neoplastic Diseases Associated with Neoplasia


(84)  Neurosarcoïdose


(85)  Neurosarcoïdose als oorzaak van manische psychose

(86)  The neuropsychiatry of megaloblastic anaemia
(87)  Statistics by Country for Pernicious anemia
(88)  Medicijn kan voedingstekort veroorzaken

(89) SULFASALAZINE (SALAZOPYRINE)


(90) SULFASALAZINE (SALAZOPYRINE)


(91) Vitamine B6: gevoelsstoornissen


(92) Vitamine B6 intoxicatie


(93)  Vitamine B6:het ei van columbus voor uw ogen


(94)  Numbness (paresthesia and neuropathy)
(95)  Nieuwsbrief van juni 2006
(96)  Hypervitaminosis D Symptoms
(97)  Pathogenese (ontstaan en ontwikkeling) van sarcoïdose

(98)  Hypercalcemia due to excess 1,25-dihydroxyvitamin D in Crohn’s disease

(99)  Hypercalcemia due to endogenous overproduction of 1,25-dihydroxyvitamin D in Crohn's disease.

 
(100)  Measurement of vitamin D levels in inflammatory bowel disease patients reveals a subset of Crohn’s disease patients with elevated 1,25-dihydroxyvitamin D and low bone mineral density


(101)  Birth and Death of Bone Cells: Basic Regulatory Mechanisms and Implications for the Pathogenesis and Treatment of Osteoporosis


(102)  Hypercalciëmie bij sarcoïdose
(103) Endocrine and reproductive manifestations of sarcoidosis

(104)  Vitamin D metabolite-mediated hypercalcemia.


(105)  Evidence for the involvement of infectious agents in the pathogenesis of Crohn’s disease


(106)  Peripheral neuropathy in patients with inflammatory bowel disease


(107)  A Further Cause of Secondary Restless Legs Syndrome: Crohn’s Disease


(108)  Peripheral Neuropathy and Neurological Disorders in an Unselected Brazilian Population-Based Cohort of IBD Patients

(109)  Vormen van reuma o.a. fibromyalgie en sarcoidose


(110)  A review of myofascial pain and fibromyalgia – factors that promote their persistence


(111)  Vitamin D Metabolites as Clinical Markers in Autoimmune and Chronic Disease
(112)  Dr. Holtorf on Infectious Causes of ME/CFS and Fibromyalgia

(113)  Vitamine D
(114)  Test Values and Treatment for Vitamin D Deficiency

(115)  Hoe wordt sarcoïdose behandeld?


(116)  Relative Value of 25(OH)D and 1,25(OH)2D Measurements


(117)  Growth of acid fast L forms from the blood of patients with sarcoidosis


(118)  How a Pathologist can see Bacteria causing Sarcoidosis


(119)  Detection of mycobacterial DNA in sarcoidosis and tuberculosis with polymerase chain reaction.

(120)  Identification of mycobacterial DNA in cutaneous lesions of sarcoidosis.
(121)  Protean H pylori: perhaps “pernicious” too?


(122)  Helicobacter Pylori Infection Can Be Linked to Low Levels of Serum Cobalamins


(123)  Role of Helicobacter pylori Infection in the Development of Pernicious Anemia


(124)  Helicobacter pylori: A Cause of Vitamin B12 Deficiency (A Hospital Based Multidisciplinary Study)


(125)  Helicobacter pylori—Is It a Novel Causative Agent in Vitamin B12 Deficiency?


(126)  BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Devaron


(127)  NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Calci-Chew D3 500 mg/400 I.E.


(128)  “Relief From The Symptoms of Neuropathy Have Been Clinically Proven Using High Doses of B12 In The Form Of Methylcobalamin” 


(129)  Farmacotherapeutisch Kompas


(130)  Naam van het geneesmiddel


Diesel
 
 
 
 

135 opmerkingen:

 1. Hallo Diesel - een geweldig document - is het mogelijk dat ik dit in pfd of word document kan krijgen zodat ik het op mijn blog over DVN kan plaatsen ..


  BeantwoordenVerwijderen
 2. There is only one medicine for Burning Mouth Syndrome that is highly recommended by the physicians. This is named as burnical. It is made of totally herbal ingredients that never show any kind of negative effects on health or memory. It also reduces the problem of anxiety from the patient. The herbal ingredients of this medicine are Nutmeg, Spanish chamomile, Egg Shell Calcium, Coral calcium, Henbane, Indian Rennet, Cow hage, Wattle Bark, Cloves, African rue, Elephant Creeper and Cinnabar. The medicine is present at the Herbal Care Products.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. I'm giving a testimony about Dr. Salami the great Herbalist, he has the cure to all manner of diseases, he cured my herpes simplex virus, though I went through different website I saw different testimonies about different spell casters and herbalist, I was like: 'Many people have the herpes simplex virus cure why are people still suffering from it?' I though of it, then I contact Dr. Salami via email, I didn't believe him that much, I just wanted to give him a try, he replied my mail and Needed some Information about me, then I sent them to him, he prepared it (CURE) and sent it to Airfreight Online Courier Service for delivery, he gave my details to the Courier Office, they told me that 3-5 days I will receive the package and i took the medicine as prescribed by him and I went for check-up 1 week after finishing the medicine, I was tested herpes simplex virus negative, if you are herpes simplex virus patient do me a favor for you to contact him and I will try my possible best to make sure you get cured, when you contact him, make sure you tell him that I referenced you.. contact him via: salamispelltemple@gmail.com or call +2347032406938, thank you all and be blessed.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. There is no specific Treatment for Burning Mouth Syndrome disease yet. Its treatment is solely depending on the causes and the symptoms that are appearing. It is really helpful for the patient of Burning Mouth Syndrome to have the Burnical herbal product. If taking this product according to the prescribed method then the recovery chances become rapid. The product is clinically tested and is made up of the natural herbs.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Al deze post over fytotherapie en spreuken zijn oplichters en nep proberen om geld in te zamelen allemaal in de naam van herpes te genezen en wanneer u contact met hen, zullen ze vragen om uw naam, foto's, land, telefoonnummer, beroep en wanneer u aangezien ze alle informatie, zullen ze als koning voor uw geld. Ik was ooit last van GENETIC herpes en ik brachten veel geld van de ene kruiden dokter naar de andere, maar ze allemaal oplichterij en neem mijn geld weg totdat ik in contact gekomen met deze krachtige een zogenaamde Dr.Ebhoselozala Die mij van Herpes met genezen zijn kruiden medicatie, nadat Dr.Ebhoselozala klaar is met de voorbereiding van de kruidengeneeskunde, vroeg hij mij hem mijn woonadres te sturen, zodat hij de kruidengeneeskunde zal sturen naar via DHL, dus ik deed. twee dagen later, receiveed ik de kruidengeneeskunde en ik moest de instructies die hij me gaf over hoe ik het zal van toepassing volgen. twee weken later ging ik naar het ziekenhuis voor de test en volgens de test uitgevoerd door de Medische arts philip zei dat ik genezen was [ebhoselozolospellcaster@gmail.com].
      Dus u wijs moet zijn en pas op voor nep spreukgebruikers en nep herba artsen, ze zijn over het hele internet proberen te stelen van arme mensen. Ik zal je er bij neervalt de e-mail van deze krachtige kruiden-arts in het geval je wilt om hem te contacteren voor hulp. [Ebhoselozolaspellcaster@gmail.com]. +2348139111732 Of +2347059359771
  Dr.Ebhoselozala kan ook genezen van de volgende ziekte: -

  1. HERPES
  2. Lassakoorts
  3. gonorroe
  4. HIV / AIDS
  5. een laag aantal zaadcellen
  6. MENOPAUSE ZIEKTE
  7. EPILEPSY
  8. asepsis
  9. KANKER
  10. BEZORGDHEID DEPRESSIE
  11. ZWANGERSCHAP PROBLEEM
  12. bijziendheid PROBLEEM

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ik wil van deze gelegenheid gebruik om dr Emua bedanken voor het helpen van me om te winnen de lottery.I zijn het spelen van de loterij voor de afgelopen 2 jaar en de enige grote geld dat ik ooit heb gewonnen werd 1000 $ .Ever sindsdien heb ik niet geweest in staat om weer te winnen en ik was zo overstuur en ik heb hulp nodig om de loterij te winnen, dus ik besloot om online te gaan en zoeken naar hulp, daar zag ik zo veel goed gesprek over deze man genaamd Dr Emua hoe hij zijn geworpen spell voor mensen om te winnen van de loterij, en hoe hij te helpen bij het herstellen van verbroken relatie, ook contact opnemen met ik hem en vertelde hem dat ik wil een loterij hij een spreuk voor me, die ik gebruik te winnen en ik krijg mijn ticket en te spelen en ik won $ 10 miljoen. Ik ben zo dankbaar dat deze man alleen in geval moet u ook hem te helpen je wint, kun je contact met hem via zijn e-mail: dremuahelphome@gmail.com of dremuahelphome@outlook.com of voor een gemakkelijke communicatie kun je hem of wat-app te bellen hem via zijn nummer te bellen hem +2347063628174

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ik ben meer dan blij met het hebben van mijn familie weer terug na 5 jaar van gebroken huis. Ik heb gebladerde met mijn man al jaren met pijn, verdriet en schande, hoeft hij niet de zorg over onze kinderen en ik, liever dan hij buiten zijn eigen huis en dit echt brak ons ​​huis. Ik ging naar plaatsen op zoek naar hulp, maar het probleem nog steeds tot en met 2 dagen geleden i over getuigenissen van hoe Doctor Ororo heeft bijgedragen aan mensen kwamen dus ik contact met hem en hij verzekeren me dat hij mijn probleem op te lossen met zijn ban en ik zal zien resulteren binnen 12 tot 16 uur. Ik volgde zijn instructie, gebeden en vertrouwde hem en vandaag mijn huis is zo rustig als hoe ik wil dat het is. Doctor Ororo is echt en ik maakte een gelofte om de wereld te vertellen over hem en ik zal getuigen op het internet zo veel als ik kan hier is mijn nummer (+17726004686) tekst mij voor elke vraag. Is uw huis of huwelijk kapot? heb je vriend / vriendin je weggaat? Contact Doctor Ororo voor hulp via e-mail: (doctorororospelltemple@outlook.com) of website: (http://doctorazuaworldofpowerfulspell.webs.com) of via WhatsApp: (2348068784784)

  BeantwoordenVerwijderen

 8. Ik ben wel erg blij voor mijn leven; Mijn naam is Grace Tessy, ik had nooit gedacht dat ik op aarde zal leven voordat het jaar om is. Ik heb last van een dodelijke ziekte (HIV) voor de afgelopen 5 jaar nu; Ik had een hoop geld van de ene plaats naar de andere bracht, van kerken tot kerken, ziekenhuizen zijn mijn elke dag verblijfplaats heeft voorgedaan. Constant controles mijn hobby niet tot vorige maand, was ik op zoek via het internet zijn geweest, zag ik een getuigenis over hoe DR. Ben iemand geholpen in het genezen van haar HIV-ziekte, snel ik gekopieerd zijn e-mail die wordt (drbenharbalhome@gmail.com) .Ik tot hem sprak, vroeg hij me om een ​​aantal bepaalde dingen die ik deed, vertelde hij me dat hij gaat verstrekken de kruiden voor mij, die hij deed, mij toen vroeg hij om te gaan voor medische check-up na enkele dagen na gebruik van de kruiden te genezen, was ik vrij van de dodelijke ziekte, hij vroeg me om het getuigenis door de hele wereld te plaatsen, trouw ben doet het nu, dan kunt u broeders en zusters, hij is geweldig, ik ben hem in mijn leven. als je met een gelijkaardige problemen alleen e-mail hem op (drbenharbalhome@gmail.com) of simpelweg WhatsApp hem: + 22893464014.He kan ook genezen ziekte zoals kanker, diabeties, Herpes. Etc. U kunt mij bereiken per e-mail: gracetessy1995@gmail.com ..

  BeantwoordenVerwijderen
 9. God zegene Dr Osas uit Ghana voor zijn prachtige werk in mijn leven, ik was de diagnose van herpes sinds 2014 en ik was met mijn medicijnen, was ik niet tevreden ik die nodig zijn om het herpes uit mijn systeem te krijgen. Toen ik contact opgenomen met een kruiden Dr in Nigeria, opgelicht hij me van mijn geld en hij nooit stuurde me een kruiden genezen. Ik zocht over een aantal mogelijke remedie voor herpes en ik zag een opmerking over Dr. Osas uit Ghana en hoe hij HERPES met zijn kruidengeneeskunde genezen, ik contact opgenomen met hem en hij begeleidde me. Ik vroeg om oplossingen, begon hij de remedie voor mijn gezondheid, stuurde hij me de geneeskunde door koeriers. nam ik het geneesmiddel, zoals voorgeschreven door hem en 14 dagen later werd ik genezen herpes met de hulp van Dr. Osas kruidengeneeskunde, DR.OSAS echt je bent geweldig, heb je zijn hulp moet ook? Waarom niet contact met hem op doctorosasherbalhome@gmail.com of whatsapp en bel hem via +233553866486, zijn website http://osasherbalhome.ucoz.org
  DR OSAS KUREN ook de volgende:
  HIV
  KANKER
  HEPATITIS B
  HEPATITIS C
  HERPES 1/2
  Nieren en lever PROBLEEM
  ZWEER
  ZIKA VIRUS
  DIABETES
  EN NOG VEEL MEER.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Hallo aan iedereen uur Dr Ogbe (de grote Angels), Ben je moe van hulp zoeken voor uw probleem hier al is de oplossing voor alle vragen die u hebt gehoopt op te lossen. Mijn spell werkt snel en goed na de spell u het resultaat te krijgen en het heeft geen effect. Bent u op doorreis harde leven:

  Bent u behoefte van kruiden?
  Bent u behoefte van kruiden-behandeling?
  Bent u behoefte van de relatie advies of hulp?
  Bent u op zoek naar betovering om je ex-geliefde te krijgen?
  Bent u behoefte aan spreuk om een kind te krijgen?
  Heeft u behoefte te genezen elke ziekte? enz..

  Contact met mij opnemen via mijn e-mail: (theangelsofsolution@gmail.com) thanks Ik hoop dat ik uw e-mail te ontvangen en ik geef u te helpen bij het best ..

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Beste vrienden, hoe kan ik dit uitleggen aan de wereld weer dat er een man die HIV / aids kan genezen ik was hiv over sinds 5jaar Ik heb dat in HIV drug Ik kan niet meer ik besluit om hulp te zoeken toen vond ik dit vrouw bericht schrijven over deze geweldige man dr.alimo mensen te vertellen over de manier waarop deze man hebben genezen hij HIV ik geloof niet dat, omdat alles wat ik in gedachten heb is HIV had no cure, god zij dank voor mijn leven nu ben HIV negatief door de kracht van dr.alimo contact opgenomen met deze man te helpen, omdat die schrijven over hem te laten vallen een e-mail van de man die ik kies de e-mail en e-mailde hem voor de genezing deze man vertelde me wat te doen over de genezing goed, kom uit Australië deze man wierp een genezen van werktijd op me en hij vertelde me dat hij mij zal bellen na de kuur wordt gedaan echt dat hij had ik genezen was voor 45 minuten werktijd, wat een geweldige man deze DR. als je nodig hebt zijn genezing slechts E hem nu (ADEYEMIBELLO1990@GMAIL.COM) dank u nogmaals de grote dr. voor wat je gedaan hebt voor mij, als je daar buiten, omdat die door elk van deze hieronder vermelde problemen: 1) Als u wilt dat uw ex terug. (2) als je altijd slechte dromen. (3) U wilt worden bevorderd in uw kantoor. (4) U wilt vrouwen / mannen lopen achter je aan. (5) Als u wilt een kind. (6) U wilt om rijk te worden. (7) U wilt uw man / vrouw te koppelen aan jou voor altijd te zijn. (8) Als u financiële hulp nodig. (9) Herbal zorg (10) als u wilt uw HIV (11) te genezen Als u wilt uw kanker (12) te genezen als je wilt om te genezen van een ziekte juist nu bij hem terecht met dit Email ADEYEMIBELLO1990@GMAIL.COM OR WhatsApp NUMBER +2348107996445 of bel +2349035594773

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Mijn naam is Grace Madrid. Ik ben erg enthousiast vandaag omdat mijn man die mij 3 jaar geleden verliet terug kwam naar me smeken me om hem terug te accepteren. toen mijn man me 3 jaar geleden verliet ik dacht dat alle hoop was verloren en ik had pijn unit toen ik hoorde over Doctor Okumu prachtige spreuk, dus ik contact met hem om hulp en zijn verzekeren me dat ik de volgende om gewoon te getuigen als die zal hij heeft geholpen eerder hebben gedaan. ik deed alles wat hij me vraagt te doen en volg zijn zorgvuldig instrueren en vandaag wil ik dat de wereld weet dat mijn man kwam terug om me viel op zijn knieën en begon te smeken om hem terug net zoals Doctor Okumu kant te accepteren. Doctor Okumu heeft echt een glimlach op mijn gezicht door te brengen mijn man terug, hij is een God gezonden om mensen te helpen en ik ben ervan overtuigd dat hij een God op aarde. Bent u in een probleem en hulp nodig? Contact Doctor Okumu vandaag voor hulp via e-mail: doctorokumuspelltemple@gmail.com of via de website: http://doctorazuaworldofpowerfulspell.webs.com of via WhatsApp:+2348068784784

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Ik wil graag iemand die er die ervaart liefde trauma, financiële moeilijkheden, de vruchtbare, Miskramen en adviseren zo veel meer, U kunt contact met Dr. Madu op zijn e-mail: (. Maduutemple @ gmail com) of zijn Whatsapp: + 234 9038103368 voor zijn mooie spreuk werk.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Mijn naam is Grace Madrid uit Nederland ... Ik ben erg blij vandaag, want mijn man die mij 3 jaar geleden verliet terug kwam naar me smeken me om hem te accepteren terug. toen mijn man me 3 jaar geleden verliet ik dacht dat alle hoop was verloren en ik had pijn unit toen ik hoorde over Doctor Okumu prachtige spreuk, dus ik contact met hem om hulp en hij verzekerde mij dat ik de volgende om gewoon te getuigen als die zal hij heeft geholpen eerder hebben gedaan. ik heb alles wat hij mij vraagt te doen en volg zijn zorgvuldig instrueren en vandaag wil ik dat de wereld weet dat mijn man kwam terug om me viel op zijn knieën en begon me smeken om hem terug net zoals Doctor Okumu kant te accepteren. Doctor Okumu heeft echt een glimlach op mijn gezicht door te brengen mijn man terug, hij is een God gezonden om mensen te helpen en ik ben ervan overtuigd dat hij een God op aarde. Bent u in een probleem en hulp nodig? Contact Doctor Okumu vandaag voor hulp via e-mail: doctorokumuspelltemple@gmail.com of via de website: http://doctorazuaworldofpowerfulspell.webs.com of via WhatApp: +2349068833552

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Mijn naam is Shole Kakhaz.This is een zeer vreugdevolle dag van mijn leven als gevolg van de hulp Dr.Akobe heeft door te helpen me mijn ex man terug met zijn magie en liefde spreuk om me gemaakt. Ik was getrouwd voor 6 jaar en het was zo verschrikkelijk omdat mijn man was echt bedriegt me en was op zoek naar een echtscheiding, maar toen kwam ik Dr.Akobe e-mail op het internet op hoe hij heeft geholpen zo veel mensen om hun ex terug te krijgen en helpen vaststelling relationship.and mensen gelukkig maken in hun relatie te zijn. Ik legde mijn situatie aan hem en dan zoeken zijn hulp maar tot mijn grootste verbazing vertelde hij me dat hij me zal helpen met mijn zaak en hier ben ik nu vieren omdat mijn man volledig is te veranderen ten goede. Hij wil altijd zijn door mij en kan niets doen zonder mijn huidige. Ik ben echt genieten van mijn huwelijk, wat een groot feest. Ik zal blijven getuigen op het internet, omdat Dr.Akobe is echt een echte spreukgebruiker. HEEFT U HULP NODIG DAN CONTACT ARTS Akobe NU VIA E-MAIL: akobemagicspell@gmail.com of bel +2348054662252 of 2348142307304. Hij is het enige antwoord op uw probleem en je gelukkig maken in uw relationship.and zijn ook perfect in 1 liefdewerktijd 2 WIN EX TERUG 3 vrucht van de schoot 4 PROMOTIE SPELL 5 BESCHERMING SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 goede baan SPELL 8 LOTERIJ SPELL voelen en rechtszaak spellen.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. telasmosquiteira-sp.com.br

  telas mosquiteiras sp
  telas mosquiteira sp

  As telas mosquiteiras sp , telas mosquiteiro sp garantem ar puro por toda casa livrando-a completamente dos mosquitos e insetos indesejáveis. As telas mosquiteira garantem um sono tranquilo a toda família, livrando e protegendo-nas dos mais diversos insetos. Muitos destes insetos são transmissores de doenças e a tela mosquiteira é indispensável no combate a mosquitos transmissores de doenças.
  s
  A dengue, por exemplo, já matou centenas de pessoas só na capital de São Paulo e um pequeno investimento em nossas telas mosquiteiras podem salvar vidas. As telas mosquiteiras também impedem a entrada de insetos peçonhentos como as aranhas e os escorpiões, estes insetos também oferecem risco, pois seu veneno em poucos minutos podem levar uma criança a morte.
  telas mosquiteira jundiai
  telas mosquiteiro jundiai
  telas mosquiteira São Paulo
  telas mosquiteiro São Paulo
  telas mosquiteiras sp
  telas mosquiteiras Jundiai
  telas mosquiteira sp
  telas mosquiteiro Jundiai
  telas mosquiteira sao paulo
  telas mosquiteiro sao paulo

  A chegada da temporada Primavera/Verão traz consigo a elevação da temperatura e a maior ocorrência de chuvas. Mas não é só isso. As estações mais quentes do ano causam muita dor de cabeça e muitos zumbidos indesejáveis em função das pragas urbanas – pernilongos, baratas, cupins e outros insetos -, que afetam todas as regiões brasileiras.

  Nossa missão é oferecer telas mosquiteiras de qualidade a um preço acessível, fazendo com que as telas mosquiteiras sejam uma opção viável para muitas pessoas.

  telas mosquiteiras Jundiaí
  telas mosquiteiro Jundiai
  telas mosquiteiras jundiai
  telas mosquiteiro industria
  telas mosquiteira restaurante
  telas mosquiteiro restaurante
  telas mosquiteira empresa
  telas mosquiteiro empresa

  BeantwoordenVerwijderen
 17. With so numerous possible causes, you may not be able to determine the origin of burning mouth syndrome on your own. But don't let that take the spark out of your step dentists can help diagnose Burning Mouth Syndrome Causes and Treatments! After discussing possible causes, your dentist will check for oral problems that contribute to burning mouth.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Inderdaad Dr.ABU is echt de beste liefde spell caster caster online Ik heb net geprofiteerd van zijn spellen mijn geliefde, dat liet me kwam terug naar me nadat ik contact met hem en sindsdien is mijn geliefde buitengewone zorgzaam en de mooiste nieuws over dit is geweest hele zaak is dat we gaan trouwen in een paar maanden tijd. Dit alles werd mogelijk gemaakt dankzij de hulp die Dr.ABU gemaakt voor mij. Ik wil dat de wereld in het algemeen ook om te profiteren van zijn bevoegdheden dus ik zal het geven van zijn directe contact info voor je om hem te bereiken en krijgen dat probleem het eten van je in je relatie op te lossen allemaal binnen een tijdsbestek van 48 uur.

