Vit.B12: niet alle cobalamine vormen zijn gelijk.


Vitamine B12 wordt ook wel cobalamine genoemd het bevat namelijk het metaal kobalt. Vit.B12 is een verzamelnaam voor een groep van kobalt bevattende verbindingen bekend als corrinoids. De belangrijkste cobalamine derivaten zijn cyano-cobalamine, hydroxocobalamine en de twee co-enzym vormen methyl-cobalamine en adenosyl-cobalamine.


Hier de "story of my life" in een zoektocht naar de optimale cobalamine behandeling.


vrijdag 7 juni 2013

Gelijkenis hematologie Koper en Vit.B12 deficiëntie


Gelijkenis hematologie Koper en Vit.B12 deficiëntie

8 juni - 2013

Bloedarmoede wordt veroorzaakt door een te laag Hb gehalte, een tekort aan circulerende rode bloedcellen of beide.

Rode bloedcellen worden geproduceerd in het beenmerg -- dit proces is afhankelijk van o.a. foliumzuur, Vit.B12, ijzer en koper.

Het vaststellen van bloedarmoede gebeurd aan de hand van een laboratoriumonderzoek waarbij een aantal bepalingen worden gedaan, zoals:

*  Hb (hemoglobine)
*  Hct (hematocriet)
*  Erytrocyten (rode bloedcellen)
*  MCV (mean corpuscular volume)
*  Ijzer parameters

Ijzer parameters:

*  serum ijzer (maat van hoeveelheid ijzer in het bloed)
*  ferritine (ijzervoorraad in het lichaam)
*  transferrine (transport eiwit voor ijzer in het lichaam)
*  transferrine saturatie (ijzerverzadiging -- het percentage transferrine dat bezet is met ijzer)

IJzer, Koper & Bloedarmoede

Volgens Dr. Grabowski, zijn veel gevallen van vermeende bloedarmoede door ijzertekort eigenlijk te wijten aan koper deficiëntie. Net als ijzer, is koper betrokken bij de vorming van hemoglobine. Wees bedacht op een laag koper gehalte bij een patiënt met bloedarmoede wat met extra ijzer niet opgelost wordt. Koper deficiëntie presenteert zich precies zoals ijzertekort en je weet nooit het verschil, tenzij je test hiervoor”. 

Symptomen van een koper deficiëntie anemie

Symptomen zijn onder meer vermoeidheid, zwakte, lage energie, kortademigheid, prikkelbaarheid, verminderde mentale alertheid en functie, duizeligheid, flauwvallen, gebrek aan eetlust. Anemie vanwege een koper deficiëntie, kan alleen gecorrigeerd worden met koper suppletie.

Kenmerk koper deficiëntie:

De kennis over de destructieve gevolgen van een koper deficiëntie is marginaal te noemen. De uiteindelijke gevolgen van een niet tijdig (h)erkende koper deficiëntie zijn identiek aan de gevolgen van een gemiste B12 deficiëntie. De uiteindelijke gevolgen van een niet tijdig behandelde koper deficiëntie kunnen net als een niet tijdig behandelde B12 deficiëntie onherstelbare schade tot gevolg hebben.

O.a. risico factor Osteoporose, cardiovasculaire aandoeningen, onderdrukking immuun respons met toegenomen gevoeligheid voor infecties, overlap vergelijkbare destructieve gevolgen op het zenuwstelsel als bij een onbehandelde Vit.B12 deficiëntie.

Het begrijpen van de koper – ijzer interactie is bijzonder belangrijk in de wijze van behandeling met de juiste nutriënt voor de des betreffende deficiëntie. (1)

Bijvoorbeeld behandeling koper anemie met ijzer, is vergelijkbaar met de behandeling van een anemie veroorzaakt door B12 deficiëntie met foliumzuur. De anemie verdwijnt maar de onderliggende problematiek c.q. klachten van de specifieke B12 nutriënt deficiëntie niet.
Thus, an understanding of the copper-iron interaction is critically important in order to treat the apropos deficiency with the correct nutrient. For example, treating the anemia of copper deficiency with iron is like treating the anemia of B12 deficiency with folate. The anemia disappears but the underlying problems of specific nutrient deficiencies do not.

Koper parameters

In de differentiaal diagnostiek koper deficiëntie dienen beide parameters bepaald worden:

*  serum koper (maat van hoeveelheid koper in het bloed)
*  ceruloplasmine (transport eiwit voor koperionen in het lichaam, zoals transferrine zorgt voor het transport van ijzer)

Update on anemia and neutropenia in copper deficiency. (2)

Een aantal recente studies hebben melding gemaakt van de associaties van een koper deficiëntie met het ontwikkelen van begeleidende neurologische defecten, gemanifesteerd als perifere neuropathie en myeloneuropathie, ononderscheidbaar van de bevindingen waargenomen in Vit.B12 deficiëntie.