  Dr.Abu coordinaten:

  E-mail: oruentempleofpowers@gmail.com

  Nummer: +2349054035069

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Mijn naam is Jose miracle.i willen danken aan Dr vuur brand voor het terugbrengen van mijn ex-man. Niemand had ooit maakte me geloven dat de brief die ik sta op het punt om te schrijven zou eigenlijk een dag worden geschreven. Ik was de grootste scepticus van de wereld. Ik heb nooit geloofd in magische spreuken of iets dergelijks, maar ik werd verteld door een betrouwbare bron (een zeer goede vriend) dat Dr vuur brand is een zeer toegewijde, begaafd, en getalenteerd persoon, Het was een van de beste dingen die ik ooit heb gedaan. Mijn liefdesleven was een puinhoop; Ik had via twee echtscheidingen en was op de rand van een derde. Ik kon gewoon niet geconfronteerd met een andere scheiden, en ik wilde proberen moeilijker om onze relatie te laten werken, maar mijn man niet veel schelen. en Hij brak met mij again.I was verwarren en geen nee wat te opnieuw te doen, in plaats van dat ze in contact met dr brand te krijgen. Hij deed een liefde spreuk die deel uitmaken van mijn man bij me terugkomen. we zijn nu heel erg blij met ons zelf. Dr brand vuur maken hem om te beseffen hoeveel we liefhebben en hebben elkaar nodig andere te activeren man is voor echt en voor good.he kan ook helpen om je gebroken relatie vast te stellen. Ik had mijn man terug! Het was als een wonder! Hij plotseling wilde naar het huwelijk counseling, en we doen zeer, zeer goed, in onze liefde leven. contact e-mail (doctorfire77@gmail.com)
  EN HIJ KAN U HELPEN MET DE VOLGENDE PROBLEMEN

  (1) Als u uw ex terug wilt.
  (2) als u altijd slechte dromen.
  (3) U wilt worden bevorderd in uw kantoor.
  (4) U wilt vrouwen / mannen te lopen achter je aan.
  (5) Als u wilt een kind.
  (6) Je rijk wilt worden.
  (7) U wilt uw man / vrouw te koppelen aan jou voor altijd te zijn.
  (Cool als je financiële hulp nodig.
  (9) Als u een kruiden genezen voor HIV.
  (10) Hoe u opgelicht en u wilt herstellen u geld verloren.

  Mail hem nu en zie DE KRACHT VAN (doctorfire77@gmail.com of 2348134959928) HIJ IS EEN ECHT en krachtige spreuken ik op het geven van U BEDANKT BABA ZAL HOUDEN

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Mijn HIV-virus dat door een geweldige kruidengeneeskunde man werd genezen. Sinds 7 maanden heb ik dit virus gehad. De laatste 5 weken was ik in een grote pijn dus ik vertelde een van mijn vrienden erover dat ze me vertelde dat er een geweldige kruidengeneeskunde is die mensen kan hiv en zoveel ziektes genezen en ook mensen helpen om zwanger te worden en EX terug te brengen. Ik vroeg haar of ze contact had, zodat ik het kon proberen, ze gaf me de email drosasherbalhom@gmail.com, ik emailde hem dat hij met mij had gesproken, en hij stuurt me de kruidengeneeskunde en kruidenzeep via DHL service naar mijn Land, vertelde me hoe ik de kruidenzeep zal gebruiken en de kruiden drinken en na een paar weken moet ik proberen. Wat ik deed toen de dokter me vertelde dat ik nu HIV negatief ben, kon ik mezelf niet geloven. Ik ging naar een andere dokter zien, het resultaat was nog steeds hetzelfde, ik kon dit niet bij mezelf houden, dus ik besloot het op deze pagina te laten vallen Dat als iemand hier hulp nodig heeft om zijn / haar HIV-virus te genezen of probeert te conceiveert, moet hij ook contact opnemen met zijn kruidencrème voor penisvergroting en omgaan met geestelijke problemen, en je kunt hem opnieuw mailen drosasherbalhome@gmail.com of WatSAP hem via Zijn mobiele nummer + 2349035428122 wens je veel succes

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Ik ben Tom Kingsley, ik kom uit Texas, USA. Het is al een tijdje geleden, omdat ik geschreven heb om je te bedanken voor mijn leven, Dr OHIKHOBO, die mij in mijn leven heeft geholpen. Ik was in 2016 besmet met HERPES SIMPLEX VIRUS, ik ging naar vele ziekenhuizen om te genezen, maar er was geen oplossing, dus ik was aan het denken hoe kan ik een oplossing krijgen zodat mijn lichaam goed kan zijn. Op een dag introduceerde mijn tante Rosa mij Doctor OHIKHOBO, die zoveel getuigenis online had gezien over zijn kruidengeneeskunde om HERPES te genezen en gaf me zijn email: drohikhoboherbalcenter@gmail.com, dus ik mail hem. Hij vertelde me alle dingen die ik moet doen en geeft mij ook instructies om te volgen, die ik goed heb gevolgd. Voordat ik wist wat er gebeurde na een week, werd de HERPES die in mijn lichaam was verdwenen. Dus als u hebt herpes of een soort van ziekte die hieronder vermeld is * DIABETES * KANKER * STROKE * INFERTILITEIT * HARTZIEKTE en u wilt ook genezen, kunt u hem ook mailen op: drohikhoboherbalcenter@gmail.com en bel hem via + 2349053294137 Of whatsapp hem via +2348103601042 of via zijn website hptts // drohikhoboherbalcenter.webs.com

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Ik ging gek als mijn man met me opbrak en me voor een andere vrouw verliet. Alles dankzij Dr Okute, spelt de beste liefdespelletjes online die mij heeft geholpen om vandaag mijn man terug te brengen en geluk te herstellen in mijn huwelijk ... Ik ben Tracy Richard bij naam ik woon in Engeland. Mijn man sloeg met mij op en liet me met een andere vrouw achterlaten, en ik wilde hem terug. Ik was zo gefrustreerd en ik kon niet weten wat er weer te doen is, ik hou zoveel van mijn man, maar hij was met me aan een andere vrouw bedriegen en dit maakt hem op de hoogte om met hem te kunnen trouwen Dame en deze dame, ik denk dat ik mijn hekserij gebruik om hem en mij te laten haten, en dit was zo kritisch en onbeschaamd, want ik huil hele dag voor God om mij een helper te sturen om mijn man terug te krijgen !! Ik was echt boos en ik had hulp nodig, dus ik zocht hulp online en ik kwam tegen een website die voorstelde dat Dr Okute spell kan helpen om snel terug te komen. Dus ik voelde dat ik hem zou moeten proberen. Ik heb contact opgenomen met hem en hij vertelde me wat te doen en ik deed het toen en hij deed me een spelling. 28 uur later, belde mijn man me echt en vertelde me dat hij me zo erg mis, Oh Mijn God! Ik was zo blij en vandaag ben ik weer blij met mijn man en we zijn blij samen te leven als een grote familie en ik dank de krachtige speltoets Dr.Okute spell, hij is zo krachtig en ik heb besloten om mijn verhaal op internet te delen Dat Dr.Okute Spell de beste online spelletje is, die ik altijd zal bidden om lang te leven om zijn kinderen te helpen in de tijd van problemen, als je hier bent en je geliefde je naar beneden laat vallen of je man naar een andere vrouw verhuist Huil meer, neem contact op met dit krachtige spelletje Dr.Okute Spell op zijn email op: okutespell888@gmail.com, u kunt hem ook bellen of hem toevoegen op Whats-app: +2349061385058

  BeantwoordenVerwijderen
 23. LEES ASSEBLIEF MIJN HERPES CURE. Hallo iedereen ik kom uit Florida USA Ik wil mijn getuigenissen aan het grote publiek delen over hoe deze grote man genaamd Dr Mohammed mijn herpesvirus geneest. Ik ben een HERPES-patiënt geweest voor meer dan een jaar en twee maanden en ik ben in pijn geweest tot ik deze vrouw ontmoette toen ik naar Nederland reisde voor een interview dat ooit een patiënt van herpes was, legde ik alles aan haar en zij uit Vertelde me dat er deze grote dokter is die haar helpt haar haarherapie te genezen en ze gaf me zijn e-mailadres voor mij om te contacteren en ik deed het zoals zij deed. En de Dr vertelde me hoeveel de herpes kruiden medicatie te kopen en hoe ik het zal krijgen, wat ik deed. En hij stuurt me de kruidengeneeskunde door UPS COURIER SERVICE en ik gebruik het volgens zijn instructie En tot mijn grootste verrassing dat ik de Herpes kruidengeneeskunde voor slechts 2 weken heb genomen en zie ik ging voor een herpes test, tot mijn grootste verrassing voor De dokter bevestigde me gratis aan herpes en zei dat ik niet meer herpes in mijn systeem heb en tot nu toe heb ik nooit pijn of herpes symptomen gevoeld, dus ik zei dat ik de goedheid van deze man aan het grote publiek moet getuigen dat als je bent Daar surfen van deze herpes problemen of een dodelijke ziekte of andere ziekte want ik zal u adviseren om hem te contacteren op zijn werk e-mail:
  (Herbalcure12@gmail.com) chat of belde whatsapp +2349036036397 en ik verzeker u dat hij u zal helpen zoals hij deed voor mij oke

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Hallo alle kijkers online ,,,, HERPES EN HIV heeft genezing
  Twijfel iemand aan natuurlijke kruidengeneesmiddelen? Ik heb het grote belang van natuurlijke kruiden en het geweldige werk dat zij in het leven van mensen hebben gedaan, gezien. Ik vraag me af waarom mensen hun geld nog steeds uitgeven aan operaties, injecties en drugs die je helemaal niet kunnen genezen. Natuurlijke kruiden kunnen allerlei ziekte genezen, waaronder herpes, diabetici, astma, HIV, hepatitis, enz. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Ik was genezen van HIV en mijn tante en haar man werden genezen van herpesvirus en negatief getest na het gebruik van de kruidengeneeskunde en ik was ook genezen van hiv en getest negatief na het gebruik van de kruidengeneeskunde door dr. MOHAMMED die natuurlijke kruiden gebruikt Om verschillende soorten ziekte te genezen. Zelfs Dr. Sebi bewijst voor de hele wereld dat natuurlijke kruiden alle ziekten kunnen genezen en hij heeft talloze mensen genezen die natuurlijke kruiden gebruiken. Ik weet het is moeilijk te geloven maar is een levend getuigenis. Er is geen kwaad in het proberen van kruidengeneeskunde. Contact of email Dr.Mohammed op: herbalcure12@gmail.com (telefoon / whatsap no): +2349036036397

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Hallo alle kijkers online ,,,, HERPES EN HIV heeft genezing
  Twijfel iemand aan natuurlijke kruidengeneesmiddelen? Ik heb het grote belang van natuurlijke kruiden en het geweldige werk dat zij in het leven van mensen hebben gedaan, gezien. Ik vraag me af waarom mensen hun geld nog steeds uitgeven aan operaties, injecties en drugs die je helemaal niet kunnen genezen. Natuurlijke kruiden kunnen allerlei ziekte genezen, waaronder herpes, diabetici, astma, HIV, hepatitis, enz. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Ik was genezen van HIV en mijn tante en haar man werden genezen van herpesvirus en negatief getest na het gebruik van de kruidengeneeskunde en ik was ook genezen van hiv en getest negatief na het gebruik van de kruidengeneeskunde door dr. MOHAMMED die natuurlijke kruiden gebruikt Om verschillende soorten ziekte te genezen. Zelfs Dr. Sebi bewijst voor de hele wereld dat natuurlijke kruiden alle ziekten kunnen genezen en hij heeft talloze mensen genezen die natuurlijke kruiden gebruiken. Ik weet het is moeilijk te geloven maar is een levend getuigenis. Er is geen kwaad in het proberen van kruidengeneeskunde. Contact of email Dr.Mohammed op: herbalcure12@gmail.com (telefoon / whatsap no): +2349036036397

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Hallo elk lichaam, mijn naam is John van de VS. Wees hier om een te krijgen
  Getuigenis van hoe Dr. Earl genezen was van mijn ziekte, genaamd HIV / AIDS
  Ik heb geprobeerd de laatste twee jaar te genezen, maar help
  Deze grote havenarts genaamd dr.oruen is nu vrij van het.
  Hoe heb ik hem ontmoet met hem en mijn vriend?
  Hier is zijn e-mailadres, contacteer hem voor uw hulp vandaag.
  Dr.oruentempleofpower@gmail.com. Of messiage thuis op whatssap +2348104773722

  BeantwoordenVerwijderen
 27. (Herbal Cure For Rheumatoid Arthritis (RA))
  Ik verloor mijn vermogen om vanaf een zithouding op te staan ​​als gevolg van totale lichaamszwakte. De dokter die ik dezelfde week zag, liep een bloedtest en vertelde me dat het een paar weken later reumatoïde artritis (RA) liet zien, en ik kwam over een getuigenis van een dame op het internet, waaruit blijkt dat het een kruidengeneeskundehuis genaamd Dr Unity Herbal Temple op Hoe ze haar genezen van reumatoïde artritis (RA). En ze gaf ook het e-mailadres van het kruidenthebber en adviseerde iedereen om te contacteren voor hulp voor allerlei ziekten, zodat ik hem mailde, hij antwoordde en zei dat ik me geen zorgen hoefde te maken en hij beloofde mij helemaal te genezen. Nou ik geloof het nooit, maar ik was zo wanhopig, dus ik heb het kruidengeneeskunde gekocht, net na gebruik zoals voorgeschreven. Enkele weken later ben ik begonnen met veranderingen. Na 3 weken gebruik ging ik naar mijn dokter om te bevestigen als ik eindelijk genezen ben Reumatoïde arthritis (RA), zie het was WAAR, ik was helemaal genezen, dus vrienden, mijn advies is, als u zulke ziekte of een ander hebt, dan kunt u hem via email mailen: Dr.Unityherbaltemple@gmail.com of whatsapp hem nu + 2349034433639
  En ik heb twee vrienden die onlangs door Dr Unity zijn genezen. Ze zijn zeer toegewijd en goed geïnformeerd. Dank u Dr Unity kruidengeneeskunde thuis ... Hij kan ook allerlei soorten ziekte genezen zoals.
  HERPES 1 EN 2.
  HIV / AIDS.
  KANKER.
  VERLENGING VAN ENIGE TYPE.
  MAAK JE HEBBEN EEN KINDER.
  LOVE SPELL
  EX LOVER SPELL.
  ALS ZIEKTE.
  GONERREA.
  CIDP ZIEKTE.
  EN ANDERE ANDERE TYPE ZIEKTEN JE KUNT CONTACT HEM VANDAAG Dr.Unityherbaltemple@gmail.com of wharsapp hem op +2349034433639

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Kruidenupplementen bestaan ​​al duizenden jaren en kunnen worden opgespoord tijdens verschillende culturen. Voor nu. Kruiden worden nu gebruikt om diabetische, herpes, chronische pijn, astma en zelfs hiv te genezen. Ik hou zoveel van kruiden. Meestal, injectie en drugs zijn gewoon een verspilling van tijd. Ik was vorig jaar genezen van HIV met het gebruik van kruiden, ik heb 13 jaar geleden HIV gehad maar met de hulp van DR. OSAS kruidengeneeskunde, werd ik binnen enkele weken genezen van het gebruik van de kruiden die hij aan mij via koeriersdienst verzonden heeft. Ik weet niet het soort gezondheidsprobleem dat u op dit moment geconfronteerd hebt, maar ik verzekerde u dat u genezen zal worden als u contact opneemt met Dr. OSAS en uw probleem aan hem legt, die problemen binnen enkele weken zullen oplossen. Neem contact op met Dr OSAS via Zijn e-mailadres: drosasherbalhome@gmail.com of WHATSAP / call hem op +2349035428122. Website http://drosasherbalhomecure.webs.com

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Herpes simplex virus 2 veroorzaakt herpes type 2 of genitale herpes. Deze infectie veroorzaakt soren in het geslachtsgebied van mannen en vrouwen. Herpes simplex virus 1 veroorzaakt herpes type 1 of koude zweren, ook bekend als orofaciale herpes. Deze infectie heeft invloed op de mond en de huid. Er zullen blaren zweren in de mond en in verschillende delen van het lichaam. Je luistert alstublieft naar mijn verhaal dat mijn geluk heeft teruggebracht. Ik ben hier om mijn grote dank aan de natuurlijke kruidengeneeskunde uit te drukken, die ik van DR kreeg .ALUEBOR, na 6 dagen van de mededeling stuurde hij wat kruidengeneesmiddelen aan mij. Ik verlaat nu een gezond leven sinds de afgelopen 9 maanden na de voltooiing van mijn Genital and Oral Herpes behandeling met de DR.ALUEBOR Natural Healing Medicine, nu ben ik volledig Herpes Free, na de toepassing en het gebruik van DR.ALUEBOR Medicine. Momenteel is de enige behandeling voor Herpes, Kanker, Diabetes en alle andere menselijke ziekten DR.ALUEBOR Herbal Medicine. Als ik een levende getuige van dit grote wonder ben, kun je meer geduldig houden van farmaceutische schandalen door deze geweldige natuurlijke genezer voor de medicatie te delen of te contacteren. Bel hem ook op Whatsapp. +2347082449821 Stop Herpes Met DR.ALUEBOR Herbal Medicine. Laten we het leven redden door dit op alle sociale netwerken te delen, omdat God u zal zegenen als u deze informatie deelt, die elke Herpes patiënt een hoop voor een nieuw leven zal geven. En via deze email. Alueborhomeofsolution@gmail.com OF bel WhatsApp nummer +2347082449821. Of zijn facebook-pagina, https://web.facebook.com/DrAlama-1814096005282490/.and hij heeft de genezing voor deze HPV ALS HSV bedankt voor je tijd en ik hoop dat je mensen vertelt over deze kruidengeneeskunde ......

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Herpes simplex virus 2 veroorzaakt herpes type 2 of genitale herpes. Deze infectie veroorzaakt soren in het geslachtsgebied van mannen en vrouwen. Herpes simplex virus 1 veroorzaakt herpes type 1 of koude zweren, ook bekend als orofaciale herpes. Deze infectie heeft invloed op de mond en de huid. Er zullen blaren zweren in de mond en in verschillende delen van het lichaam. Je luistert alstublieft naar mijn verhaal dat mijn geluk heeft teruggebracht. Ik ben hier om mijn grote dank aan de natuurlijke kruidengeneeskunde uit te drukken, die ik van DR kreeg .ALUEBOR, na 6 dagen van de mededeling stuurde hij wat kruidengeneesmiddelen aan mij. Ik verlaat nu een gezond leven sinds de afgelopen 9 maanden na de voltooiing van mijn Genital and Oral Herpes behandeling met de DR.ALUEBOR Natural Healing Medicine, nu ben ik volledig Herpes Free, na de toepassing en het gebruik van DR.ALUEBOR Medicine. Momenteel is de enige behandeling voor Herpes, Kanker, Diabetes en alle andere menselijke ziekten DR.ALUEBOR Herbal Medicine. Als ik een levende getuige van dit grote wonder ben, kun je meer geduldig houden van farmaceutische schandalen door deze geweldige natuurlijke genezer voor de medicatie te delen of te contacteren. Bel hem ook op Whatsapp. +2347082449821 Stop Herpes Met DR.ALUEBOR Herbal Medicine. Laten we het leven redden door dit op alle sociale netwerken te delen, omdat God u zal zegenen als u deze informatie deelt, die elke Herpes patiënt een hoop voor een nieuw leven zal geven. En via deze email. Alueborhomeofsolution@gmail.com OF bel WhatsApp nummer +2347082449821. Of zijn facebook-pagina, https://web.facebook.com/DrAlama-1814096005282490/.and hij heeft de genezing voor deze HPV ALS HSV bedankt voor je tijd en ik hoop dat je mensen vertelt over deze kruidengeneeskunde ......

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Ik wil de wereld laten weten over Doctor Okumu, de grote spellaster die een glimlach op mijn gezicht heeft gezet door mijn man terug te brengen en ons ook te helpen een loterij te winnen. Zes maand geleden vertelde mijn vriendje dat het voorbij was tussen ons en hij was me vermeden. Telkens als ik zijn telefoon bel, zal hij zeggen dat hij weet dat ik van hem hou en hij houdt ook van mij, maar hij kan de relatie gewoon niet doorgaan omdat hij iemand heeft gevonden anders. Ik deed alles wat ik kon om hem terug te krijgen, maar er is niets gebeurd tot ik op dokter Okumu kwam en zijn hulp zocht. Ik deed alles dat dokter Okumu als ik te doen en hij verzekerde me dat mijn vriend me zal roepen en binnen 12 tot 16 uur om vergeving vraagt ​​en alles gebeurde net zoals hij zei, hij vertelde me ook dat ik een loterij zal winnen die ook gebeurde. Ik ben vol van vreugde en beseffen dat Doctor Okumu is als een God op aarde, zodat ik zelf een gelofte heb gemaakt dat ik de wereld hierover laat weten. Als je hulp nodig hebt, neem dan contact op met Doctor Okumu vandaag voor hulp via email: doctorokumuspelltemple @ Gmail.com of via de website: http://doctorazuaworldofpowerfulspell.webs.com of via VIBER + 1-518-460-6872

  BeantwoordenVerwijderen
 32. LEES ASSEBLIEF HOE MIJN HERSTEN WAS GEHUURD
  Dag iedereen,
  Ik bedoelde de dokter die mij uiteindelijk genezen had van mijn herpesvirus genaamd DOCTOR MULI, ik kom uit Califonia USA. Ik wil mijn getuigenissen delen aan het grote publiek over hoe deze geweldige man genaamd Dr Muli mijn herpes geneest. Ik ben een HERPES-patiënt geweest voor meer dan een jaar en vijf maanden en ik heb pijn gehad tot ik deze vrouw ontmoette toen ik naar Canada reisde voor een interview dat ooit een patiënt van herpes was, legde ik alles aan haar en zij uit vertelde me dat er deze Grote Kruidenarts is die haar helpt om haar herpes te genezen en ze gaf me zijn e-mailadres voor mij om hem te contacteren en ik deed zoals zij deed. En de dokter vertelde me hoeveel de herpes kruiden medicatie te kopen en hoe ik het zal krijgen, wat ik deed. en hij stuurt me de kruidengeneeskunde via COURIER SERVICE en ik gebruik het volgens zijn instructie En tot mijn grootste verrassing dat ik de Herpes kruidengeneeskunde in slechts 2 weken heb genomen en zie ik ging voor een test, tot mijn grootste verrassing bevestigde de dokter mij om herpesvrij te zijn en te zeggen dat ik niet meer herpes in mijn systeem heb en tot nu toe heb ik nooit pijn of herpes symptomen gevoeld, dus ik zei dat ik de goedheid van deze man aan het grote publiek moet getuigen dat als je daar lijdt aan deze herpesproblemen of een andere dodelijke ziekte want ik zal u adviseren om hem te contacteren op zijn werk e-mail: mulijonathanherbalhome@gmail.com, chat of callwhatsapp: +2348147415238 en ik verzeker u dat hij u helpt zoals hij voor mij deed.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. De grote Mighty BabaLawao !!! Je hebt het opnieuw gedaan, je hebt me je krachten getoond die ik van verschillende mensen heb gehoord, maar nu ben je van ervaring, dr BabaLawao, je bent de grootste spellaster die ik geloofde dat het bestaat omdat je mijn geliefde teruggebracht heeft Ik heb me binnen 24 uur verlaten sinds 2015, meneer, jij bent het grootst, bedankt voor je geweldige werk in mijn leven en ik zal je herinneren, omdat je een glimlach op mijn gezicht heeft gedaan door mijn droom te maken.
   Nogmaals bedankt meneer. Mijn vrienden die daar hulp nodig hebben, zal ik u adviseren om Dr. BabaLawao te contacteren voor hulp omdat hij een grootste man is die ooit leeft, hier is het e-mailadres van Dr. BabaLawao: babalawaodgreatspellcaster788@gmail.com

  Krijg je Minnaar OF Echtgenoot Terug
  Kanker Spellen
  Zwangerschapspellen
  Killing Spell
  Kinderspelen
  Love Spell
  Huwelijkspellen
  Long Life Spell
  Bescherming Spelling
  Wordt een Manager Spell
  Je geld terugvinden
  Madness Spell E.T.C.


  Contacteer hem nu op dit email adres: babalawaodgreatspellcaster788@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Hallo
  Ik weet niet alleen de reden waarom sommige mensen het moeilijk vinden
  geloof dat er een remedie voor herpes is, ik heb aan herpes last
  sinds de laatste drie jaar met mijn vriendje maar vandaag ben ik blij dat ik genezen ben
  van het met de kruiden geneeskunde van Dr.Otor de grote genezer, ik was op het internet op zoek naar hulp als ik tegen een getuigenis stond gedeeld door
  iemand over hoe Dr.Otor zijn herpes heeft genezen, ik had zoveel nodig om zijn te krijgen
  behandeling maar tenslotte bracht Dr.Otor een glimlach naar mijn gezicht met zijn kruiden
  geneeskunde. Ik ben zo blij dat we zo'n geweldige iemand hebben
  genezer daarbuiten, dus mijn mensen daarbuiten vriendelijk contact opnemen met deze geweldige genezer
  op zijn e-mailadres: otorspelltemple@gmai.com alstublieft
  meneer, houd je goede werk omdat er mensen zijn die er behoefte aan hebben
  uw geneeskunde weer eens contact met hem op whatsApp zijn nummer + 2348074609849.http: //otorspelltemple.blogspot.com.ng

  BeantwoordenVerwijderen
 35. MOET LEES VOOR ALLE HIV-AIDS / KANKER- EN HERPES-PATIËNTEN ***
  Mijn naam is DR DIBA ik ben dokter geweest
  al 28 jaar, geloof ik wanneer er GOD is, wortel
  kruiden, voorouders, voorouders er is geen ziekte in
  deze wereld die nu niet genezen kan worden. als je dat werd verteld
  dat HIV, KANKER, HERPES, TUBERCULOSE, PNEUMONIE, DIARREE,
  ZIKA VIRUS, IBOLA, MONKEYPOX SMALLPOX, CHICKENPOX, DENGE
  GELE KOORTS, CHOLERA, INFLUENZA, LONGKANKER
  of een dodelijke ziekte kan niet worden genezen, hij of zij is
  zo ver als je bent geboren door een vrouw, heb ik genezen
  meer dan 98 personen van deze ziekte uit het buitenland
  en Afrika. als je slachtoffer bent van een van deze dodelijk
  ziekte, verberg het alsjeblieft niet en houd het niet voor jezelf
  je sterft niet vóór je tijd. het leven is zoet als je het hebt
  goede gezondheid wees gewaarschuwd. ik kan ook elk type ziekte genezen
  noem maar op en ik hou ook van charme, medicijnen om op te groeien
  jouw zaken. charme om overal invloed en macht in te krijgen
  je doet, je kunt hierover contact met mij opnemen
  E-mail (drsagbo6088@gmail.com}
  Bel me op +23407019642881
  Bericht op whatsapp +23407019642881

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Hoewel ik DR niet heb ontmoet. OBOITE maar ik heb zijn prachtige daden gehoord en gezien in het leven van mensen .. Dit deed me contact met hem opnemen omdat ik ook de diagnose herpesvirus kreeg. Toen ik contact met hem opmaakte, zonder tijd te verspillen, begon hij zijn wonderbaarlijke werk in mijn leven, ik ben blij en blij om te zeggen dat ik

  ben nu genezen na het gebruik van zijn kruidengeneeskunde. Je kunt hem ook bereiken via zijn e-mail: Oboitespelltemple@gmail.com of hem bereiken op zijn mobiele telefoon of hem toevoegen aan WhatsApp +2348070666383

  Hij is ook speciaal op het genezen

  1 ... HERPS CURE

  2 ... ALS CURE

  3..HIV CURE

  EPILEPSIE

  5 ... PROMOTIE OP KANTOOR

  6 ... LOVE SPELL

  7 >> EX TERUG

  enz.

  BeantwoordenVerwijderen
 37. Hoewel ik DR niet heb ontmoet. OBOITE maar ik heb zijn prachtige daden gehoord en gezien in het leven van mensen .. Dit deed me contact met hem opnemen omdat ik ook de diagnose herpesvirus kreeg. Toen ik contact met hem opmaakte, zonder tijd te verspillen, begon hij zijn wonderbaarlijke werk in mijn leven, ik ben blij en blij om te zeggen dat ik

  ben nu genezen na het gebruik van zijn kruidengeneeskunde. Je kunt hem hem bereiken op zijn mobiele telefoon of hem toevoegen aan WhatsApp +2348070666383

  Hij is ook speciaal op het genezen

  1 ... HERPS CURE

  2 ... ALS CURE

  3..HIV CURE

  EPILEPSIE

  5 ... PROMOTIE OP KANTOOR

  6 ... LOVE SPELL

  7 >> EX TERUG

  enz.

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Groeten aan het grote publiek, ik wil vertellen hoe ik genezen was van de ziekte van Hepatitis B door Dr. Alli, een arts. Ik was op het internet aan het zoeken naar een remedie tegen Hepatitis B en ik zag een opmerking van mensen die praatten over hoe dokter Alli ze genas. Ik was bang omdat ik nooit op internet had geloofd, maar ik was ervan overtuigd om hem te proberen omdat ik geen hoop had op Hepatitis B, dus besloot ik contact met hem op te nemen met zijn e-mail die op de opmerking stond (allispellhelp1 @ gmail. com) toen ik contact met hem opnam, gaf hij me hoop en stuurde ik een kruidengeneesmiddel naar mij dat ik nam en het werkte serieus voor mij, ben nu een vrij persoon zonder problemen, mijn Hepatitis B-resultaat was negatief. Ik bid voor je Dr. Alli God zal je het eeuwige leven geven, je zult niet sterven vóór je tijd dat je oprechte en grote mannen bent. Ben zo blij, je kunt ook contact met hem opnemen als je een probleem hebt Email: Allispellhelp1@gmail.com of voeg hem toe op What-sap +2348100772528

  BeantwoordenVerwijderen
 39. Ik voel me weer zo gezegend in mijn huwelijk nadat dokter SHARAJA mijn man terugbracht die 6 maanden lang voor mij gescheiden was. Ben SANDRA op naam. Zelfs als er monden over mijn hele lichaam zijn, zal het niet genoeg zijn om dokter SHARAJA te bedanken voor zijn hulp in mijn leven. Mijn man heeft zes maanden met mij gescheiden en heeft zonder hem in pijn en angst gezeten. Dus ik heb overal gezocht naar hulp, maar niets werkte pas nadat ik dokter SHARAJA ontmoette, die ik online heb benaderd. Ik legde mijn situatie aan hem uit en hij beloofde dat mijn man binnen 24 tot 48 uur bij mij terug zou komen, zover dat mijn hart nog steeds voor hem klopt. Ik geloofde in hem en hij maakte een spreuk voor mij en mijn man belde me precies toen dokter SHARAJA zei. Hij smeekte en zei dat hij me terug nodig heeft en nu leven we gelukkig weer voor de afgelopen 9 maanden. Iedereen die mijn artikel leest dat hulp nodig heeft, moet contact met hem opnemen ... E-mail. Dr Sharajasid via sharajasid@gmail.com voor meer informatie
  Als je daar bent om dit te doorstaan
  onderstaande problemen is hij ook perfect
  (1) Wil je je ex terug?
  (2) Heb je altijd slechte dromen?
  (3) U wilt gepromoot worden in uw kantoor?
  (4) Wil je dat vrouwen / mannen achter je aan rennen?
  (5) Wil je een kind?
  (6) Wil je rijk zijn?
  (7) Wilt u uw echtgenoot / echtgenote binden?
  voor altijd de jouwe?
  (8) Heeft u financiële hulp nodig?
  (9) Ben je opgelicht en wil je dat
  je verloren geld terugkrijgen?
  Als u informatie over liefde of informatie nodig heeft of wilt hebben
  geld spreuken kun je dat probleem opgelost krijgen
  vandaag bij Spell Of Solution Temple ...
  Hoe u een gelukkiger huwelijk kunt hebben zonder te wachten tot uw echtgenoot verandert

  BeantwoordenVerwijderen
 40. MOET OPLOSSING LEZEN:

  Mijn naam is Anna, kom uit het Verenigd Koninkrijk, ik wil mijn verhaal met u delen en u ook een oplossing bieden voor uw problemen, ik ben online op zoek geweest naar een echte betoverancier die mijn man voor mij terug kan brengen, ik heb 9 jaar geleden getrouwd zonder kinderen en mijn financiële situatie was erger, ik heb geen geld ik heb geen kind, mijn man liet me denken dat ik hem pech bracht, tot 2016/2017 ontmoette ik de getuigenis van een dame die online over Dr praat Ogundele, ik moedig mezelf aan en neem contact met hem op voor hulp, en hij reageerde zo snel mogelijk op mij, het eerste woord dat hij zei is dat mijn problemen voorbij zijn, hij zei dat hij me weer zou laten lachen, ik was blij met zijn aanmoediging, hij begon zijn werk en vertelde me dat mijn man terug zal komen in minder dan 24 uur en smeekt me om hem terug te accepteren, nadat alles wat hij zei voor de allereerste keer in mijn leven gebeurde was ik weer gelukkig met mijn man, een paar weken later werd ik zwanger . Hij zei dat ik financieel stabiel moest zijn om gelukkig te zijn met mijn man, hij wierp een betovering voor me, vandaag geven mensen me de voorkeur waar ik ook ga, mijn leven is financieel stabiel, ik en mijn man doen het geweldig, het belangrijkste was dat hij eindigde mijn verdriet en nu heb ik mijn eigen kind dat me mammie noemt, ik heb nog nooit een spell caster ontmoet zo echt en krachtig als Dr Ogundele, hij heeft oplossing voor elk soort probleem op aarde, zijn magie is niet schadelijk en hij kan werk voor je zonder je aanwezigheid, ik zeg dit allemaal omdat ik hem vertelde dat ik er alles aan doe om de wereld te informeren over zijn goede werk en ik weet dat zoveel mensen ook hulp nodig hebben, dus als je hulp nodig hebt, doe dat dan neem niet langer contact met hem op of wil je hem bedanken voor mij, neem dan contact op met Dr Ogundele via zijn e-mail: ogundeletempleofsolution@gmail.com en zijn WhatsApp & telefoon nummer: +27638836445.

  BeantwoordenVerwijderen
 41. Mijn leven is vol van geluk omdat Dr.Agadaga me gelukkig maakt. Wat er met mij is gebeurd, is niet wat ik alleen voor mezelf kan houden, maar ook om de wereld te vertellen, zodat diegenen die ooit waren zoals ik, ervan zullen houden en weer gelukkig zullen zijn. Ik en mijn geliefde hadden enkele problemen die tot onze breuk leidden, omdat mijn leven daarna nooit meer hetzelfde was, ik probeerde alle methoden om hem terug te krijgen. maar ze waren gewoon een verspilling van moeite en tijdverspilling. Maar op een dag tijdens mijn zoektocht op internet ontmoette ik iemand die een getuigenis aflegde aan Dr.Agadaga. Ik neem contact met hem op en hij heeft mijn geliefde binnen 48 uur teruggebracht. Met dit geweldige ding dat in mijn leven gebeurde, besloot ik de hele wereld te vertellen over deze geweldige man genaamd Dr. Agadaga. Voor degenen die iets nodig hebben, vertelde hij me dat in zijn tempel er onmogelijkheid is, nu geloof ik hem zo veel. vrienden, als je hulp nodig hebt om je ex-geliefde terug te brengen, neem dan zo vriendelijk contact met hem op per e-mail: agadagaspiritualhome@gmail.com, en ik beloof je dat je geliefde zeker terug zal zijn.
  (1) Als u uw ex terug wilt.
  (2) als je altijd slechte dromen hebt.
  (3) als u gepromoveerd wilt worden op uw kantoor of als u een werkplek hebt en hulp nodig heeft
  (5) Als u een kind wilt.
  (6) Je wilt rijk zijn.
  Neem vandaag nog contact met hem op via owenlisa870@gmail.com.agadagaspiritualhome @ gmail.com,

  BeantwoordenVerwijderen
 42. Ik kwam veel getuigenissen tegen op net getuigschrift van Dr. Duck, een voodoo spell caster die je zal helpen om een LOTTERY betovering te werpen en je de juiste getallen geeft om de loterij te winnen, ik geloofde het eerst niet, maar toen het leven moeilijker werd besloot ik om een keer te proberen, nu heeft mijn poging me een miljonair gemaakt, ik speel al 7 jaar allerlei soorten loterij maar ik heb niet tot $ 1000 gewonnen, na contact met hem heeft hij de betovering gegoten en me de hete cijfers gegeven. won (VIJF MILJOENEN DOLLARS) nu ben ik een levend bewijs van het goede werk van Dr. Duck Een begaafd man met een groot vermogen, het is mijn geheim maar ik besloot ook de wereld bekend te maken. Het kan een hulp zijn voor iedereen die geïnteresseerd is, dit gebeurt vorige week geleden dat je vrij bent om contact met hem op te nemen of hem een e-mail te sturen greatoracletemplesolution@live.com
  website https://greatoracletemplesolution.wordpress.com

  BeantwoordenVerwijderen
 43. Ik heb ook last van Neuropathische pijn maar dankzij een voedingssupplement met PEA gaat het nu een stuk beter. Ik zou wel aanraden om een product te gebruiken dat PEA opt is. Ik heb het product dat ik gebruik besteld via RS4supplements.

  BeantwoordenVerwijderen
 44. Ik wil gewoon een snel advies geven aan iemand die moeite heeft in zijn of haar relatie om contact op te nemen met Dr.Agbazara, omdat hij de enige is die in staat is om gebroken relaties of gebroken huwelijken binnen een tijdslimiet van 48 uur terug te brengen. met zijn spirituele krachten. U kunt contact opnemen met Dr.Agbazara door hem via zijn e-mail te schrijven op ( agbazara@gmail.com ) OF te bellen / WhatsApp hem op +2348104102662, in elke situatie van het leven waarin u uzelf vindt.

  BeantwoordenVerwijderen
 45. MOET LEZEN:

  Mijn naam is Leticia ben van Letlands, ik ben hier om te getuigen van het geweldige werk van een grote spreukgieter die me heeft geholpen met al mijn problemen vandaag ben gelukkig vanwege hem, het begon allemaal 2002 ik was getrouwd met een man genaamd Ernest rapolas van het Litouws , Hij wordt moe van me na 15 jaar huwelijk en er is geen kind en dingen waren moeilijk voor ons, financieel waren we niet oké, en mijn man zoekt echtscheiding om alleen met mij te leven en het leven te aanschouwen, ik bad tot God heb hem terug, tot 2016, toen ik een vriend ontmoette die me naar Dr Odia stuurde, een spell caster die haar hielp met haar eigen problemen, ik moedigde mezelf aan en nam contact met hem op, het eerste wat hij zei was dat mijn problemen voorbij zijn sinds ik nam contact met hem op voor hulp. Ik geloof hem en vraag hem wat ik daarna zal doen als hij me vertelt wat ik moet doen en hij zei daarna dat mijn man binnen 24 uur op zijn knieën terugkomt, dit was na 10 jaar scheiden, verrassend na zijn werk, mijn man kwam bedelen op zijn knieën, ik accepteerde hem dringend en vertelde Dr Odia erover, hij zei dat hij ook een geld-spreuk voor mij ging uitbrengen, omdat mijn familie financieel begunstigd zou worden, en ik werkte met hem na 48 uur overal waar ik gaan mensen voor mij en mijn bedrijf is vooruit gegaan voor het beste, nu ben ik blij en blij om de wereld te vertellen dat dit de meest krachtige man is die ik overal ter wereld heb ontmoet, hij heeft de oplossing voor elk probleem dat je hebt, hij is niet geldbewust. Hij helpt en wacht tot je goed bent, voordat je zijn waardering verwacht, dus mijn broeders en zussen, als je in een bepaalde situatie bent en hulp nodig hebt, raad ik je aan om vandaag contact op te nemen met Dr. Odia en je problemen opgelost te krijgen. Hier is zijn e-mail: odiasolutioncenter@gmail.com en zijn Whatsapp-nummer: +2349065101630 en Viber-nummer: +27638836445. in het belang van u mensen die hulp nodig hebben en voor degenen die hem willen bedanken voor het goede werk.

  BeantwoordenVerwijderen
 46. Mijn naam Charlotte Mohamed uit België Dringende liefdesspell om je gebroken relatie te herstellen en je ex-geliefde terug te krijgen "Ik was hart gebroken toen mijn vriend van drie jaar overbleef om bij een ander meisje te zijn. Dank je wel Dr Sacre voor het redden van mijn gebroken relatie en mijn vriendje terug naar mij! ". Ik en mijn vriend leven weer gelukkig samen ... Al met dank aan dr. Sacre. Als je problemen hebt, neem dan nu contact op met dr. Sacre en ik garandeer je dat hij je zal helpen. Hier is zijn contact
  bel of WhatsApp: +2348159768201
  E-mail: Sacretempleofpower@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 47. EEN PRIESTER HEEFT GENEZEN MIJ VAN HERPES SIMPLEX VIRUS Hallo mijn naam is Rhoda Ik woon in Frankrijk, ik ben hier om mijn getuigenis te geven over een spreukgieter genaamd priester HASSAN die me in mijn leven heeft geholpen. In 2016 werd HERPES SIMPLEX VIRUS gediagnosticeerd, ik ging naar veel ziekenhuizen voor genezing, maar er was geen oplossing, dus ik bedacht hoe ik een oplossing kon vinden zodat mijn lichaam in orde zou zijn. Dus op een dag ging ik online naar de internet voor meer informatie over het Herpes Simplex-virus Ik kwam een ​​recensie tegen van een beroemdheid genaamd Wayne, die zei dat hij zijn Herpes Simplex-virus had laten genezen door A Priest Called Priest HASSAN. En hij ging ook zo ver om een ​​e-mailadres inclusief Priest Hassan-telefoonnummer te laten vallen en iemand te adviseren contact op te nemen met priester Hassan voor hulp. Dus ik probeerde het door hem via zijn WhatsApp te contacteren en mijn probleem aan hem uit te leggen. Hij vertelde me alle dingen die ik moest doen en gaf me ook instructies om mee te nemen, die ik op de juiste manier volgde. Voordat ik wist wat er na twee weken gebeurde, verdween het HERPES SIMPLEX VIRUS dat zich in mijn lichaam bevond. dus als je hart ook gebroken is door dodelijke ziekten zoals HERPES, HIV, AIDS, ALS, Diabetieën, Koude score Gordelroos, Laag aantal zaadcellen of het terugbrengen van je Ex-liefhebber, Kreeft. Geldboaster Deze geweldige man is buitengewoon de beste waarin ik heb gezien en juicht en als je ook hulp nodig hebt, kun je hem ook e-mailen via e-mail. E-mail: drhassanherbscure@gmail.com
  . U kunt ook zijn telefoonnummer +2349032582239 bellen.
   WhatsApp. +2349032582239

  BeantwoordenVerwijderen
 48. ik ben Sandra Oliveros op naam. Groeten aan iedereen die deze getuigenis leest. Ik ben na drie (3) jaar huwelijk door mijn man afgewezen alleen maar omdat een andere vrouw hem betoverde en hij liet mij en het kind achter om te lijden. Toen ik op een dag via het web aan het lezen was, zag ik een bericht over hoe dit spreukgieter Dr. Isikolo op dit adres isikolosolutionhome@gmail.com heeft genoemd, een vrouw heeft geholpen om haar man terug te krijgen en ik gaf hem een antwoord op zijn adres en hij vertelde me dat een vrouw een betovering had voor mijn man en hij vertelde me dat hij me zou helpen en na 3 dagen dat ik mijn man terug zal hebben. ik geloofde hem en vandaag ben ik blij om jullie allemaal te laten weten dat deze spreukgieter de kracht heeft om geliefden terug te brengen. omdat ik nu blij ben met mijn man. Bedankt voor het helpen me Dr.Paul contact met hem op e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com of hem op WhatsApp +2348133261196

  BeantwoordenVerwijderen
 49. Ik wil Lord Bubuza bedanken voor het helpen herstellen van mijn huwelijk. Het begon allemaal toen ik niet in staat was om mijn man een kind te geven na 10 jaar kinderloos huwelijk. Het kwam erop neer dat mijn man het zat was en het huis verliet, ik huilde bij een vriend die me aan Lord Bubuza voorstelde omdat Lord Bubuza haar hielp om haar man terug te krijgen toen hij haar verliet voor een andere vrouw. Ik vertelde Lord Bubuza het probleem waar ik doorheen ging en hij vertelde me dat mijn man terug zal komen naar mijn smeekbede om hem terug te nemen binnen 12 tot 16 uur en dan zal ik zwanger zijn. Ik volg strikt alle instructies van Lord Bubuza en heb alles gedaan wat hij me heeft verteld. Het was een grote schok voor me toen ik deed wat Lord Bubuza me vertelde. Mijn man kwam 14 uur later terug en huilde en smeekte me om vergeef hem wat ik deed. In minder dan twee maanden kreeg ik een babyjongen en droeg ik hem. Vandaag ben ik weer gelukkig omdat mijn vreugdevolle huwelijk werd hersteld door Lord Bubuza. Heeft u problemen, neem dan contact op met Lord Bubuza via e-mail: lordbubuzamiraclework@hotmail.com of via de website: http://Lordbubuza.website2.me of via WhatsApp: +1 518 558 5109

  BeantwoordenVerwijderen
 50. Bedankt voor je wonder Doctor Isikolo Dit artikel is opgedragen aan Dr. Isikolo. Ik ben 6 jaar met mijn vrouw getrouwd en onlangs heeft ze het met me uitgemaakt en het deed me diep pijn toen ze me zei om haar met rust te laten en dat ze niet meer van me hield als ik haar altijd trouw en eerlijk was. Ik heb alle manieren geprobeerd om haar terug te krijgen door haar te kopen wat ze wil zoals ik altijd deed en ze liet me nog steeds hart gebroken en ze heeft zelfs een nieuwe vriend die me nog meer heeft vernietigd totdat een vriend van me van de middelbare school mij naar deze echte heeft geleid spellen Dr. Isikolo. Deze man heeft mijn leven compleet veranderd. Ik volgde alles wat hij me opdroeg te doen en mijn vrouw kwam terug en smeekte om terug. Ik was stomverbaasd dat alles precies gebeurde zoals hij me had verteld. Ik had vertrouwen in alles wat hij me vertelde en alles was waar. Ook was hij er elk moment totdat ik mijn geluk terugkreeg en hij biedt ook spreuken die impotentie, naaktheid, ziektes zoals HIV / AID, herpes, kanker E.T.C. geneest. U kunt contact met hem opnemen via e-mail op isikolosolutionhome@gmail.com whatsapp of Viber +2348133261196.

  BeantwoordenVerwijderen
 51. PRACHTIGE:

  Hallo allemaal, ik ben Godelieve, ik wil mijn levensverhaal delen met de wereld over hoe ik mijn man kreeg, vooral ik kreeg mijn geluk terug, ik bedoelde een advertentie van een Dr. Odia op het internet over hoe hij een dame helpt haar vriendje terugkrijgen, dus ik moet contact met hem opnemen om me te helpen mijn huwelijk te herstellen, mijn man heeft me 5 jaar getrouwd gelaten met een andere dame te trouwen, maar toen ik contact opnam met Dr Odia om hulp, zei hij dat ik moest ontspannen dat hij zou helpen ik, Dr. Odia bracht mijn man terug die me 5 jaar verliet in slechts 24 uur, dit is een krachtige spreuk die ik nog nooit zo heb gezien in mijn leven, hij bracht mijn man terug naar mij in slechts 24 uur en vertelde me dat ik zal mijn eigen kind hebben, vandaag heb ik een 1 jaar oude baby, deze man is geweldig, in het geval van iemand die hulp nodig heeft en contact met hem wil opnemen, kun je hem bereiken via: Email: odiasolutioncenter@gmail.com, Viber Number : +27638836445. Whats-app-nummer: +2349065101630.

  BeantwoordenVerwijderen
 52. Ik ben hier om dit goede nieuws aan de hele wereld te vertellen over hoe ik mijn ex-echtgenoot terugkreeg. Ik was nu 6 jaar gescheiden van mijn man en ik was niet tevreden dat ik mijn man terug moest krijgen omdat de het leven van eenzaamheid was zo vreselijk voor mij en mijn 3 kinderen ik zocht naar een of ander mogelijk spell caster dat mijn Echtgenoot kan terugbrengen en ik kom dan Dr. Isikolo tegen Ik zag een opmerking over Dr. Isikolo hoe hij geliefden samenbrengt met zijn spreukgieter Ik nam contact met hem op en hij begeleidde mij. Ik vroeg om oplossingen, hij startte de remedie voor mijn betovering en vroeg hem wat informatie die ik naar hem stuurde en vertelde me ook dat we wat spullen moesten kopen om de betovering voorgoed voor mij te laten werken en dat ik het geld voor hem voelde na 48 uur belt mijn man me en begint ik me te vergooien voor vergiffenis voor alles wat gebeurt. Ik ben nu zo blij dat we weer teruggaan als één familie voor iedereen die de hulp van de grote spreukgieter nodig heeft, waar je contact mee kunt opnemen: isikolosolutionhome@gmail.com. bel of WhatsApp of Viber hem op +2348133261196

  BeantwoordenVerwijderen
 53. Vraag je je wanhopig af: "Hoe krijg ik mijn man terug?" na veel tijd is verstreken zonder dat je man bij je terugkomt? Op dit moment zit je vast in een zeer wanhopige situatie, terwijl je geest uitgeput voelt, terwijl je lichaam bereid is om in elke mate te gaan om je man terug te krijgen. Waarom niet contact opnemen met Dr. Yakaya-spreuk wiens e-mail is: Yakayatemple@gmail.com of toevoegen hem op WhatsApp +2347050270227 en breng je man binnen 24 uur terug.

  BeantwoordenVerwijderen
 54. Ik was op zoek naar advies over wat ik moet doen om mijn EX Echtgenoot terug te krijgen, mijn verhaal gaat over een vrouw die met mijn man in hetzelfde kantoor werkte, ze hadden een affaire en ik ving ze op, daarom had ik om te splitsen, maar ik hou nog steeds van hem maar het lijkt erop dat hij diep in liefde was met de andere vrouw en hij liet me onbruikbaar, na een paar weken zoeken naar hulp, kwam ik Dr.Alli tegen die me kan helpen, ik nam contact op met Dr.Alli voor hulp vanwege het feit dat ik mijn EX-liefhebber wanhopig nodig had omdat hij mijn alles en mijn leven is. Voor God zij de glorie, mijn EX-echtgenoot kwam binnen 12 uur bij mij terug en hij zwoer nooit meer om mij te bedriegen en beloofde me voor altijd lief te hebben. Kijkers die mijn artikel lezen dat ook zijn hulp nodig heeft, moeten contact opnemen met zijn e-mail: (allispellhelp1@gmail.com) of WhatsApp +2348100772528 hij zal uw relatieprobleem oplossen .....

  BeantwoordenVerwijderen
 55. 9 maanden geleden liet mijn verloofde me achter voor een ander meisje en vertelde me dat hij de relatie met mij niet opnieuw kon voortzetten, hij zei dat hij niet met me kon trouwen of iets met me te maken had omdat hij niet meer van me hield. Ik probeerde om hem te vragen wat het probleem was, maar hij bleef rustig en liep weg en gedurende enkele maanden belde hij me niet of beantwoordde ik zijn telefoon niet met hem. Ik was in de war en wist niet wat ik moest doen totdat mijn vriend me vertelde hoe DR IMOSE hielp helpen met haar huwelijk. Ik nam contact op met DR IMOSE via e-mail en deed alles wat hij me vertelde en 48 uur later belde Derick mijn verloofde op en smeekte me hem te vergeven en sindsdien heb ik mezelf de opdracht gegeven om te vertellen hoe ik mijn verloofde terugkreeg ... Bent u in een relatiecrisis of ziek en hebt u genezing nodig om elk soort ziekte te genezen ???? neem dan contact op met DR IMOSE via e-mail: imosesolutiontemple@gmail.com. bel of WhatsApp hem op + 1-(619)-830-4690

  BeantwoordenVerwijderen
 56. Na zeven jaar in relatie te zijn geweest met Wilson, brak hij het uit, ik deed al het mogelijke om hem terug te brengen maar alles was tevergeefs, ik wilde hem zo graag terug vanwege de liefde die ik voor hem heb, ik smeekte hem met alles , Ik deed beloften maar hij weigerde. Ik legde mijn probleem online uit aan iemand en zij stelde voor dat ik contact zou opnemen met een spreukgieter die me zou kunnen betoveren om hem terug te brengen, maar ik ben het type dat niet geloofde in betovering, ik had geen andere keus dan het te proberen, Ik bedoelde een spreukgieter genaamd Dr. Isikolo zuk en ik mailde hem, en hij vertelde me dat er geen probleem was dat alles binnen drie dagen in orde zou zijn, dat mijn ex voor drie dagen naar me terug zou keren, hij sprak de betovering en verrassend in de tweede dag, het was rond zestien. Mijn ex heeft me gebeld, ik was zo verrast, ik heb de oproep beantwoord en alles wat hij zei was dat het hem speet wat er allemaal gebeurde, dat hij wilde dat ik bij hem terugkwam, dat hij zoveel van me hield. Ik was zo blij en ging naar hem toe, dat is hoe we weer gelukkig samen zijn gaan leven. Sindsdien heb ik beloofd dat iedereen die ik ken die een relatieprobleem heeft, een dergelijke persoon zou kunnen helpen door hem of haar door te verwijzen naar de enige echte en krachtige spell caster die me hielp met mijn eigen probleem en die anders is dan alle neppe die er zijn. Iedereen kan de hulp van de spreukgieter, zijn e-mail nodig hebben: E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com. bel of Whatsapp hem op +2348133261196. CONTACTEER NU HEM VOOR DE OPLOSSING VAN AL UW PROBLEMEN

  BeantwoordenVerwijderen
 57. Sinds mijn man me de afgelopen 2 jaar heeft laten scheiden, ben ik niet mezelf. Ik was een bericht aan het bekijken hoe ik mijn man terug kon krijgen, ik zag een getuigenis gedeeld door Sabrina Tampolja uit Zwitserland over een spreukgieter genaamd Dr. Isikolo. Ik nam contact op met Marina Chaos om te bevestigen hoe Dr. Isikolo haar hielp en zij verduidelijkte alles over hoe hij haar hielp en dat gaf me de moed om Dr. Isikolo om hulp te vragen. Dr. Isikolo verzekerde mij dat mijn dagen van verdriet voorbij zullen zijn binnen 12 tot 16 uur nadat hij klaar is met zijn werk. Ik volgde zijn instructies die hij me gaf omdat ik het geloof, het geloof, de hoop en het vertrouwen in hem had. Voorwaar, ik zeg vandaag tegen u dat ik en mijn man weer samen zijn en ik kan trots zeggen en getuigen van de wereld van wat Dr Isikolo voor mij heeft gedaan. Neem vandaag nog contact met hem op via e-mail: e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com. bel of Whatsapp hem op +2348133261196

  BeantwoordenVerwijderen
 58. GETUIGENIS VAN EEN GEWELDIGE SPELL CASTER
  Mijn naam is Mcdowell Shabis. Dit is een getuigenis van een geweldige spreukgieter 'DR IMOSE' die mij hielp bij het herstellen van mijn liefdesleven. De dag dat mijn man me verliet, leek het somber, en de atmosfeer was zwaar van onzekerheden. Alles leek bleek en daarom besloot ik om hulp te zoeken bij spell-casters die mijn ex-echtgenoot terug kunnen brengen. Zoals verwacht, ging ik op internet en zoals je ook hebt gezien in je zoektocht naar een betrouwbare spell caster, zag ik dat veel getuigenissen werden gedaan door spellers in het herstel van ex-echtgenoten en geliefden. Gedreven door het geloof in DR IMOSE nam ik contact met hem op en nadat hij hem dingen had uitgelegd, accepteerde hij de uitdagingen op het terrein. Hij deed het uitstekend. Mijn ex-echtgenoot is terug met meer zorg en genegenheid. Ik wil daarom van deze gelegenheid gebruik maken om hem te feliciteren met zijn onbaatzuchtige dienstbaarheid aan mijn situatie. Prijzenswaardig, hij toonde veel moed bij het aangaan van de ontmoedigende taak om oplossingen te vinden voor praktisch elk probleem. Neem contact op met zijn e-mail: imosesolutiontemple@gmail.com. bel of Whatsapp hem op +1-(619)-830-4690

  BeantwoordenVerwijderen
 59. PRACHTIGE:

  Wooow, ik ben Emily, ik wil mijn levensverhaal delen met de wereld over hoe ik mijn man en promotie heb gekregen, vooral ik kreeg mijn geluk terug, ik bedoel een advertentie van één Dr Ogundele op het internet over hoe hij helpt een dame om haar vriend terug te krijgen, dus ik moet contact met hem opnemen om me te helpen mijn huwelijk te herstellen, mijn man heeft me 5 jaar getrouwd, omdat zijn familie en vrienden me niet mogen, en ze vragen hem om een ​​andere dame te krijgen, maar toen ik contact opnam met Dr Ogundele voor hulp, zei hij dat ik moest ontspannen dat hij me zou helpen. Dr Ogundele bracht mijn man terug die me 5 jaar verliet in slechts 48 uur. Dit is een krachtige spreuk die ik nog nooit zoiets heb gezien in mijn leven, en vertelde me dat ik gepromoveerd zal worden op mijn kantoor na zijn betovering, die ik vorige maand promoveerde als CFO. Ik heb hem verteld dat ik de wereld zal informeren over zijn goede werk in het geval van iemand die hulp en 100% oplossing nodig heeft, je kunt hem bereiken via: Email: ogundeletempleofsolution@gmail.com, WhatsApp Chat en Viber Chat: +27638836445.

  BeantwoordenVerwijderen
 60. Ik wil dat de wereld een geweldige man kent die bekendstaat als Dr. IMOSE, hij heeft de perfecte oplossing voor relatieproblemen en huwelijksproblemen. De belangrijkste reden waarom ik naar Dr. Isikolo ging. was voor de oplossing van hoe ik mijn man terug kan krijgen, omdat ik de afgelopen tijd enkele getuigenissen op het internet heb gelezen die sommige mensen over Dr. IMOSE hebben geschreven, en ik was zo blij en ik besloot om hulp te zoeken van hem via zijn e-mail ( imosesolutiontemple@gmail.com), wat hij perfect deed door een betovering van mijn man uit te spreken, waardoor hij binnen 48 uur bij mij terugkwam en om vergeving smeekte. Ik zal niet stoppen met het publiceren van zijn naam op het internet vanwege het goede werk dat hij doet. Mijn man speelt nu met mij en mijn kinderen en we bezoeken plaatsen en bioscopen en er is nu zoveel geluk in mijn huis. Ik zal zijn contactpersoon achterlaten voor het nut van degenen die zijn hulp nodig hebben. Zijn e-mail is Email: imosesolutiontemple@gmail.com. bel of Whatsapp hem op +1-619-830-4690

  BeantwoordenVerwijderen
 61. Ik wil dat de wereld een groot man kent die bekendstaat als Dr. Isikolo, hij heeft de perfecte oplossing voor relatieproblemen en huwelijksproblemen. De belangrijkste reden waarom ik naar Dr. Isikolo ging. was voor de oplossing van hoe ik mijn man terug kan krijgen, omdat ik de afgelopen tijd een aantal getuigenissen op het internet heb gelezen die sommige mensen over Dr. Isikolo hebben geschreven, en ik was zo blij en ik besloot op zijn e-mail om hulp van hem te vragen (isikolosolutionhome@gmail.com), wat hij perfect deed door zijn echtgenoot in de ban te doen, waardoor hij bij mij terugkwam en om vergeving smeekte. Ik zal niet stoppen met het publiceren van zijn naam op het internet vanwege het goede werk dat hij doet. Ik zal zijn contactpersoon achterlaten voor het nut van degenen die zijn hulp nodig hebben. Zijn e-mail is Email: isikolosolutionhome@gmail.com. bel of Whatsapp hem op +2348133261196 Je kunt vandaag contact met hem opnemen en je probleem oplossen

  BeantwoordenVerwijderen
 62. Veel mensen hebben artikelen geschreven over hoe ze werden geholpen door een spreukgieter, maar ik ben deze zeer grote spell caster dankbaar die mijn ex-echtgenoot me terugbracht. Dit getuigenis is een waargebeurd verhaal en mijn naam is Ana Redzematovic. Toen ik in contact kwam met deze man was er ook een getuigenis over hem geschreven en ben ik ook veel getuigenissen tegengekomen over hoe hij anderen met hun leven heeft geholpen. Terugkomen met een ex is een van de meest innerlijke gevoelens die veel mensen graag zouden ervaren, vooral omdat die herinneringen met onze ex altijd onze geest vertroebelen wanneer iemand anders sommige van die dingen doet die onze ex vroeger deed. Ik was een alleenstaande ouder voor bijna 6 jaar en hoewel mijn ex-man ver van mijn kinderen was, wens ik nog steeds dat hij op een dag terug zal keren naar mij. Deze spreukenarts die ik tegenkwam, bekend als DR ISIKOLO, hielp me met mijn wensen en ik ben blij om te zeggen dat ik terug ben met mijn ex-man en ik ben heel blij de getuigenis met iedereen te delen, zodat ook zij deze geweldige dokter kunnen ontmoeten en hun problemen. Ik weet niet wat anderen zouden kunnen vinden om hun ex terug te krijgen in hun leven, maar ik weet altijd dat er een vermomde zegen is met slechts één herverbinding met een ex. Als je met succes terug wilt komen met je ex, neem dan contact op met dit geweldige spell caster op Email: isikolosolutionhome@gmail.com. of Whatsapp hem op +2348133261196 en deel ook een geweldige getuigenis net zoals ik.

  BeantwoordenVerwijderen
 63. Ik schrijf dit omdat ik wil getuigen hoe geweldig je Dr. Isikolo bent voor wat je voor mij hebt gedaan. Iedereen moet het weten! Ik ben nu een zeer tevreden en een gelukkig wezen. Ik kan niet zeggen hoe lang het geleden is dat ik online spreuken heb gekocht, maar geen van hen heeft dezelfde resultaten als de jouwe. Jason is zeker een week geleden bij mij ingetrokken. Ik was een beetje bang en nerveus toen Dr. Isikolo me vertelde dat hij de betovering zou uitspreken en dat mijn man binnen twee dagen bij me terug zou komen. Het gebeurde echt en ik bevestig de positieve resultaten met vreugde dat Jason na 2 dagen thuiskwam toen hij de betovering voor mij uitriep. Ik weet dat ik je eerder een bericht had moeten sturen, maar ik was een beetje bang dat hij kon achterhalen wat je deed, dus heb ik al je e-mails verwijderd. Hoe dan ook, ik kan aan al je toekomstige klanten die dit lezen vertellen dat ze de juiste keuze maken om met je mee te gaan voor een spreuk. Het was altijd geweldig om met u te communiceren en alle diensten die u aanbiedt zijn gewoon uitstekend. Bedankt voor alles wat je voor me hebt gedaan. CONTACT Dr. Isikolo op isikolosolutionhome@gmail.com. bel of Whatsapp hem op +2348133261196

  BeantwoordenVerwijderen
 64. Nisam rakao sam vam da ce Moj drug da vam posalje

  BeantwoordenVerwijderen
 65. Ik word elke dag wakker met een glimlach op mijn gezicht en roep lof voor deze krachtige spreukgieter DR ISIKOLO die me een groot plezier heeft gedaan door mijn relatie te redden van het uiteenvallen. Ik dacht altijd dat ik een perfecte relatie heb tot wanneer mijn geliefde laat thuiskwam en hij elke dag verschillende excuses gaf. Ik besloot hem nauwlettend in de gaten te houden en ontdekte toen dat hij een verhouding had met een ander meisje. Ik was hart gebroken omdat ik hem zo veel vertrouwde en wetende dat hij een geheime relatie heeft, doet me veel pijn .. Maar ik bedank iedereen die de contactgegevens van DR ISIKOLO op het internet heeft gezet, omdat ik daardoor contact heb kunnen opnemen DR ISIKOLO en vandaag is mijn relatie hersteld met liefde en meer romantiek dan ooit tevoren. Als je in een relatie of huwelijksprobleem bent, zal ik je een plezier doen door de contactgegevens van DR ISIKOLO te laten vallen via e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com. bel of Whatsapp hem op +2348133261196

  BeantwoordenVerwijderen
 66. Nadat mijn vriend van een jaar uit elkaar was gegaan, kon ik nauwelijks spreken zonder te huilen. Ik voelde me verblind en wist niet wat ik moest doen. Ik wist niet of ik hem terug kon krijgen en de angst was ondraaglijk. Ik heb een WhatsApp-chat geboekt met Dr odia, omdat ik niet volledig wist wat ik kon verwachten, maar omdat ik wist dat ik iemand nodig had die er eerder was geweest. Ik wilde onze relatie terug en dus wilde ik zeker weten dat ik alle begeleiding en middelen had om dat te doen. Dr. odia was gewoon geweldig. Zijn aanwezigheid kalmeert en ik zag dat hij oprecht om hem gaf. De dingen die hij voorstelde om [mijn vriendje] terug te krijgen, leken moeilijk, maar Dr. odia waarschuwde me dat ze dat wel zouden zijn. Maar ik wist dat ik hem wilde terughalen, dus volgde ik het plan dat Dr odia voor me oplegde. Binnen de week waren we weer bij elkaar en zijn we zo verliefd! Ik weet dat het niet altijd zo snel gaat, maar Dr. odia zei dat hij dacht dat het in mijn geval zo snel zou kunnen gebeuren - en dat gebeurde ook! Ik ben zo dankbaar en kan zeggen dat als je bent opgebroken en die persoon terug wilt krijgen, Dr odia de beste is! Ik zal nooit vergeten hoeveel hij me heeft geholpen! boek zijn e-mailadres en WhatsApp-nummer om je geliefde terug te krijgen, e-mail: odiasolutioncenter@gmail.com WhatsApp en Viber-nummer: +27638836445

  BeantwoordenVerwijderen
 67. Ik moet de wereld laten weten hoe ik werd geholpen door een man genaamd Dr Okpa bracht mijn man terug naar mij en mijn kinderen. Ik heb een echtelijke probleem gehad gedurende 2 jaar omdat mijn man besloot om mij en mijn kinderen in de steek te laten en een Indiase dame te volgen waarvan ik denk dat ze hem in de ban moet hebben gespeeld. Dus gelukkig voor mij om in contact te komen met Dr. Okpa die mijn man binnen 24 uur terugbracht en we leven gelukkig samen zoals nooit tevoren. Alle dank gaat uit naar Dr Okpa voor het helpen van mij, iedereen die daar is, help me alsjeblieft Dr. Okpa te bedanken voor het geweldige wat hij voor mij en mijn kinderen heeft gedaan. Je kunt Dr Okpa bereiken via zijn privémail: Okpatempleofsolution@gmail.com of WhatsApp bellen op +27814706201

  Petra Bean uit England.

  BeantwoordenVerwijderen
 68. Goede dames en zachte mannen, mijn naam is Merel, ik wil graag mijn dank uitspreken aan de grote dokter Oboh die mijn geliefde terug heeft gekocht na alles te hebben geprobeerd waar hij de afgelopen 2 jaar na ons uiteenvallen nog niet van had geprofiteerd. Ik waardeer het grote werk van Dr. Oboh voor het terugbrengen van mijn vreugde binnen een interval van 24 uur, ik moet zeggen dat Dr. Oboh de grootste spreukengieter is die ooit leeft. Om te weten hoe krachtig Dr Oboh i iedereen die hulp nodig heeft, zal adviseren om vriendelijk contact met hem op te nemen via zijn privémail: obohtempleofanswer@gmail.com

  Land: Switzerland

  BeantwoordenVerwijderen
 69. Hé, ik ben zo opgewonden dat mijn gebroken huwelijk is hersteld en mijn man is terug nadat hij mij en onze 2 kinderen heeft verlaten voor een andere vrouw. Na 8 jaar huwelijk zijn ik en mijn man in de een of de andere ruzie geweest totdat hij me uiteindelijk verliet en naar Californië verhuisde om bij een andere vrouw te zijn. ik voelde dat mijn leven voorbij was en mijn kinderen dachten dat ze hun vader nooit meer zouden zien. ik probeerde sterk te zijn alleen voor de kinderen, maar ik kon de pijnen die mijn hart kwelden niet beheersen, mijn hart was vervuld van verdriet en pijn omdat ik echt verliefd was op mijn man. Ik denk elke dag en nacht aan hem en wens altijd dat hij terug zou komen, ik was echt overstuur en ik had hulp nodig, dus ik zocht online naar hulp en ik kwam een ​​website tegen die suggereerde dat dr. Mohammed kan helpen ex snel terug te komen . Dus ik vond dat ik hem moest proberen. Ik nam contact met hem op en hij vertelde me wat ik moest doen en ik deed het toen deed hij een (Love betovering) voor mij. 28 uur later belde mijn man me echt op en vertelde me dat hij mij en de kinderen zo erg miste, zo geweldig !! Dus zo kwam hij diezelfde dag terug, met veel liefde en vreugde, en hij verontschuldigde zich voor zijn fout, en voor de pijn die hij me en de kinderen heeft aangedaan. Toen vanaf die dag was ons huwelijk nu sterker dan hoe het was, allemaal dank aan dr. Mohammed. hij is zo machtig en ik besloot mijn verhaal op internet te delen dat dr. Mohammed een echte en krachtige spreukman is, die ik altijd zal bidden om lang te leven om zijn kinderen te helpen in tijden van problemen, als je hier bent en je je Ex terug nodig hebt of je man is verhuisd naar een andere vrouw, huil niet meer, neem nu contact op met deze krachtige spreuk. Hier is zijn contact: E-mail hem op: monicaspiritualtemple@gmail.com, je kunt hem ook bellen of hem toevoegen op Whats-app: +2348134493948

  BeantwoordenVerwijderen
 70. Ik ben erg blij vandaag met mijn familie. Mijn naam is Madlina Bartol, woonachtig in Denemarken, mijn man heeft me nu ruim 3 jaar verlaten en ik hou zoveel van hem, ik ben sindsdien op zoek naar een manier om hem terug te krijgen. Ik heb veel opties geprobeerd, maar hij kwam niet terug, totdat ik een vriend ontmoette die me naar Dr Isikolo schopte, een spell caster, die me hielp om mijn man na 2 weken terug te brengen. Ik en mijn man leven vandaag gelukkig samen, die man is geweldig, je kunt hem contacteren via e-mail isikolosolutionhome@gmail.com ... Nu zal ik elke serieuze persoon die zich in dit soort problemen bevond contacteren om nu een snelle oplossing zonder hem te contacteren steress .. Hij is altijd hallo, nu noem ik hem mijn vader. neem nu contact met hem op hij is altijd online email isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook WhatsAppen op +2348133261196

  BeantwoordenVerwijderen
 71. ben een professionele spirituele genezer, gespecialiseerd op het gebied van liefde, geld, macht, succes, geluk en hekserij, betovering, zwarte magie en Arabische talisman. Ik kan je helpen met problemen of wensen die je misschien hebt.

  Ik heb meer dan 34 jaar ervaring op het gebied van Spell Casting / Spiritual Healing. In de loop der jaren heb ik voor duizenden klanten in meer dan 60 landen over de hele wereld gewerkt. Mijn diensten staan ​​op een enorme vraag die het bewijs is van het succes dat ik elke dag bereik. Met een bewezen staat van dienst zijn al mijn diensten zeer professioneel om aan uw behoeften te voldoen.

  Breng mijn verloren geliefde terug
  Wil je een ex-liefhebber betoveren zodat hij met je terug komt? Je hebt je vriendje of vriendinnetje nodig om nog meer van je te houden dan vandaag? Wil je dat iemand van je houdt? Al deze verzoeken zullen hoogstwaarschijnlijk een positief antwoord vinden met een van mijn beste liefdespreuken. Voor nu is alles wat je nodig hebt om me details over je zaak te geven, zodat ik de mogelijkheden en het slagingspercentage van een spreuk die ik voor je kan casten kan evalueren voor meer hulp via e-mail: priestrosomalia621@outlook.com of WhatsApp +2348079237421.

  BeantwoordenVerwijderen
 72. Trouw bet spellen om op te houden met vreemdgaan.?
  Ben je bang dat je partner vals speelt? Of misschien wilt u gewoon de zekerheid dat u weet dat hij of zij nooit vals zal spelen. Deze spreuken zullen elke mogelijkheid van overspel of vals spelen uitroeien door alle gevoelens van aantrekking of lust die uw partner voor een ander kan voelen te verdrijven.

  Alle amoureuze gevoelens van je partner zullen worden gebruikt en op jou gericht. Spreuken om permanent te stoppen met bedrog en overspel Duizenden stellen vragen zich af of hun partner bedriegt. Een meisje kan de blik van haar vriendje bekijken als een mooie vrouw langsloopt of een man kan zich afvragen of zijn financiën te veel tijd doorbrengen met een nieuwe medewerker. Neem de zorgen en verwonder je over de relatie met de betoveringstrouw. Bezoek voor meer hulp een e-mail: priestrosomalia621@outlook.com of +2348079237421

  BeantwoordenVerwijderen
 73. Mijn naam is Anna, kom uit het Verenigd Koninkrijk, ik wil mijn verhaal met u delen en u ook een oplossing bieden voor uw problemen, ik ben online op zoek geweest naar een echte betoverancier die mijn man voor mij terug kan brengen, ik heb 9 jaar geleden getrouwd zonder kinderen en mijn financiële situatie was erger, ik heb geen geld ik heb geen kind, mijn man liet me denken dat ik hem pech bracht, tot 2017/2018 ontmoette ik de getuigenis van een dame die online over Dr praat Udo, ik moedig mezelf aan en neem contact met hem op voor hulp, en hij reageerde zo snel mogelijk, het eerste woord dat hij zei is dat mijn problemen voorbij zijn, hij zei dat hij me weer zou laten lachen, ik was blij met zijn aanmoediging, hij begon zijn werk en vertelde me dat mijn man in minder dan 24 uur terug zal komen om me te smeken hem terug te accepteren, nadat alles wat hij zei voor de allereerste keer in mijn leven gebeurde was ik weer gelukkig met mijn man, een paar weken later werd ik zwanger . Hij zei dat ik financieel stabiel moest zijn om gelukkig te zijn met mijn man, hij wierp een betovering voor me, vandaag begunstigen mensen me waar ik ook ga, mijn leven is financieel stabiel, ik en mijn man doen het geweldig, het belangrijkste was dat hij eindigde mijn verdriet en nu heb ik mijn eigen kind dat me mama noemt, ik heb nog nooit een spreukgieter ontmoet die zo echt en krachtig is als Dr. Udo, hij heeft oplossingen voor elk soort probleem op aarde, zijn magie is niet schadelijk en hij kan werk voor je zonder je aanwezigheid, ik zeg dit allemaal omdat ik hem vertelde dat ik ervoor ga zorgen dat ik de wereld informeer over zijn goede werk en ik weet dat zoveel mensen ook hulp nodig hebben, dus als je hulp nodig hebt, doe dat dan neem niet langer contact met hem op of als je hem wilt bedanken, neem dan contact op met dr. Udo via zijn e-mail: udosolutioncenter@gmail.com en WhatsApp en Viber Chat: +27656406432.

  BeantwoordenVerwijderen
 74. Ik geef een getuigenis over Dr. Isikolo. ik won 100.000 euro in mijn spelloterij, ik nam een ​​advies van iemand die sprak over deze geweldige spreukgieter genaamd DR ISIKOLO de persoon plaatste een getuigenis op een blog en vertelde hoe DR ISIKOLO hem hielp de loterij te winnen door hem het winnende nummer i te sturen. was nieuwsgierig en ik dacht dat het allemaal een grapje was, niet totdat ik contact opnam met deze spreukgieter om zelf te weten hoe dit werk veroorzaakt dat ik veel heb uitgegeven om kaartjes te kopen en ik win nooit. Ik nam contact met hem op en hij vertelde me dat het noodzakelijk was dat gedaan moest worden en dat hij het deed en hij vertelde me om drie dagen te wachten en echt gaf hij me de winnende nummers om de loterij te spelen die ik deed, kun je geloven dat mijn naam de eerste onder de winnaars. Hij vertelde mij (mijn zoon, alles wat ik je moet doen voor mij is, zorg ervoor dat je deze getuigenissen deelt met anderen zodat ze ook de loterij kunnen winnen, want ik heb niet veel tijd om op het internet te spellen), daarom ben ik deze getuigenis delen met u dat als u de loterij wilt winnen, dit de manier is waarop online tips u kunnen helpen, neem contact met hem op zijn isikolosolutionhome@gmail.com of WhatsApp hem op +2348133261196 is het enige antwoord op uw probleem met het winnen van de loterij

  BeantwoordenVerwijderen
 75. Word je gefrustreerd vanwege het feit dat je door een van de onderstaande problemen gaat of je ex-geliefde terug wilt hebben en dat het niet goed werkt? Wilt u de verloren liefde herstellen en hem of haar onvoorwaardelijk houden? Als dat het geval is, is verloren liefde een van de oplossingen; wat centraal staat in het oplossen van de liefdesproblemen, geeft je de beste kans om je verloren geliefde terug te krijgen, je ex terug naar je toe te brengen, het werpen van de verloren liefdeswaan is de effectieve manier om je verloren geliefde terug te krijgen voor het goede, ex- man of ex-vrouw terug met u en vermijd vervelende drama in het proces.

  U kunt er bijvoorbeeld achter komen dat uw ex-partner een relatie heeft met iemand anders. In een dergelijke situatie zou je kunnen ontdekken dat je kansen om die persoon terug te krijgen erg klein zijn, tenzij je de onweerstaanbare strategie gebruikt. Dit is het moment waarop je de onbetwiste kracht van de verloren liefde begoochelt, omdat het geheime wapen is om de gevoelens te herstellen en je te helpen je verloren geliefde voor altijd te herwinnen. Verwijs naar Priester Roso en verzoen onmiddellijk met je geliefde.

  BALK ZIJN DE DIENSTEN DIE IK BIED:

  * LIEFDES SPELLEN *
  * HUWELIJKSPELLEN * *
  DIVORCE SPELL *
  * SEKSUELE ATTRACTIE
  SPELLEN *
  * VERWIJDER CURSUSSPELLEN * * BESCHERMINGSSPELLEN *
  * LOTERIJ SPELEN *
  * GOOD LUCK SPELLS *
  * NUDENCE / RETAIL *
  * HERPES VIRUS 1 & 2 *
  * ZIKA VIRUS *
  * ASTMA *
  * CANCER CURE *
  * HEPATITIS B *
  * DIABETIC *
  * HIV CURE SPELLS *
  * HPV / STD-INFECTIE *

  Neem vandaag nog contact met me op om uw probleem met e-mailadres op te lossen: priestrosomalia621@outlook.com of bel WhatsApp: +233550822798.

  BeantwoordenVerwijderen
 76. Verbazingwekkend liefdespelletje om terug te gaan met je partner en je verbroken relatie te herstellen

  Mijn man brak 3 maanden geleden met mij uit en dwong me de echtscheidingspapieren te ondertekenen en ik was volledig verdrietig. En ik kon emotioneel geen vorm terug krijgen. Ik dank God voor deze verbazingwekkende en briljante spreukgieter die mij te hulp schoot. Wauw! Deze spreukgieter heeft me enorm geholpen. Dr. Isikolo garandeerde me een dringende 48 uur spell casting, waarvan ik het accepteerde. Schokkend! deze maand op 18 februari 2019 belde mijn man me terug met veel excuses na 48 uur, wat hij mij verzekerde, en hij deed al het mogelijke om de echtscheidingspapieren terug te trekken die eerder aan de gang waren met de kracht van deze wonderdoenende spell caster. Sommige mensen hebben verklaard dat hij hun Ex-minnaar heeft teruggebracht, sommigen hebben verklaard dat hij de baarmoeder herstelt, kanker en andere ziekten herstelt, Hartelijk dank voor uw krachtige spreuken. uitdrukkingen zijn niet voldoende om dank u te zeggen. email Dr Isikolo Now for Urgent love spell isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook WhatsAppen op +2348133261196.

  BeantwoordenVerwijderen
 77. Dit jaar was 2019 zo gelukzalig voor mij, want God heeft me een reden gegeven om gelukkig weer te leven nadat ik 3 maanden lang hartbreuk had gehad toen mijn man me verwaarloosde en terugkeerde naar zijn minnares. Ik leed en onderging allerlei soorten emotionele martelingen, want ik kon geen enkele hulp krijgen om mijn man terug te krijgen, totdat ik door mijn collega, dr. ISIKOLO, werd aangesproken die mij haar volledige zekerheid gaf dat hij van hulp kon zijn. naar mij. Ik nam contact op met Dr. ISIKOLO en ik luisterde naar zijn woorden en volgde de instructies die ik van hem kreeg. Zou je kunnen geloven dat mijn man binnen 48 uur thuiskwam zoals hij zei en vandaag is mijn huwelijk hersteld en ben ik zo dankbaar, dankbaar en dankbaar dat ik Dr. ISIKOLO heb gebruikt om mijn man terug te krijgen na 3 maanden gebroken huwelijk . Is er iemand die terug moet naar zijn of haar minnaar, of hulp nodig heeft? Dan stel ik voor dat u nu contact opneemt met Dr. ISIKOLO via zijn e-mail-ID: isikolosolutionhome@gmail.com U kunt WhatsApp hem ook op +2348133261196 voor meer informatie. God zegene u mijnheer.

  BeantwoordenVerwijderen
 78. DR. ISIKOLO wierp een loterij betovering voor me en ik won 850.000 euro. Lees mijn recensie en neem nu contact op met hem voor uw eigen loterij winnende nummers. Het is een hele moeilijke situatie als ik de loterij speel en nooit won, of blijf een laag fonds winnen tot 500 dollar, ik ben het slachtoffer geweest van zo'n zwaar leven, het grootste fonds dat ik ooit heb gewonnen was 350 dollar en ik heb al bijna 8 jaar de loterij spelen, veranderen de dingen plotseling van het moment dat ik online een geheim tegenkwam, een getuigenis van een voodoo-arts die mensen in elk type lotnummers helpt, ik was niet snel overtuigd, maar ik besloot om het te proberen , nu ben ik een trotse loterijwinnaar met de hulp van DR ISIKOLO, ik heb 850.0000 euro gewonnen en ik maak dit bekend aan iedereen die de hele dag heeft geprobeerd de loterij te winnen, geloof me dat dit de enige manier is om te winnen de loterij, dit is het echte geheim waar we allemaal naar op zoek waren, je kunt Dr Isikolo contacteren via zijn Email> isikolosolutionhome@gmail.com of Whatsapp hem op +2348133261196

  BeantwoordenVerwijderen
 79. IK BEN DE GROTE DR SHORANMAN de machtige spreukgieter die je probleem kan oplossen
  binnen 24 uur. Ik ben al meer dan 36 jaar een spell-caster
  en mijn werk spreekt enorm voor mij. je kunt hieronder contact met me opnemen of contact opnemen
  ik via mijn privé WhatsApp +233055 848 8640

  Gaat u via zo'n PREDICAMENT HIERONDER:

  (1) Wil je financieel rijk worden?
  (2) Wil je je ex terug?
  (3) Heb je altijd slechte dromen?
  (4) Wil je gepromoveerd worden op je werkplek?
  (5) Wil je dat vrouwen / mannen achter je aan rennen?
  (6) Wil je spirituele krachtige magie?
  (7) Wil je een spirituele kracht voor cocaïnebedrijven?

  BeantwoordenVerwijderen
 80. OUDE KRUIDEN VOOR HIV / HULP EN KANKER
  Het is duidelijk dat een patiënt met HIV / AIDS OF KANKER tot slaaf is gemaakt van de antivirale en andere aanvullende orthodoxe geneeskunde, alleen om het virus te helpen onderdrukken en niet om te genezen. Ik ben 5 jaar bij het virus geweest toen ik werd geïntroduceerd door een blogger die ook online Haar verhaal vertelde over hoe ze was genezen van Hepatitis B na het gebruik van Dr. Hassan Herbal Medicine. Ik nam dezelfde stap om ook genezing van HIV / AIDS te krijgen, ik heb een bestelling gedaan voor DR Hassan Herbal Medicine en na 2 weken ingenomen te hebben met een testresultaat werd ik bevestigd HIV FREE (negatief) Ik heb beloofd hier goed over te blijven vertellen kruidenarts die me genas met zijn kruidengeneesmiddel. Je kunt hem schrijven via zijn
  E-mail: drhassanherbscure@gmail.com
  WhatsApp / Bel +2349032582239

  BeantwoordenVerwijderen
 81. Hallo, ik ben Nina Eugen. Na jarenlang in relatie te zijn geweest met mijn man, brak hij het uit met mij. Ik deed alles binnen mijn bereik om hem terug te brengen, maar alles was tevergeefs, ik wilde hem zo graag terug vanwege de liefde die ik voor hem had, ik smeekte hem met alles, ik deed beloften maar hij weigerde. Ik legde mijn probleem uit aan mijn vriend en zij stelde voor dat ik liever contact zou opnemen met een spreukgieter genaamd DR ISIKOLO die me zou kunnen helpen een spreuk uit te lokken om hem terug te brengen, ik had geen keus dan om het te proberen. Ik verstuurde de spreukgieter en hij verzekerde me dat er geen probleem was en dat alles binnen twee dagen in orde zou zijn. Hij wierp de betovering en verrassend op de tweede dag, mijn man belde me. Ik was zo verbaasd dat ik de oproep beantwoordde en het enige wat hij zei was dat hij zoveel medelijden had met alles wat er gebeurd was. Hij wilde dat ik naar hem terugkeerde. Hij zei ook dat hij zoveel van me hield. Ik was zo blij en ging naar hem, dat was hoe we weer gelukkig samen zijn gaan leven. De email van de spell casters is: isikolosolutionhome@gmail.com. Je kunt hem e-mailen als je zijn hulp nodig hebt in je relatie of in een andere zaak. 1) Love Spells 2) Lost Love Spells 3) Scheiding Spells 4) Marriage Spells 5) Binding Spell. 6) Break-up spreuken 7) Verban een overleden minnaar 8.) Je wilt gepromoot worden in je kantoor / Loterij spell 9) wil je geliefde bevredigen Neem contact op met deze geweldige man als je problemen hebt voor een duurzame oplossing via isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook WhatsAppen op +2348133261196

  BeantwoordenVerwijderen
 82. De beste spreukgieter in 2019 is dr. Akhere, de grote tovenaar van de Afrikaan, wil ik dit medium gebruiken om hem te bedanken voor het terugbrengen van mijn ex-geliefde die hij me alleen vertelde om de items te bezorgen die nodig waren voor de betovering en die ik deed en hij vertelde me nadat hij de items binnen 24 uur, ik zal het resultaat zien en een man van zijn woorden zal vandaag contact met hem opnemen en uw probleem oplossen
  (1) als je altijd slechte dromen hebt.
  (2) U wilt dat vrouwen / mannen achter u aan rennen.
  (3) Als u een kind wilt.
  (4) U wilt uw man voor eeuwig binden om de uwe te zijn.
  (5) Kanker of enige vorm van ziekte
  E-mail: Akheretemple@yahoo.com
  Dr. Dr. Whatasapp +2348129175848 Akhere

  BeantwoordenVerwijderen
 83. LOTTO, loterij, jackpot. Hallo, al mijn kijkers! Ik ben heel blij dat ik deze geweldige getuigenissen heb mogen delen. Het beste dat ooit in mijn leven is gebeurd, is hoe ik de jackpot van de euro miljoen mega-jackpot win. Ik ben een man die gelooft dat ik op een dag de loterij zal winnen. eindelijk kwamen mijn dromen door toen ik DR ISIKOLO e-mailde. en vertelde hem dat ik de lotnummers nodig heb. Ik heb zoveel geld uitgegeven aan een ticket om er zeker van te zijn dat ik win. Maar ik heb nooit geweten dat winnen zo makkelijk was tot de dag dat ik online de betoverde caster tegenkwam, waar zoveel mensen over spraken dat hij erg goed is in het spellen van loterijen, dus ik besluit het eens te proberen. Ik nam contact op met deze geweldige dokter en hij deed een spreuk en hij gaf me de winnende lotnummers. Maar geloof me toen de trekkingen uit waren, was ik een van de winnaars. Ik heb 3.000.000 euro gewonnen. DR ISIKOLO echt jij bent de beste, met deze geweldige Dr kun je miljoenen geld winnen door de loterij. Ik ben zo blij deze geweldige man nu te ontmoeten, ik zal je voor altijd dankbaar zijn Dr. E-mail hem voor uw eigen winnende lotnummers via isikolosolutionhome@gmail.com of WhatsApp hem op +2348133261196 Met vriendelijke groet

  BeantwoordenVerwijderen
 84. DR ISIKOLO wierp een loterij betovering voor me en ik won 850.000 euro. Lees mijn bespreking en neem nu contact met hem op voor je eigen loterijwinnende nummers. Het is een hele moeilijke situatie om de loterij te spelen en nooit gewonnen te hebben, of blijven winnen met een laag fonds tot 500, ik ben het slachtoffer geworden van zo'n moeilijk leven, het grootste fonds dat ik ooit heb gewonnen was 350, en ik heb gespeeld de loterij al bijna 8 jaar, dingen veranderen plotseling van het moment dat ik online een geheim tegenkwam, een getuigenis van een voodoo-arts die mensen in elk type lotnummers helpt, ik was niet snel overtuigd, maar ik besloot om het te proberen, nu ik ben een trotse loterijwinnaar met de hulp van DR ISIKOLO, ik won 8500.000 euro en ik maak dit bekend aan iedereen die de hele dag heeft geprobeerd de loterij te winnen, geloof me dat dit de enige manier is om te winnen de loterij, dit is het echte geheim waar we allemaal naar op zoek waren, je kunt Dr Isikolo contacteren via zijn Email> isikolosolutionhome@gmail.com of Whatsapp hem op +2348133261196

  BeantwoordenVerwijderen
 85. NATURAL Male Performance ENHANCER
  Does anxiousness plague your bed room encounters and go away you reluctant to begin new relationships?

  You’re now not alone… 1 in 10 guys in the world go through from erectile dysfunction, yet you don’t have to let it define you. Nor do you have to let it impact on your confidence. Instead you can take back CONTROL in the bed room and attain POWERFUL, ROCK HARD erections that last.

  one hundred percent NATURAL MALE PERFORMANCE ENHANCER
  Does anxiety plague your bedroom encounters and depart you reluctant to start a new relationship (or spice up your current one)?
  https://onlineproductsell.blogspot.com/2019/07/natural-male-performance-enhancer.html

  BeantwoordenVerwijderen
 86. LOTTO, loterij, jackpot. Hallo, al mijn kijkers! Ik ben heel blij dat ik deze geweldige getuigenissen heb mogen delen. Het beste dat ooit in mijn leven is gebeurd, is hoe ik de jackpot van de euro miljoen mega-jackpot win. Ik ben een man die gelooft dat ik op een dag de loterij zal winnen. eindelijk kwamen mijn dromen door toen ik DR ISIKOLO e-mailde. en vertelde hem dat ik de lotnummers nodig heb. Ik heb zoveel geld uitgegeven aan een ticket om er zeker van te zijn dat ik win. Maar ik heb nooit geweten dat winnen zo makkelijk was tot de dag dat ik online de betoverde caster tegenkwam, waar zoveel mensen over spraken dat hij erg goed is in het spellen van loterijen, dus ik besluit het eens te proberen. Ik nam contact op met deze geweldige dokter en hij deed een spreuk en hij gaf me de winnende lotnummers. Maar geloof me toen de trekkingen uit waren, was ik een van de winnaars. Ik heb 300.000 euro gewonnen. DR ISIKOLO echt jij bent de beste, met deze geweldige Dr kun je miljoenen geld winnen door de loterij. Ik ben zo blij deze geweldige man nu te ontmoeten, ik zal je voor altijd dankbaar zijn Dr. E-mail hem voor uw eigen winnende lotnummers via isikolosolutionhome@gmail.com of WhatsApp hem op +2348133261196 Met vriendelijke groet

  BeantwoordenVerwijderen
 87. Heb je hulp nodig om je geliefde terug te brengen die je verlaten heeft? helpen om
  uw onvruchtbaarheidsprobleem oplossen en zwanger worden? Als je hebt
  moeilijk zwanger te worden? Impotentie, Gonorroe, STI (seksueel
  overgebrachte infectie) Beroerte en diabetes, fibroid, krijgen van uw
  geld terug van degene die u verschuldigd is en weigert te betalen, Job promotie,
  Astma enz. Dr. LOUIS kan u helpen .. Neem zo snel mogelijk contact met hem op
  problemen zullen voor altijd verdwenen zijn.

  E-mail: louiswilliams099@gmail.com

  WhatsApp: + 1-501-348-0222

  BeantwoordenVerwijderen
 88. Hier, als je de kosten van alle geloof zou kunnen veranderen. Heb je spirituele hulp nodig, spell caster om allerlei ziekten te genezen zwangerschap spreuk, financiële spreuk, zakelijke promotie spell, win Lottery spell, ex back spell, love spell, wraak spell, lupus en nog veel meer. Dan ben je welkom in mijn kruidenhuis. DM ?? voor spirituele hulp, neem contact met mij op WhatsApp: +2348129175848 of e-mail: ededetemple@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 89. Hallo allemaal, mijn mond zit vol met getuigenissen, ik werd geholpen door een sterke, krachtige man van God, priester Roso genaamd. Ik ben 2 jaar getrouwd en in het derde jaar van mijn huwelijk had een andere man een betovering om mijn geliefde van me af te nemen en mijn vrouw verliet me bij de kinderen, we hebben te lijden totdat ik een post ontmoet waar deze krachtige man van God Priester Roso riep die iemand heeft geholpen en ik besloot hem te proberen me te helpen mijn vrouw terug te brengen naar huis, en te geloven ik, ik stuur alleen een foto van mij en mijn vrouw naar hem en wat gast? na 24 uur zoals hij me heeft verteld, kwam mijn vrouw terug naar huis en begon haar fout te betreuren nu mijn vrouw me meer liefde heeft laten zien dan ik ooit heb gedaan, ik ben blij dat ik deze gezegende grote man, priester Roso, ken. voor iedereen die zo'n soortgelijk probleem heeft, moet niet aarzelen om contact op te nemen met deze krachtige grote man van God, e-mail: priestrosomalia621@outlook.com of Whatsapp 233550822798.

  BeantwoordenVerwijderen
 90. Ik heb nu 2 jaar een relatie met mijn vriend en we waren van plan binnenkort te trouwen en plotseling verliet hij me voor een ander meisje, ik hou echt van deze kerel en kan me mijn leven zonder hem nooit voorstellen. Ik heb verder mijn best gedaan om hem terug te krijgen, maar al mijn inspanningen om hem terug te krijgen in mijn leven zijn niet gelukt. Het was op deze trouwe dag, ik kwam wat opmerkingen tegen op een website over deze geweldige spell caster genaamd Dr. Isikolo, zoveel mensen beweerden dat hij hen hielp om hun relatie te vernieuwen en hun ex terug te brengen, ik moest contact met hem opnemen omdat hij was mijn laatste hoop. Ik nam contact met hem op via zijn e-mail en hij verzekerde me dat mijn vriendje over twee dagen het andere meisje gaat verlaten en naar mij terugkomt en het was een grote verrassing om te zien dat mijn vriendje na twee dagen bij me terugkwam. Ik ben zo blij vandaag dat hij bij me terugkwam en ik heb dit bereikt met de hulp van Dr. Isikolo, en ik adviseer als je zijn hulp nodig hebt om hem ook rechtstreeks te e-mailen
  E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com of u kunt Whatsapp / Viber hem ook op +2348133261196.

  BeantwoordenVerwijderen
 91. Ja, het is waar dat Dr. Isikolo het beste is om kapotte huizen en relaties te herstellen.
  Mijn naam is Jojo Ivan en ik was een klant voor DR ISIKOLO en ik moet je vertellen dat hij een echte spell caster is. Toen ik contact opnam met deze spell caster, had mijn vriend me 2 jaar verlaten en ik heb hem altijd terug willen hebben. Ik heb DR ISIKOLO ontmoet om me ongeveer een maand geleden te helpen en ik heb weer contact met mijn vriendje. Toen mijn ex-vriend me verliet, was het voor mij onrust. Dit werd een ramp voor mij omdat ik een fysiologisch trauma had en mijn familie erg bezorgd was over mijn gezondheid. Na 2 jaar ontmoette ik DR ISIKOLO ook via een getuigenis en hij vertelde me om mezelf te kalmeren dat het geen probleem is, hij is goed en klaar om iedereen te helpen die bij hem komt. Binnen twee dagen belde mijn ex me en wilde ik afspreken. Ik stemde toe en trof voorbereidingen om hem te ontmoeten en hij vertelde me hoe hij zich schuldig had gevoeld voor wat hij deed en hij wilde me terug. Ik heb DR ISIKOLO geprezen voor zijn geweldige handwerk en ik zal hem aanbevelen aan iedereen die een spreukzwerver nodig heeft. Neem contact met hem op om je te helpen en snel via zijn e-mail isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook Whatsapp op +2348133261196

  BeantwoordenVerwijderen
 92. Ik voel me zo blij vandaag vanwege de hulp die DR ISIKOLO me heeft gegeven voor het terugkrijgen van mijn man. Ik ben 6 jaar getrouwd en het was zo verschrikkelijk omdat mijn man me bedroog en op zoek was naar een scheiding. Maar toen ik DR ISIKOLO E-mail (isikolosolutionhome@gmail.com) op het internet tegenkwam, geplaatst door een dame, besloot ik contact met hem op te nemen en ik legde mijn situatie aan hem uit en zocht zijn hulp maar tot mijn grootste verrassing hij vertelde me dat hij me zal helpen met mijn zaak want er is geen probleem zonder een oplossing. hij vertelde me wat ik moest doen en hij werkte voor mij en mijn man keerde na 2 dagen terug naar jou zoals hij beloofde. Hier vier ik omdat mijn man weer thuis is en echt geniet van mijn huwelijk en wat een geweldige viering. Ik zal op internet blijven getuigen omdat DR ISIKOLO echt een helper is die God heeft gestuurd om ons allemaal te helpen. Waarom niet nu contact opnemen met DR ISIKOLO als u uitdagingen in uw relatieleven tegenkomt. E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com of je kunt hem ook Whatsapp op +2348133261196.

  BeantwoordenVerwijderen
 93. Wat kan ik zeggen, ik ben geschoten van woorden, zo niet voor Dr. Isikolo, ik zou nu niet gelukkig zijn, hij heeft iets geweldigs voor me gedaan dat ik niet alleen voor mezelf kan houden ben niet dat soort mensen die je zal helpen na de goed werk ze zullen wegrennen dat waarom ik elke dag mensen laat weten dat er een krachtige geweldige man zoals jij bestaat, die ooit zal geloven dat mijn vriendin Rita nog steeds naar me terug kan komen smeken om haar knielt na me in 7 maanden geleefd te hebben Dr. Isikolo heeft een klus voor me gedaan waardoor ik geloof dat er een echte krachtige spell caster bestaat, maar het is gewoon geduldig om een ​​krachtige zoals Dr Isikolo te hebben, ik kan het aan iedereen bewijzen die contact wil opnemen met deze geweldige man, zal er geen spijt van krijgen Dr Isikolo heeft mijn geliefde binnen 48 uur teruggebracht nadat ik ben bedrogen door die online spellcasters die op zoek zijn naar mensengeld, maar nu ben ik van plan om met haar te trouwen, ik ben zo blij, dank je wel Dr. Isikolo, ik waardeer het echt dat ik bid dat u doet hetzelfde met mensen die hulp nodig hebben f van jou. nogmaals bedankt mijn vrienden daar in elk soort probleem dat je hebt proberen Dr. Dr Isikolo te contacteren en het met hem te bespreken en zien wat er zal gebeuren, hier is de e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com of je kunt hem ook Whatsapp op 2348133261196.

  BeantwoordenVerwijderen
 94. Help me Dr. Isikolo te vieren voor zijn grote hulp. Ik ben een van die mensen die zei dat ik nooit een helderziende of een goochelaar of wat dan ook zal bellen om me met mijn problemen te helpen - het minst van al mijn liefdesproblemen, maar ik bereikte het punt waarop ik wist dat ik wat begeleiding nodig had, en ik ben zo blij dat ik deze man gevonden heb die Dr. Isikolo heette. Toen ik David bijna verloor in een van onze domme gevechten en constante ruzies (hij maakte het uit met mij), dacht ik dat ik alles had verloren. ik huil de hele dag en denk dat hij nooit meer bij me terugkomt. ik heb zoveel getuigenissen gelezen over Dr. Isikolo liefdesbetovering, hoe hij helpt om ex-minnaar terug te brengen. Ik e-mail hem snel. en krijg ook mijn man terug met zijn liefdesbetovering. En toen ik het meest wanhopig was, profiteerde hij niet van mij. Je hebt een zeer goede service geleverd aan iemand die echt in nood is. Ik weet niet hoe je het hebt gedaan, of hoe deze magie werkt, maar alles wat ik weet is, HET WERKT en mijn man keerde terug naar mij binnen 48 uur zoals hij me beloofde !! David, mijn man en ik zijn gelukkig weer samen en ik zal Dr. Isikolo altijd dankbaar zijn. email hem voor alle soorten hulp is zeer capabel en betrouwbaar voor hulp isikolosolutionhome@gmail.com of je kunt hem ook Whatsapp op +2348133261196

  BeantwoordenVerwijderen
 95. Heb je hulp nodig om je geliefde terug te brengen die je verlaten heeft? helpen om
  uw onvruchtbaarheidsprobleem oplossen en zwanger worden? Als je hebt
  moeilijk zwanger te worden? Impotentie, Gonorroe, STI (seksueel
  overgebrachte infectie) Beroerte en diabetes, fibroid, krijgen van uw
  geld terug van degene die u verschuldigd is en weigert te betalen, Job promotie,
  Astma enz. Dr. LOUIS kan u helpen .. Neem zo snel mogelijk contact met hem op
  problemen zullen voor altijd verdwenen zijn.

  https://www.supplementsdiary.com/2019/10/anadrole-review-CrazyBulk.html

  BeantwoordenVerwijderen
 96. Heb je hulp nodig om je geliefde terug te brengen die je verlaten heeft? helpen om
  uw onvruchtbaarheidsprobleem oplossen en zwanger worden? Als je hebt
  moeilijk zwanger te worden? Impotentie, Gonorroe, STI (seksueel
  overgebrachte infectie) Beroerte en diabetes, fibroid, krijgen van uw
  geld terug van degene die u verschuldigd is en weigert te betalen, Job promotie,
  Astma enz. Dr. LOUIS kan u helpen .. Neem zo snel mogelijk contact met hem op
  problemen zullen voor altijd verdwenen zijn.

  anadrol natural alternative

  BeantwoordenVerwijderen
 97. Ik heb nu 2 jaar een relatie met mijn vriend en we waren van plan binnenkort te trouwen en plotseling verliet hij me voor een ander meisje, ik hou echt van deze kerel en kan me mijn leven zonder hem nooit voorstellen. Ik heb verder mijn best gedaan om hem terug te krijgen, maar al mijn inspanningen om hem terug te krijgen in mijn leven zijn niet gelukt. Het was op deze trouwe dag, ik kwam wat opmerkingen tegen op een website over deze geweldige spell caster genaamd Dr. Isikolo, zoveel mensen beweerden dat hij hen hielp om hun relatie te vernieuwen en hun ex terug te brengen, ik moest contact met hem opnemen omdat hij was mijn laatste hoop. Ik nam contact met hem op via zijn e-mail en vertelde me alles wat nodig was om te doen, wat ik deed en hij verzekerde me dat mijn vriendje over 2 dagen het andere meisje zal verlaten en bij mij terugkomt en het was een heel goede verrassing om mijn vriend na twee dagen terug te zien komen. Ik ben zo blij vandaag dat hij bij me terugkwam en ik heb dit bereikt met de hulp van Dr. Isikolo, en ik adviseer als je zijn hulp nodig hebt, e-mail hem direct
  E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com
  WhatsApp: +2348133261196
  Website: drisikolosolutionhome.webnode.com

  BeantwoordenVerwijderen
 98. Hoe deze geweldige man, Dr. Isikolo, me hielp mijn geliefde binnen 48 uur terug te brengen. mijn geliefde die het sinds vorig jaar mei met mij heeft uitgemaakt en al mijn inspanningen voor hem zijn mislukt gebleken. ik hou zoveel van hem dat elke keer dat ik hem met een ander meisje zie, ik boos zal zijn. dus op een dag ging ik via internet toen ik een getuigenis van een vrouw zag hoe deze geweldige mannaam DR ISIKOLO haar hielp om terug te komen met haar man, zo gelukkig voor mij dat hij het contact van de man liet vallen, dus ik belde snel de nummer dat hij niet koos, ik e-mailde hem na ongeveer 2 uur tijd, hij belde me terug en hij beantwoordde mijn e-mail. ik legde hem alles uit en hij gaf me volledige informatie over het proces en wat ik moest doen. dus hij vertelde dat hij wat items nodig had om de gebeden voor mij te doen, wat ik deed, ik heb mijn best gedaan om voor hem te zorgen om ervoor te zorgen dat mijn gebeden gedaan zijn en binnen 48 uur, zoals hij me al verzekerde, kwam mijn geliefde terug naar mij smekend om ik vraag om vergeving, hij houdt nu van me, koester me en hij belooft dat hij me nooit meer zal verlaten. allemaal dankzij DR ISIKOLO, je kunt hem ook e-mailen: isikolosolutionhome@gmail.com of zijn WhatsApp: +2348133261196 en wees gerust van de oplossing omdat hij gewoon de beste is die je overal kunt vinden.

  BeantwoordenVerwijderen
 99. DR ISIKOLO is terug naar je ex-geliefde, dringend met liefdesspreuk, en is echt de beste spreukspeler met 100% garantie. mijn naam is Kimberly Johnson. ik heb nooit geloofd in liefdespreuken of magie totdat ik contact opnam met deze spreukzwerver genaamd DR ISIKOLO dat zoveel mensen hebben getoetst over online, krachtig is. Mijn partner begon zich te misdragen en affaire te hebben met een onbekende vrouw na de zware en moeilijke tijden en verliet mij. we gingen samen door en mijn leven stond op zijn kop omdat onze relatie al 4 jaar bestaat, ik hield echt van hem. Zijn moeder was tegen mij en hij had geen goedbetaalde baan, dus toen ik deze spell-caster ontmoette, vertelde ik hem wat er gebeurde en legde hem de situatie eerst uit, ik was onbeslist, sceptisch en twijfelachtig, maar ik probeerde het gewoon en na 2 dagen, na te hebben voldaan en alles te hebben verstrekt wat hij nodig had om voor mij te werken, belde mijn man me alleen en kwam hij me verontschuldigen dat alles geregeld was met zijn moeder en familie en hij kreeg een nieuw sollicitatiegesprek, dus we moeten getrouwd, ik geloofde niet dat het zo werkte en het was inderdaad geweldig en ik ben trots om te getuigen en waarderen DR ISIKOLO omdat hij gewoon de beste is die je ooit kunt vinden. je hebt een effectieve en echte spell caster nodig voor elk probleem in je leven, je kunt contact opnemen met DR ISIKOLO via zijn e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com.com of zijn WhatsApp / Viber hem op: +2348133261196.

  BeantwoordenVerwijderen
 100. Dr. Isikolo heeft het weer voor me gedaan nadat hij me had geholpen mijn man terug te krijgen. ik wil de wereld op de hoogte stellen van Dr. Isikolo de Grote spreukspeler die mijn gewaardeerde echtgenoot bij me terugbracht toen ik dacht dat alle hoop verloren was. dus ik nam contact met hem op en voldeed aan alles wat hij me vertelde te doen en inderdaad, ik kreeg het resultaat in 48 uur zoals hij me verzekerde. Dr. Isikolo gebruikte zijn krachtige betovering om een ​​glimlach op mijn gezicht te toveren door mijn man terug te brengen met zijn betovering, eerst dacht ik dat ik droomde toen mijn man op haar knieën terugkwam om me te vergeven en haar te accepteren en zelfs sindsdien houdt hij meer van me dan ik ooit had verwacht, dus ik heb mezelf beloofd dat ik de wereld op de hoogte zal brengen van Dr. Isikolo omdat hij een geweldige man is. Heb je problemen in je relatie? heb je partner het uitgemaakt met jou en hou je nog steeds van hem en wil je hem of haar terug? Heeft u problemen met uw financiën? of heb je hulp nodig, neem dan vandaag contact op met Dr. Isikolo want ik geef je 100% garantie dat hij je zal helpen, net zoals hij me heeft geholpen. Dr Isikolo e-mailadres is: isikolosolutionhome@gmail.com.com of zijn WhatsApp / Viber hem op: +2348133261196.

  BeantwoordenVerwijderen
 101. Ik voel me zo blij vandaag omdat ik deel uitmaak van iedereen die zich verheugt vanwege de hulp die dokter Isikolo me heeft gegeven voor het terughalen van mijn man. Ik ben 6 jaar getrouwd en het was zo verschrikkelijk omdat mijn man me bedroog en op zoek was naar een scheiding. Maar toen ik dokter Isikolo e-mail (isikolosolutionhome@gmail.com.com) op het internet tegenkwam, geplaatst door een dame, besloot ik contact met hem op te nemen en ik legde mijn situatie aan hem uit en zocht dan zijn hulp maar aan mijn de grootste verrassing vertelde hij me dat hij me zal helpen met mijn zaak want er is geen probleem zonder een oplossing. hij vertelde me wat ik moest doen en hij werkte voor mij en mijn man keerde na 2 dagen terug naar jou zoals hij beloofde. Hier vier ik omdat mijn man weer thuis is en echt geniet van mijn huwelijk en wat een geweldige viering. Ik zal blijven getuigen op internet omdat dokter Isikolo echt een helper is die God heeft gestuurd om ons allemaal te helpen. Waarom neem je nu geen contact op met Doctor Isikolo als je voor uitdagingen in je relatieleven staat. U kunt contact opnemen met zijn e-mailadres: isikolosolutionhome@gmail.com.com of zijn WhatsApp op: +2348133261196.

  BeantwoordenVerwijderen
 102. Mijn vriend verliet me voor een ander meisje. Ik had hem hard nodig omdat ik zoveel van hem hield. Ik werd erg bezorgd en had hulp nodig. terwijl ik op internet aan het browsen was, kwam ik een specifieke getuigenis tegen over deze goede DR EDO-hulp om ex snel terug te krijgen en een scheiding of scheiding te stoppen enzovoort, dus ik vond dat ik hem eens moest proberen. Ik nam contact met hem op en hij vertelde me wat ik moest doen en ik deed het toen deed hij een (liefde-spreuk) voor mij. 28 uur later kwam mijn vriend terug naar me huilend en smeekend om mijn vergeving. Vandaag ben ik zo blij en ik wil deze geweldige spreukspeler aanbevelen aan iedereen die echt een dringende oplossing voor zijn of haar verbroken relaties en huwelijk nodig heeft, e-mail hem op: edolovespelltemple@gmail.com. Neem gewoon contact op met de geweldige "DR EDO". Neem bij problemen contact met hem op en ik garandeer je dat hij je zal helpen. huil niet meer - neem nu contact op met deze krachtige spreukspeler. Bedankt DR EDO voor het redden van mijn verbroken relaties en bracht mijn vriendje terug naar mij! ”Email hem op: edolovespelltemple@gmail.com, je kunt hem ook bellen of hem toevoegen op WhatsApp: +2348159452497

  BeantwoordenVerwijderen
 103. Ik ben zo opgewonden dat mijn gebroken huwelijk is hersteld.
  We hebben het onlangs goedgemaakt, ook al was het moeilijk. Het is nu meer dan een maand en alles voelt alsof het weer normaal is. Hij is begonnen me beter te behandelen, en het was een genezingsproces voor ons beiden. De nachtmerrie die bijna 2 jaar had geduurd voordat we uit elkaar gingen, is eindelijk voorbij. Het is alsof we weer helemaal verliefd zijn geworden! We hebben allebei het verleden achter ons gelaten en proberen vooruit te komen - en voor het eerst sinds lange tijd ziet de toekomst er een stuk rooskleuriger uit.
  Ik kan niet in woorden uitdrukken hoe dankbaar ik ben Dr. Edo! Het is alsof we eindelijk die dingen over elkaar hebben herontdekt die ons in de eerste plaats verliefd hebben gemaakt. Alle zorgen en stress zijn gewoon verdwenen.
  Bedankt Dr. Edo voor het redden van mijn gebroken huwelijk en het terugbrengen van mijn man naar mij! ”.
  Ik en mijn man wonen weer gelukkig samen. Allemaal dankzij Dr. Edo. Als u een probleem hebt, neem dan nu contact op met Dr. Edo en ik garandeer u dat hij u zal helpen. E-mail hem op: edolovespelltemple@gmail.com, je kunt hem ook bellen of hem toevoegen op WhatsApp: +2348159452497.

  BeantwoordenVerwijderen
 104. Ben je diepbedroefd? Wees niet overstuur, laat DR EDO je helpen om je ex terug te krijgen "Ik was 5 jaar getrouwd met 2 kinderen en ik leef gelukkig met mijn familie totdat dingen lelijk begonnen te worden met mij en mijn man die ons tot ruzies en argumenten bijna elke keer ... het werd erger op een punt dat mijn man een scheiding aanvroeg. Ik heb mijn best gedaan om hem van gedachten te doen veranderen en bij me te blijven want ik hield van hem met heel mijn hart en wilde mijn man niet kwijt, maar alles werkte gewoon niet ... Hij verhuisde het huis uit en ging nog steeds door om een ​​scheiding aan te vragen. Ik smeekte en probeerde alles, maar nog steeds niets werkte. , Die me uiteindelijk hielp ... Ik ben nooit een fan van dit soort dingen geweest, maar besloot het gewoon te proberen omdat ik wanhopig was en geen keus had ... Hij deed de betovering voor mij en dingen verlopen echt zoals hij belooft en mijn man verander van gedachten en kom thuis om bij mij te blijven en de kinderen. En beloof me nooit meer pijn te doen. we leven gelukkig zoals het was met de hulp van DR EDO. Als je hulp nodig hebt, kun je contact opnemen met DR EDO via e-mail edolovespelltemple@gmail.com, je kunt hem ook bellen of hem toevoegen op WhatsApp: +2348159452497.

  BeantwoordenVerwijderen


 105. mijn naam is Julie, ik wil mijn vriend bedanken voor het tonen van de weg aan Dr. Ilekhojie waar al mijn verdriet was om te zetten in vreugde, ik had een relatie voor 2 jaar en plotseling kwam er een fout in mijn kant maar ik probeerde mijn man te smeken maar hij weigert te luisteren naar mijn excuses, totdat mijn vriend me vertelde over een spell caster die haar hielp wanneer ze ook een probleem had, maar ik geloofde niet in haar want ik geloof ook niet in spell caster totdat ik ervoor koos om hem een trial. deze man vertelde me wat ik moet doen, zodat mijn man zal komen en na ze te hebben gedaan, kwam mijn man terug naar me om me te verontschuldigen zoals deze spreukgieter me vertelde, dus mijn mensen daar gebruik ik deze gelegenheid om je alles te informeren dit is de beste caster die je ooit kunt vinden en op hem kunt vertrouwen want met hem al je problemen, neem contact met hem op via zijn e-mail gethelp05@gmail.com of Whats App hem op +2348147400259

  BeantwoordenVerwijderen


 106. mijn naam is Julie, ik wil mijn vriend bedanken voor het tonen van de weg aan Dr. Ilekhojie waar al mijn verdriet was om te zetten in vreugde, ik had een relatie voor 2 jaar en plotseling kwam er een fout in mijn kant maar ik probeerde mijn man te smeken maar hij weigert te luisteren naar mijn excuses, totdat mijn vriend me vertelde over een spell caster die haar hielp wanneer ze ook een probleem had, maar ik geloofde niet in haar want ik geloof ook niet in spell caster totdat ik ervoor koos om hem een trial. deze man vertelde me wat ik moet doen, zodat mijn man zal komen en na ze te hebben gedaan, kwam mijn man terug naar me om me te verontschuldigen zoals deze spreukgieter me vertelde, dus mijn mensen daar gebruik ik deze gelegenheid om je alles te informeren dit is de beste caster die je ooit kunt vinden en op hem kunt vertrouwen want met hem al je problemen, neem contact met hem op via zijn e-mail gethelp05@gmail.com of Whats App hem op +2348147400259

  BeantwoordenVerwijderen
 107. Uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Mijn naam is Valentino Emil. Mijn vrouw EX-man gebruikte mijn vrouw en zij ging terug naar hem. Ik voelde mijn hart gebroken want ik wist niet hoe ik haar terug moest krijgen. Ik deed alles wat ik kon doen om haar terug te krijgen met haar goede vrienden, maar er gebeurde niets. Dus, op mijn werk, probeerde ik online naar hulp te zoeken en ik vond verschillende testers van hoe een arts Isikolo trouw en behulpzaam was met zijn spreuken. Ik probeerde het door contact met hem op te nemen en ik legde mijn probleem aan hem uit. Dokter Isikolo hielp me met een betovering die mijn vrouw terugbracht binnen 48 uur nadat ik contact met hem had opgenomen en het was inderdaad een wonder. Hij verzekerde me dat niets ons weer uit elkaar kan halen en sinds dit jaar augustus tot op dit moment ben ik vol vreugde met mijn vrouw. Neem vandaag nog contact met hem op voor hulp, hij staat klaar om te helpen .. via e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com.com of zijn WhatsApp/Viber hem op: +2348133261196

  BeantwoordenVerwijderen
 108. Na zeven jaar in relatie met hem te zijn geweest, heeft hij het uitgemaakt, ik heb al het mogelijke gedaan om hem terug te brengen, maar alles was tevergeefs, ik wilde hem zo graag terug vanwege de liefde die ik voor hem heb, ik smeekte hem met alles , Ik heb beloften gedaan maar hij weigerde. Ik legde mijn probleem online uit aan iemand en zij stelde voor dat ik liever contact op zou nemen met een spreukspeler DR ISIKOLO die me kon helpen een spreuk uit te spreken om hem terug te brengen, maar ik ben het type dat nooit in spreuk geloofde, ik had geen andere keuze dan het te proberen , Ik heb de spell caster gemaild, en hij vertelde me dat er geen probleem was dat alles in orde zou zijn voor twee dagen, dat mijn ex voor drie dagen bij me terug zou komen, hij betoverde en verrassend op de tweede dag, het was rond 16:00 . Mijn ex belde me, ik was zo verrast, ik beantwoordde de oproep en alles wat hij zei was dat hij zo medelijden had met alles wat er gebeurde, dat hij wilde dat ik naar hem terugkeerde, dat hij zoveel van me houdt. Ik was zo blij en ging naar hem toe, zo begonnen we weer gelukkig samen te leven. Sindsdien heb ik beloofd dat iedereen die ik ken die een relatieprobleem heeft, deze persoon zou helpen door hem of haar te verwijzen naar de enige echte en krachtige spreukspeler die me hielp met mijn eigen probleem en die anders is dan alle neppers die er zijn. Iedereen kan de hulp nodig hebben van de spell caster, zijn e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com of zijn WhatsApp/Viber hem op: +2348133261196.

  BeantwoordenVerwijderen
 109. Vandaag ben ik zo blij vanwege wat DR ISIKOLO mijn leven heeft aangedaan. zijn betovering is zo geweldig en snel, ik heb nog nooit echt een behulpzame man zoals hij gezien, hij loste mijn probleem op dat ik niet had verwacht, ik kwam hem tegen in facebook-mensen die over zijn geweldige betoveringswerk praatten, ik verzamelde zijn contact en nam contact op hem hij reageerde onmiddellijk en vraag naar mijn probleem, ik leg het hem met tranen uit, hij vertelde me dat ik contact met hem moest opnemen, ik zou me geen zorgen moeten maken, mijn man zal bij me terugkomen voor zover ik nog steeds van hem hou, ik was verbaasd. Onmiddellijk vraag ik wat ik zal doen om mijn man terug te krijgen, hij gaf me instructies en vroeg om zijn naam en foto die ik onmiddellijk gehoorzaam en volg, hij belooft me twee dagen dat mijn man me zal bellen om te geloven in zijn werk, eerlijk gezegd mijn man belde maar ik mis zijn telefoontjes ik was zo blij. Hij beloofde me dat mijn man binnen 48 uur thuiskomt en ik zou mijn haard moeten openen en met hem moeten werken, wat ik deed. Vandaag is mijn familie weer terug met de hulp van DR ISIKOLO, heeft mijn man teruggebracht nadat hij me voor een andere vrouw in een andere staat had verlaten, je weet hoe het voelt als je je geliefde echtgenoot verliest voor een andere vrouw, je doet alles om hem te krijgen terug. vandaag beloof ik te delen en de wereld te vertellen over zijn geweldige werk omdat ik vandaag zo blij ben. neem contact op met hem als je ook zijn hulp nodig hebt, negeer als je dat niet doet. Bedankt DR ISIKOLO ,, "CONTACT Via e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com. Je kunt hem ook bellen of WhatsApp op +2348133261196.

  BeantwoordenVerwijderen
 110. Hé, ik ben zo opgewonden dat mijn gebroken huwelijk is hersteld en mijn man is terug nadat hij mij en onze 2 kinderen heeft verlaten voor een andere vrouw. Na 8 jaar huwelijk hebben mijn man en ik de ene ruzie gehad of de andere totdat hij me uiteindelijk verliet en naar Californië verhuisde om bij een andere vrouw te zijn. ik voelde dat mijn leven voorbij was en mijn kinderen dachten dat ze hun vader nooit meer zouden zien. ik probeerde sterk te zijn alleen voor de kinderen, maar ik kon de pijn niet beheersen die mijn hart kwelt, mijn hart was vervuld van verdriet en pijn omdat ik echt verliefd was op mijn man. Elke dag en nacht denk ik aan hem en ik wou altijd dat hij bij me terug zou komen, ik was echt van streek en ik had hulp nodig, dus ik zocht online naar hulp en ik kwam op een website die suggereerde dat Dr. Mohammed kan helpen om snel terug te komen . Dus ik vond dat ik hem eens moest proberen. Ik nam contact met hem op en hij vertelde me wat ik moest doen en ik deed het toen deed hij een (Love spell) voor mij. 28 uur later belde mijn man me echt en vertelde me dat hij me en de kinderen zo erg mist, zo geweldig !! Dus dat was hoe hij diezelfde dag terugkwam, met veel liefde en vreugde, en hij verontschuldigde zich voor zijn fout en voor de pijn die hij mij en de kinderen veroorzaakte. Vanaf die dag was ons huwelijk nu sterker dan voorheen, allemaal dankzij dr. Mohammed. hij is zo krachtig en ik besloot mijn verhaal op internet te delen dat dr. Mohammed echte en krachtige spell caster die ik altijd zal blijven bidden om zijn kinderen te helpen in de tijd van problemen, als je hier bent en je hebt je ex terug nodig of je man is verhuisd naar een andere vrouw, huil niet meer, neem nu contact op met deze krachtige spreukspeler. Hier is zijn contactpersoon: e-mail hem op: monicaspiritualtemple@gmail.com, je kunt hem ook bellen of toevoegen op Whats-app: +2348134493948

  BeantwoordenVerwijderen
 111. Mijn naam is Christine. Ik ben blij dat ik mijn getuigenis hier vandaag kan delen met de wereld. Ik kan me nooit voorstellen dat ik dit doe, maar ik ben vol vreugde en ik wil dat anderen hun hulp krijgen. Ben een kantoorsecretaresse van beroep, ik heb twee kinderen met een man. Mijn man verliet mij en onze kinderen zonder enige uitleg, hij verliet het huis en het volgende wat ik hoorde dat hij een andere vrouw zag, probeerde ik alle mogelijke middelen om hem terug naar huis te krijgen, maar hij handelde vreemd tegenover mij en verwaarloosde zelfs de kinderen. Ik was gefrustreerd en verwoest, ik zocht hulp vanuit verschillende invalshoeken totdat ik een bericht zag over dr. Ajayi, een spell spell caster. Ik nam contact op met een spell cast, die me vertelde wat ik moest doen. Hij verzekerde me dat hij een spreuk zal uitspreken en dat alles binnen drie dagen goed zal zijn, maar ik was sceptisch, ik gaf het enkele gedachten voordat ik eindelijk weer contact met hem opnam, we gingen samen door het proces en tot mijn verbazing werkte de spreuk en mijn man is thuisgekomen en knielde om vergeving te smeken, maar de eerste was een verrassingsoproep van hem omdat we ongeveer 6 maanden niet hebben gepraat. Dr. Ajayi is echt een man van zijn woorden, als je problemen hebt in je relatie of een ander aspect van je leven, neem dan contact op met de spell caster Dr. Ajayi voor een duurzame oplossing.

  E-mail: drajayi1990@gmail.com
  WhatsApp-nummer: +2347084887094

  BeantwoordenVerwijderen
 112. SU voor uw hulp en als u waar bent, bent u inderdaad door God gezonden.

  Zijn e-mail is drokosu01@gmail.com

  en zijn whatsApp is +2348119663571

  BeantwoordenVerwijderen
 113. Mijn verbintenis met mijn man was erg vreselijk enkele jaren nadat we trouwden en een kind kregen. Mijn man bedroog me en op elk moment klaagde ik dat hij me pijn zou doen met woorden en weg zou lopen, soms komt hij dagen niet thuis en geeft hij niet om mijn gevoelens waarom hij zich op andere momenten verontschuldigt maar nog steeds vals speelt. totdat mijn tweelingzus me vertelde over de wonderen van Lord Bubuza, dus ik nam contact met hem op via de Whats-app: +1 505 569 0396 en vertelde hem mijn probleem. Ik besprak met Lord Bubuza op WhatsApp: +1 505 569 0396 en voorzag in alles wat hij nodig had. Enkele uren later viel mijn man thuis en viel op zijn knieën huilend en smeekte me om hem te vergeven. Ik dacht dat ik droomde, maar ik vergaf het hem en sindsdien is mijn man zorgzaam en is hij gestopt met vreemdgaan. Heb je een vreselijke relatie? Lord Bubuza is als een GOD op aarde die elk type probleem kan genezen. Neem contact op met Lord Bubuza op Whats App-nummer: +1 505 569 0396 of via e-mail: lordbubuzamiraclework@hotmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 114. Als je je ex-geliefde terug wilt, voeg dan geweldige mutaba toe op whatsapp +234 805 468 1416 hij is een geweldige liefdesspelletje, hij kan je helpen ...

  BeantwoordenVerwijderen
 115. wat een geweldig geschenk van God. ik ben verbaasd over het soort macht dat deze spell-cast heeft. chubygreat is een zeer goede en vertrouwde goochelaar die wonderen heeft gedaan en levens heeft veranderd. hij heeft velen geholpen in hun relatie live en andere gezondheidsproblemen en zelfs sociale kwesties, ik noem hem arts van allemaal. ik ontmoette hem toen ik wanhopig was om mijn man terug te geven die me een paar maanden terug had achtergelaten. ik ben op verschillende plaatsen op zoek gegaan naar hulp zonder resultaat totdat ik via google passeerde en ik zijn getuigenis ontmoette over hoe hij iemand hielp om een ​​bepaald bedrag te winnen dat hem eigendom was van zijn voormalige bedrijf. hoewel het probleem niet met de mijne te maken heeft, maar gebaseerd is op het feit dat hij zich afvraagt, besloot ik contact met hem op te nemen omdat zijn e-mailadres en whatsapp-nummer duidelijk waren geschreven. ik nam contact met hem op en vertelde hem mijn probleem en hij beloofde me te helpen. en nadat ik alles had gedaan wat hij zei dat ik moest doen en verstrekken, vertelde hij me dat mijn man over twee dagen zou terugkeren, maar ik betwijfelde of het zo zou werken. maar tot mijn grootste verrassing kwamen de twee dagen en om 13 uur 's middags op het moment dat iemand op mijn deur klopte en zie, het was Maxwell, mijn man. u kunt contact opnemen met deze geweldige man met de volgende ..... whatsapp 2348165965904, u kunt ook een e-mail sturen naar chubygreat@gmail.com.

  BeantwoordenVerwijderen
 116. Ik ben Laura Dalek uit (ALABAMA), toen ik uiteindelijk getuigenissen vond over deze spell caster Dr. Ilekhojie, hoe hij veel mensen hielp hun geliefden en gebroken huizen terug te krijgen, nam ik ook contact met hem op omdat ik absoluut wanhopig was om mijn geliefde terug te krijgen. Het leven zonder mijn geliefde was een grote puinhoop voor mij en mijn kinderen. ik wilde een dramatische verandering en ik dacht dat liefdespreuk de oplossing zou kunnen zijn. Nadat hij de resolutie met dr. Ilekhojie had besproken, gaf hij me hoop dat hij mijn relatie zal herstellen. Ik had het vertrouwen dat hij mijn geliefde echt zou laten terugkeren naar huis en dat deed hij! Het is fantastisch wat deze geweldige spreukgieter voor mij heeft gedaan, zijn hulp is onbetaalbaar! Ik weet niet wat ik zonder Dr. Ilekhojie zou hebben gedaan, hij doet zijn werk zo goed dat hij georganiseerd en zeer functioneel is, ik geloof dat hij de beste spreukzwerver is waar ik op kan rekenen als het gaat om alle soorten spreuken, ik ben zo blij dat mijn geliefde naar huis terugkeert. Als je hulp nodig hebt, neem dan nu contact met hem op via onderstaande gegevens: E-mail: gethelp05@gmail.com WhatsApp +2348147400259

  BeantwoordenVerwijderen
 117. Ik had in het verleden een worstelingsrelatie met mijn man, wat leidde tot scheiding met mijn eerste man. Nadat ik en mijn ex-man waren gescheiden, kreeg ik nog een kans om opnieuw te trouwen en slechts 5 jaar van mijn tweede huwelijk was er een andere scheiding die vermoorde me bijna emotioneel, ik bleef nog twee jaar ongehuwd en een alleenstaande moeder, eerlijk gezegd was ik niet echt gelukkig omdat elke vrouw een man in haar leven nodig had, er was een tijd dat ik mijn eerste echtgenootfoto zag en ik besefte hoe ik hield veel van hem en heb hem gemist, ik probeerde hem te bereiken, maar ik kreeg te horen dat hij zijn leven voortzette en dat we misschien nooit meer samen zijn, ik huilde bitter die nacht met de gedachte dat ik de man die ik heb gehad kwijt ben veel liefde voor, ik vroeg om advies over wat te doen en een vriend van mij gaf me een contact van DR EZE, ik raadpleegde hem en tot zijn uiterste best met zijn krachtige spreuken hielp hij me met een reünie huwelijk liefde spreuk om mijn ex terug te geven man terug naar mij, in slechts 9 dagen had ik betoverer met een geest uale hereniging gebeden met DR EZE alles draait om voorgoed in mijn leven, ik woon nu gelukkig weer samen met mijn eerste echtgenoot en zoek de echtscheidingskwesties op, met de hulp van DR EZE, een man van wijsheid en zorg, bedankt en ik waardeer alle hulp die je hebt gegeven om mijn ex-man weer in mijn leven te krijgen, ik getuig hier vandaag dat de DR Eze-tempel krachtig is, het kan alle problemen in een verbroken relatie met liefde ooit oplossen. neem contact met hem op
  voor oplossingen voor elk soort relatieprobleem.

  E-mail (Fastworldnight@gmail.com) of rechtstreeks op

  Whatsapp +2347067748306

  BeantwoordenVerwijderen

 118. Goedendag iedereen, lees alsjeblieft tot het einde, ik wil vandaag een getuigenis delen met deze grote tranen van vreugde en geluk in mijn hart. Ik wil een onbeperkte dank geven aan deze man genaamd Dr EZE, ik ben vandaag gelukkig omdat mijn vrouw is nu terug met liefde, verliet mijn vrouw me voor een andere man omdat we een klein misverstand hadden, ze verliet me en beloofde dat ze nooit meer bij me terug zal komen, ik voelde me slecht en denk erover een zelfmoord te becommentariëren, maar dankzij een vriend die stel me voor aan een echte spell caster die me helpt haar terug te brengen, De eerste keer dat ik contact opnam met dr. EZE en hem al mijn problemen met mijn ex-vrouw vertelde en hij beloofde haar binnen 48 uur thuis te brengen en inderdaad hij is geweldig hij helpt me en hij hield zijn woorden en binnen 48 uur die hij belooft en mijn vrouw naar mij terugkeert en belooft voor altijd van me te houden en smeekte om vergeving voor de pijn die ze me veroorzaakte, ik zal je voor altijd dankbaar zijn Dr. EZE en ik zal niet stoppen met het publiceren van zijn goede naam op internet voor meer mensen zie hoe waarheidsgetrouw hij zijn, ik geloof nooit dat er nog steeds goede mensen zijn, ik wil iedereen op deze site zeggen dat ik deze man Dr. EZE altijd dankbaar zal blijven voor alles wat hij voor mij heeft gedaan, mijn vrouw is terug met liefde zorgzaam en waarheid en ze belooft voor altijd van me te houden, ik heb een belofte gedaan dat elk lichaam dat ik ken nooit meer een relatieprobleem zal hebben, niet in stilte sterft geen slechte gevolgen, als je hulp van hem nodig hebt, kun je contact met hem opnemen via : E-mail: (Fastworldnight@gmail.com) of rechtstreeks op whatsapp +2347067748306

  BeantwoordenVerwijderen
 119. Hé, ik ben zo opgewonden dat mijn gebroken huwelijk is hersteld en mijn man is terug nadat hij mij en onze 2 kinderen heeft verlaten voor een andere vrouw. Na 8 jaar huwelijk hebben mijn man en ik de ene of andere ruzie gehad totdat hij me eindelijk verliet en naar Californië verhuisde om bij een andere vrouw te zijn. ik voelde dat mijn leven voorbij was en mijn kinderen dachten dat ze hun vader nooit meer zouden zien. ik probeerde sterk te zijn alleen voor de kinderen, maar ik kon de pijn niet beheersen die mijn hart kwelt, mijn hart was vervuld van verdriet en pijn omdat ik echt verliefd was op mijn man. Elke dag en nacht denk ik aan hem en ik wou altijd dat hij bij me terug zou komen, ik was echt overstuur en ik had hulp nodig, dus ik zocht online naar hulp en ik kwam op een website die suggereerde dat Dr. Mohammed kan helpen om snel terug te komen . Dus ik vond dat ik hem eens moest proberen. Ik nam contact met hem op en hij vertelde me wat ik moest doen en ik deed het toen deed hij een (Love spell) voor mij. 28 uur later belde mijn man me echt en vertelde me dat hij me en de kinderen zo erg mist, zo geweldig !! Dus dat was hoe hij diezelfde dag terugkwam, met veel liefde en vreugde, en hij verontschuldigde zich voor zijn fout en voor de pijn die hij mij en de kinderen veroorzaakte. Vanaf die dag was ons huwelijk nu sterker dan voorheen, allemaal dankzij Dr. Mohammed. hij is zo krachtig en ik besloot mijn verhaal op internet te delen dat dr. Mohammed echte en krachtige spell caster die ik altijd zal blijven bidden om zijn kinderen te helpen in de tijd van problemen, als je hier bent en je hebt je ex terug nodig of je man is verhuisd naar een andere vrouw, huil niet meer, neem nu contact op met deze krachtige spreukspeler. Hier is zijn contactpersoon: e-mail hem op: monicaspiritualtemple@gmail.com, je kunt hem ook bellen of toevoegen op Whats-app: +2348134493948

  BeantwoordenVerwijderen
 120. Hé, ik ben zo opgewonden dat mijn gebroken huwelijk is hersteld en mijn man is terug nadat hij mij en onze 2 kinderen heeft verlaten voor een andere vrouw. Na 8 jaar huwelijk hebben mijn man en ik de ene of andere ruzie gehad totdat hij me eindelijk verliet en naar Californië verhuisde om bij een andere vrouw te zijn. ik voelde dat mijn leven voorbij was en mijn kinderen dachten dat ze hun vader nooit meer zouden zien. ik probeerde sterk te zijn alleen voor de kinderen, maar ik kon de pijn niet beheersen die mijn hart kwelt, mijn hart was vervuld van verdriet en pijn omdat ik echt verliefd was op mijn man. Elke dag en nacht denk ik aan hem en ik wou altijd dat hij bij me terug zou komen, ik was echt overstuur en ik had hulp nodig, dus ik zocht online naar hulp en ik kwam op een website die suggereerde dat Dr. Mohammed kan helpen om snel terug te komen . Dus ik vond dat ik hem eens moest proberen. Ik nam contact met hem op en hij vertelde me wat ik moest doen en ik deed het toen deed hij een (Love spell) voor mij. 28 uur later belde mijn man me echt en vertelde me dat hij me en de kinderen zo erg mist, zo geweldig !! Dus dat was hoe hij diezelfde dag terugkwam, met veel liefde en vreugde, en hij verontschuldigde zich voor zijn fout en voor de pijn die hij mij en de kinderen veroorzaakte. Vanaf die dag was ons huwelijk nu sterker dan voorheen, allemaal dankzij Dr. Mohammed. hij is zo krachtig en ik besloot mijn verhaal op internet te delen dat dr. Mohammed echte en krachtige spell caster die ik altijd zal blijven bidden om zijn kinderen te helpen in de tijd van problemen, als je hier bent en je hebt je ex terug nodig of je man is verhuisd naar een andere vrouw, huil niet meer, neem nu contact op met deze krachtige spreukspeler. Hier is zijn contactpersoon: e-mail hem op: monicaspiritualtemple@gmail.com, je kunt hem ook bellen of toevoegen op Whats-app: +2348134493948

  BeantwoordenVerwijderen
 121. 1) Als u uw EX terug wilt.
  (2) als je altijd slechte dromen hebt.
  (3) U wilt op uw kantoor worden gepromoot.
  (4) Je wilt dat vrouwen / mannen achter je aan rennen.
  (5) Als u een KIND wilt.
  (6) Je wilt RIJK zijn.
  (7) Je wilt je man / vrouw binden om voor altijd van jou te zijn.
  (8) Als u financiële hulp nodig hebt.
  (9) Ben je opgelicht en wil je je verloren geld terugkrijgen?

  Neem vandaag contact met hem op via e-mail Via drolutayo11@gmail.com of Whatsapp hem +79267741086

  BeantwoordenVerwijderen
 122. Hallo, ik kom uit Memphis Tennessee, VS Ik voel me zo blij vandaag vanwege de
  help Dr. Sunny me teruggegeven omdat hij mijn man terug heeft gekregen met de zijne
  spellen. Ik ben 4 jaar getrouwd en het is zo verschrikkelijk omdat
  mijn man bedroog me en zocht een scheiding. Maar toen ik
  kwam Dr. Sunny Email tegen, op internet gepost door een dame, besloot ik dat te doen
  neem contact met hem op en ik legde mijn situatie aan hem uit en zocht de zijne
  help maar tot mijn grootste verrassing vertelde hij me dat hij me met mijn zal helpen
  Er is geen probleem zonder een oplossing. Hier vier ik
  omdat mijn man weer thuis is en echt geniet van mijn huwelijk, wat een
  geweldig feest. ik blijf op internet getuigen omdat Dr.
  Sunny is echt een echte spell caster. Waarom neemt u nu niet contact op met Dr. Sunny
  geconfronteerd met uitdagingen in je relatieleven. E-mail {
  solutioncentre911@gmail.com} je kunt Dr bellen of wat is hem via
  {+2349056393169} Zijn zijn ook gespecialiseerd in
  1) hou van spellen
  2) Zwangerschap spreuk
  3) Echtscheiding
  4) Huwelijksspreuk
  5) Helende spreuk
  6) Penisvergroting
  7) Geld spreuk
  8.) U wilt op uw kantoor gepromoveerd worden
  9) je wilt je geliefde tevreden stellen
  neem contact op met deze geweldige man als je een probleem hebt voor een duurzame oplossing
  Via zijn e-mail via {solutioncentre911@gmail.com}.

  BeantwoordenVerwijderen
 123. Het was zo pijnlijk toen mijn vriend het uitmaakte. Hij begon vals te spelen nadat ik ons ​​tweede kind had gekregen. Ik hou van hem, geloofde en vertrouwde hem, hij was mijn alles en ik kon geen dag blijven zonder van hem te horen. Ik ging naar zijn huis zonder hem te informeren en toen zag ik hem met een meisje dat seks had zonder de deur te sluiten. Ik huilde en verliet die nacht het huis, ik kon niet slapen, ik huilde de hele nacht en hij belde me niet. Het werd het ergste toen hij 's morgens belde en zei dat hij van me houdt, maar niet met me verder kan gaan. Het was alsof mijn wereld tot een einde kwam, dus ik deed een onderzoek op internet en zag mensen getuigen van het goede werk van Lord Bubuza-krachten, dus nam ik contact met hem op en vertelde hem mijn problemen. Hij reageerde en vertelde me wat ik moest doen. Ik zorgde voor alles wat hij nodig had en hij verzekerde me dat Tim naar me terug zou komen smeken. 15 uur nadat alles was gedaan viel mijn vriend Tim thuis op zijn knieën huilend en smeekte me om hem te vergeven. Ik dacht dat ik droomde toen ik me de belofte van Lord Bubuza herinnerde. We zijn gelukkig getrouwd nu we gelukkig leven. Er is een God op aarde en dat is Heer Bubuza. Neem contact met hem op Whats App-nummer :: +1 505 569 0396 of e-mail: lordbubuzamiraclework@hotmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 124. Heel erg bedankt priester Manuka. ik had nooit gedacht dat iets mijn man terug kon brengen als zijn vrouw, nadat hij het uitgemaakt had en vertrok om zich te vestigen met een andere vrouw die nooit wist hoe we beiden geleden hebben en gevoelens met elkaar delen, Godzijdank dat ik geluk had om deze geweldige spreukcaster op een site te zien na het zien van veel getuigenissen en goed werk dat hij heeft gedaan in het leven van mensen die hen hielpen om hun ex, mannen en vrouw te krijgen die hun relatie vernieuwden, was ik overtuigd en nam ik contact met hem op en pas in 7 dagen nadat de betovering was uitgesproken, kwam mijn geliefde man naar me op zoek en nu zijn we weer samen en zorgt hij voor mij en de kleine kinderen als zijn verantwoordelijkheden en familie. Nogmaals bedankt hier zijn zijn contact om hem te bereiken. lovesolutiontemple1@gmail.com of priestmanuka@yahoo.com

  BeantwoordenVerwijderen
 125. Hé, ik ben zo opgewonden dat mijn gebroken huwelijk is hersteld en mijn man is terug nadat hij mij en onze 2 kinderen heeft verlaten voor een andere vrouw. Na 8 jaar huwelijk hebben ik en mijn man de ene ruzie gehad of de andere totdat hij me eindelijk verliet en naar Californië verhuisde om bij een andere vrouw te zijn. ik voelde dat mijn leven voorbij was en mijn kinderen dachten dat ze hun vader nooit meer zouden zien. ik probeerde sterk te zijn alleen voor de kinderen, maar ik kon de pijn niet beheersen die mijn hart kwelt, mijn hart was vervuld van verdriet en pijn omdat ik echt verliefd was op mijn man. Elke dag en nacht denk ik aan hem en ik wou altijd dat hij bij me terug zou komen, ik was echt overstuur en ik had hulp nodig, dus ik zocht online naar hulp en ik kwam op een website die suggereerde dat Dr. Mohammed kan helpen om snel terug te komen . Dus ik vond dat ik hem eens moest proberen. Ik nam contact met hem op en hij vertelde me wat ik moest doen en ik deed het toen deed hij een (Love spell) voor mij. 28 uur later belde mijn man me echt en vertelde me dat hij me en de kinderen zo erg mist, zo geweldig !! Dus dat was hoe hij diezelfde dag terugkwam, met veel liefde en vreugde, en hij verontschuldigde zich voor zijn fout, en voor de pijn die hij mij en de kinderen veroorzaakte. Vanaf die dag was ons huwelijk nu sterker dan voorheen, allemaal dankzij Dr. Mohammed. hij is zo krachtig en ik besloot mijn verhaal op internet te delen dat dr. Mohammed echte en krachtige spell caster die ik altijd zal blijven bidden om zijn kinderen te helpen in de tijd van problemen, als je hier bent en je hebt je ex terug nodig of je man is verhuisd naar een andere vrouw, huil niet meer, neem nu contact op met deze krachtige spreukspeler. Hier is zijn contactpersoon: e-mail hem op: monicaspiritualtemple@gmail.com, je kunt hem ook bellen of toevoegen op Whats-app: +2348134493948

  BeantwoordenVerwijderen
 126. Hé, ik ben zo opgewonden dat mijn gebroken huwelijk is hersteld en mijn man is terug nadat hij mij en onze 2 kinderen heeft verlaten voor een andere vrouw. Na 8 jaar huwelijk hebben ik en mijn man de ene ruzie gehad of de andere totdat hij me eindelijk verliet en naar Californië verhuisde om bij een andere vrouw te zijn. ik voelde dat mijn leven voorbij was en mijn kinderen dachten dat ze hun vader nooit meer zouden zien. ik probeerde sterk te zijn alleen voor de kinderen, maar ik kon de pijn niet beheersen die mijn hart kwelt, mijn hart was vervuld van verdriet en pijn omdat ik echt verliefd was op mijn man. Elke dag en nacht denk ik aan hem en ik wou altijd dat hij bij me terug zou komen, ik was echt overstuur en ik had hulp nodig, dus ik zocht online naar hulp en ik kwam op een website die suggereerde dat Dr. Mohammed kan helpen om snel terug te komen . Dus ik vond dat ik hem eens moest proberen. Ik nam contact met hem op en hij vertelde me wat ik moest doen en ik deed het toen deed hij een (Love spell) voor mij. 28 uur later belde mijn man me echt en vertelde me dat hij me en de kinderen zo erg mist, zo geweldig !! Dus dat was hoe hij diezelfde dag terugkwam, met veel liefde en vreugde, en hij verontschuldigde zich voor zijn fout, en voor de pijn die hij mij en de kinderen veroorzaakte. Vanaf die dag was ons huwelijk nu sterker dan voorheen, allemaal dankzij Dr. Mohammed. hij is zo krachtig en ik besloot mijn verhaal op internet te delen dat dr. Mohammed echte en krachtige spell caster die ik altijd zal blijven bidden om zijn kinderen te helpen in de tijd van problemen, als je hier bent en je hebt je ex terug nodig of je man is verhuisd naar een andere vrouw, huil niet meer, neem nu contact op met deze krachtige spreukspeler. Hier is zijn contactpersoon: e-mail hem op: monicaspiritualtemple@gmail.com, je kunt hem ook bellen of toevoegen op Whats-app: +2348134493948

  BeantwoordenVerwijderen
 127. Mijn man en ik zijn nu ongeveer 7 jaar getrouwd. We waren gelukkig getrouwd met twee kinderen, de afgelopen maand begon ik vreemd gedrag van hem op te merken en een paar weken later ontdekte ik dat mijn man iemand ziet. Hij kwam laat thuis van zijn werk, hij geeft nauwelijks meer om mij of de kinderen, soms gaat hij uit en komt hij niet eens terug voor ongeveer 2-3 dagen. Ik heb er alles aan gedaan om dit probleem op te lossen, maar alles was tevergeefs.Ik werd erg ongerust en had hulp nodig. Toen ik op een dag op internet aan het surfen was, kwam ik een website tegen die suggereerde dat Dr. Igbinovia kan helpen bij het oplossen van huwelijksproblemen, het herstellen van verbroken relaties en enzovoort. Dus ik vond dat ik hem een ​​kans moest geven, dus nam ik contact met hem op en hij betoverde me. Twee dagen lang kwam mijn man naar me toe en verontschuldigde zich voor de fouten die hij deed en beloofde hij dat hij het nooit meer zou doen. weer normaal. Ik en mijn familie leven weer gelukkig samen. Allemaal dankzij Dr. Igbinovia. Als je een spell-caster nodig hebt die een spreuk kan uitspreken die echt werkt, raad ik je aan contact met hem op te nemen. Hij zal je niet teleurstellen. Dit is zijn e-mail: doctorigbinovia93@gmail.com of WhatsApp / viber +2348144480786 nemen dingen als vanzelfsprekend aan en het wordt van je afgenomen

  BeantwoordenVerwijderen
 128. Mijn hart was gebroken, ik geloof nooit dat ik mijn ex weer terug zal krijgen totdat Dr. Trust mijn ex binnen 24 uur terugbracht met een krachtige liefdesbetovering. Hij is betrouwbaar voor positief resultaat, neem contact op met de spell-caster voor liefdespreuk via e-mail: >>>> placeofsolution@yahoo.com <<<< of WhatsApp op + 1443281 3404

  BeantwoordenVerwijderen
 129. Hé, ik ben zo opgewonden dat mijn gebroken huwelijk is hersteld en mijn man is terug nadat hij mij en onze 2 kinderen heeft verlaten voor een andere vrouw. Na 8 jaar huwelijk waren mijn man en ik in een of andere ruzie totdat ze me uiteindelijk verlieten en naar Californië verhuisden om bij een andere vrouw te zijn. Ik voelde dat mijn leven voorbij was en mijn kinderen dachten dat ze hun vader nooit meer zouden zien. Ik probeerde sterk te zijn, alleen voor de kinderen, maar ik kon de pijn die mijn hart kwelde niet onder controle houden, mijn hart was gevuld met verdriet en pijn omdat ik echt verliefd was op mijn man. Elke dag en nacht denk ik aan hem en wou altijd dat hij bij me terug zou komen, ik was echt overstuur en ik had hulp nodig, dus zocht ik online naar hulp en kwam ik een website tegen die suggereerde dat dr. Mohammed kan helpen snel terug te komen . Dus ik vond dat ik hem moest proberen. Ik nam contact met hem op en hij vertelde me wat ik moest doen en toen deed hij (Love spell) voor mij. 28 uur later belde mijn man me echt en vertelde me dat hij mij en de kinderen zo erg miste, zo geweldig !! Dus zo kwam hij diezelfde dag terug, met veel liefde en vreugde, en hij verontschuldigde zich voor zijn fout en voor de pijn die hij mij en de kinderen bezorgde. Vanaf die dag was ons huwelijk nu sterker dan voorheen, allemaal dankzij Dr. Mohammed. Hij is zo machtig en ik besloot om mijn verhaal op het internet te delen, dat Dr. Mohammed een echte en krachtige spell-caster is die altijd zal bidden om zijn kinderen te helpen in tijden van moeilijkheden als je hier bent en je je ex nodig hebt of je man is naar een andere vrouw verhuisd, huil niet meer, neem nu contact op met deze krachtige spell-caster. Hier is zijn contactpersoon: e-mail hem naar: monicaspiritualtemple@gmail.com, je kunt hem ook bellen of hem toevoegen op Whats-app: +2348134493948

  BeantwoordenVerwijderen
 130. Hé, ik ben zo opgewonden dat mijn gebroken huwelijk is hersteld en mijn man is terug nadat hij mij en onze 2 kinderen heeft verlaten voor een andere vrouw. Na 8 jaar huwelijk waren mijn man en ik in een of andere ruzie totdat ze me uiteindelijk verlieten en naar Californië verhuisden om bij een andere vrouw te zijn. Ik voelde dat mijn leven voorbij was en mijn kinderen dachten dat ze hun vader nooit meer zouden zien. Ik probeerde sterk te zijn, alleen voor de kinderen, maar ik kon de pijn die mijn hart kwelde niet onder controle houden, mijn hart was gevuld met verdriet en pijn omdat ik echt verliefd was op mijn man. Elke dag en nacht denk ik aan hem en wou altijd dat hij bij me terug zou komen, ik was echt overstuur en ik had hulp nodig, dus zocht ik online naar hulp en kwam ik een website tegen die suggereerde dat dr. Mohammed kan helpen snel terug te komen . Dus ik vond dat ik hem moest proberen. Ik nam contact met hem op en hij vertelde me wat ik moest doen en toen deed hij (Love spell) voor mij. 28 uur later belde mijn man me echt en vertelde me dat hij mij en de kinderen zo erg miste, zo geweldig !! Dus zo kwam hij diezelfde dag terug, met veel liefde en vreugde, en hij verontschuldigde zich voor zijn fout en voor de pijn die hij mij en de kinderen bezorgde. Vanaf die dag was ons huwelijk nu sterker dan voorheen, allemaal dankzij Dr. Mohammed. Hij is zo machtig en ik besloot om mijn verhaal op het internet te delen, dat Dr. Mohammed een echte en krachtige spell-caster is die altijd zal bidden om zijn kinderen te helpen in tijden van moeilijkheden als je hier bent en je je ex nodig hebt of je man is naar een andere vrouw verhuisd, huil niet meer, neem nu contact op met deze krachtige spell-caster. Hier is zijn contactpersoon: e-mail hem naar: monicaspiritualtemple@gmail.com, je kunt hem ook bellen of hem toevoegen op Whats-app: +2348134493948

  BeantwoordenVerwijderen
 131. Ik ben hier om de wereld te getuigen over de goedheid van David Muhammed
  ik was ziek van herpes 1 & 2 en ik zocht hulp
  zal me helpen, weet er een om te helpen, als mijn vriend me over david vertelt
  Muhammed en hij gaf me zijn e-mail en ik nam contact met hem op, en ik vertel het hem
  mijn probleem, hij vertelde me dat hij de kruidenkuur heeft voor de herpes 1 & 2 i
  was zo blij om dat te horen en hij verwijst mij ook naar veel mensen
  hij hielp ook met de kruidenkuur, ik was zo blij dat er ook genezing is
  deze herpes 1 & 2 heb ik voor het product aangevraagd in de komende 4 dagen de
  kruiden was in mijn plaats in de VS, ik nam het volgens zijn instructie
  na alles ging ik naar het ziekenhuis om de controle en het resultaat te doen
  was negatief en ik was er erg blij mee, ik mail hem nogmaals en bedank
  hem en ik wilden hem betalen, zei hij dat ik mijn geld moest nemen
  weg, vertelde hij me dat ik de wereld over hem zou moeten vertellen, dus dat ben ik nu
  hier om de wereld te vertellen hoe David Muhammed mijn leven redt, hij is een man
  met zijn eigen bestemming kun je in hem geloven met je leven en hij
  geeft u een goed resultaat, hij voert ook allerlei soorten ziekten uit
   
   Geldspreuk
  Gezondheidsdeel spreuk
  Promotie in het bedrijfsleven
  Attractiespreuk
  Heks naar huis
  Ex terugspelling
  Spirituele genezingsspelling
  Love spell
  Loterij spreuk
  Zwangerschapsspelling
  Promotie spreuk
  Voodoo
  Trouwen trouwen
  Soulmate spreuk
  Beveiligingsspreuk
  HIV / aids
  Zwanger worden
  Genees elke vorm van lichaamsziekte
  ENZ
  neem contact met hem op via zijn e-mail
  adres: muhammedspellcast@gmail.com of u kunt hem ook bereiken op WhatsApp + 2347059007941

  BeantwoordenVerwijderen
 132. Je bent van harte welkom op dr.azensacredtemple@gmail.com waar al je problemen, inclusief liefdesspreuk, je geliefde terug moet hebben, rechtszaakspreuk, geldspreuk, vloekverwijderingsspreuk, body swap-spreuk, banpromotie-spreuk, goed betaalde baan krijgen , Winnen van verkiezingsspreuk, Loterijspreuk, Zwangerschapspreuk, Genezing van elke ziektespreuk, Krachtige betovering zijn, HIV-genezing, Kanker, Artritis, Syfilis, Krankzinnigheid, Corona-virus (om je immuun te maken voor het gevreesde virus) en elke andere ziekte , ziekten en virussen.
  Onze spreuk manifesteert zich binnen 48 uur na verlening. De oplossing voor uw probleem is hier. Bezoek vandaag drazensacredtemple @ gmail of + 2349056504221 via WhatsApp voor een bovennatuurlijke ommekeer en u zult er nooit spijt van krijgen.

  BeantwoordenVerwijderen
 133. MG !! Dit is zeker een schokkend en een echt getuigenis ... Ik bezocht een forum hier op internet op 12 maart 2020, en ik zag een geweldig getuigenis van deze krachtige en geweldige spreukster genaamd DR AYOOLA op het forum ... ik heb nooit geloofd omdat ik nog nooit iets over magie heb gehoord of geleerd. Geen enkele ziel had me kunnen beïnvloeden over magische spreuken, niet voordat DR AYOOLA het voor mij deed en mijn huwelijk van 9 jaar bij mij terugbracht en mijn echtgenoot bracht terug naar mij in dezelfde 48 uur, net zoals ik op internet heb gelezen ... Ik was echt verbaasd en geschokt toen mijn man knielde en smeekte om vergeving en dat ik hem terug wilde accepteren. Ik heb echt een tekort aan uitdrukkingen, en ik don weet niet hoeveel ik mijn waardering aan u moet overdragen DR AYOOLA, u bent een God die naar mij en mijn hele gezin is gestuurd. Hier is ..... Zijn e-mail: drayoolasolutionhome@gmail.com of bel hem op whatsapp +31684065675 of


  OF https://twitter.com/DrAyoola1

  website https://drayoolasolutionhome.com/


  is de beste spellcaster online en zijn resultaat is 100% garantie.

  BeantwoordenVerwijderen
 134. Ik wil iedereen die moeite heeft in zijn of haar relatie een snel advies geven om contact op te nemen met Dr.Agbazara omdat hij de enige is die in staat is om een verbroken relatie of gebroken huwelijken binnen 48 uur terug te brengen . Je kunt contact opnemen met Dr.Agbazara door hem toe te voegen op WhatsApp +2348104102662 of hem te schrijven via zijn e-mail op ( agbazara@gmail.com )

  BeantwoordenVerwijderen
 135. OMG!!! Dit is zeker een schokkende en waarheidsgetrouwe getuigenis ... Mijn naam is Doretta Allison. Ik bezocht een forum hier op internet op 7 maart 2020, en ik zag een geweldig getuigenis van deze krachtige en geweldige spreukster genaamd DR OGUNDELE op het forum gedeeld door een andere dame ... Ik geloofde het nooit, omdat ik het nooit gehoord of gehoord heb leerde eerder iets over magie of betovering. Geen enkele ziel had mij kunnen beïnvloeden over magische spreuken, totdat DR OGUNDELE het voor mij deed en mijn huwelijk van 8 jaar uiteenvallen bij mij terugbracht en mijn man bij mij terugbracht. binnen 24 uur, net zoals ik eerder op internet over hem las, deed hij hetzelfde voor mij .. ik was echt verbaasd en geschokt toen mijn man neerknielde en smeekte om vergeving en dat ik hem terug accepteerde .. ik ben echt kort van uitdrukkingen, en ik weet niet hoeveel ik mijn waardering aan u moet overdragen DR OGUNDELE, u bent een God die naar mij en mijn hele familie is gestuurd. En nu ben ik weer een vreugdevolle vrouw. Ik heb een afspraak met hem gemaakt om zijn naam op elk forum te delen, daarom deel ik deze getuigenis hier, als je hulp nodig hebt, neem dan contact op met Dr. Ogundele via WhatsApp of Viber Chat: +27638836445.

  BeantwoordenVerwijderen