Koper deficiëntie is een onvoldoende herkende oorzaak van omkeerbaar anemie refractair en leukopenie, vooral ook van neutropenie, vaak mis gediagnosteerd als myelodysplastisch syndroom (MDS)

Als onderdeel in de diagnostiek evaluatie dient bij patiënten met aanwezigheid van een refractaire anemie (anemie die niet verlicht kan worden door het aanvullen van het schijnbare ijzer tekort) en leukopenie, met al dan niet bijbehorend neurologische defecten, een koper en ceruloplasmine bepaling uitgevoerd te worden.

Hematologische kenmerken van een koper deficiëntie

• Microcytaire anemie
• Normocytaire anemie
• Macrocytaire anemie
• Sideroblastische anemie
• Myelodysplastisch syndroom 
• Neutropenie
• Leukopenie
• Trombocytopenie (zeldzaam) resulterend in Pancytopenie

Hematologische afwijkingen bij een koper tekort kunnen zeer divers en van uiteen lopende aard zijn. Bloedarmoede is één van de meest voorkomende klinische verschijnselen van koper deficiëntie. De volgende afwijkingen kunnen worden gezien bij een gebrek aan koper, maar zijn niet altijd aanwezig.

• Laag ceruloplasmine
• Laag Hb
• Laag hematocriet.
• Laag MCV (Normaal MCV bij Koper en Vit.B12 tekort)
• Hoog ferritine
• Laag transferrine
• Vermindering aantal rode bloedcellen en verkorte levensduur van de rode bloedcellen
• Laag aantal leucocyten (belangrijke component van het immuunsysteem)
• Laag aantal neutrofielen 
Prof. dr. Ralph Green B12 specialist over Koper deficiëntie


Prof. dr. Ralph Green, vooraanstaand B12 specialist, waarschuwt artsen o.a. op de info site Healio Hematology - Oncology voor de gelijkenis van uitingen en symptomen van een koper deficiëntie die vergelijkbaar zijn met die van een B12 deficiëntie. Een koper en/of B12 deficiëntie symptomen vertonen grote overeenkomst met elkaar, artsen dienen hier alert op te zijn.

Helaas wordt vooralsnog aan dit koper aspect, in tegenstelling tot ijzer en het foliumzuur aspect, weinig tot geen aandacht besteedt door artsen bij hun B12 patiënten terwijl een hogere bedachtzaamheid hierop zeker op zijn plaats is. Met name bij die patiënten die niet volledig kunnen herstellen met de ingezette B12 hydroxocobalamine injectie behandeling, of zij die kampen met de zogeheten B12 restschade is het raadzaam het koper aspect in ogenschouw te nemen


Citaat: Recently, a previously obscure cause of nutrional deficiency anemia has gained some prominence. Copper deficiency anemia, once a rare curiosity, has recently made a splash in the hematology literature and even the courtroom.

Een voorheen onduidelijke oorzaak van nutriënt deficiëntie anemie wint recentelijk enige bekendheid. Koper deficiëntie anemie, eens een ongewone zeldzaamheid, heeft recentelijk een plons gemaakt in de hematologie literatuur en zelfs in de rechtszaal.

Citaat: To add the challenge, copper-deficient patients may also display myeloneuropathies resembling those seen in B12-deficiency.

Patiënten met een koper deficiëntie kunnen eveneens myeloneuropathies vertonen die lijken op B12 deficiëntie veroorzaakte myeloneuropathy, wat de diagnostische uitdaging nog meer vergroot.

Anemias beyond B12 and iron deficiency: the buzz about other B’s, elementary, and nonelementary problems (5)

Citaat: In addition to vitamin B12 deficiency, notable among these is copper deficiency, which can have protean hematological manifestations with or without associated neurological complications.

Naast vitamine B12 deficiëntie is een koper deficiëntie opmerkelijk, welke gevarieerde hematologische manifestaties kan hebben met of zonder geassocieerde neurologische complicaties.

Citaat: Although often macrocytic, the MCV in anemia associated with copper deficiency can vary from microcytic through normocytic to macrocytic.

Alhoewel vaak macrocytair, kan de MCV in anemie verbonden met een koper deficiëntie variëren van microcytair via normocytair tot macrocytair.

Citaat: Leukopenia is reported in more than 50% of cases and, occasionally, there may also be thrombocytopenia.

Leukopenie is waargenomen in meer dan 50% van de gevallen en soms kan er ook sprake zijn van thrombocytopenie.

Gelijkenis hematologie Koper en B12 deficiëntie


Robert L. Phyliky, MD

Associate Professor of Medicine

Mayo Clinic

In addition to hematologic problems, copper deficiency may also produce serious neurologic abnormalities. Clinical presentation at times is similar to what would be expected in a patient with sub­acute combined degeneration, as would be seen vitamin B12 deficiencies.

Naast hematologische problemen kan een koper deficiëntie ook serieuze neurologische afwijkingen veroorzaken. Klinische manifestatie is soms gelijk aan wat verwacht wordt bij een patiënt met gecombineerde strengziekte, die gezien wordt bij vitamine B12 deficiënties. 

H&O Do all individuals with copper deficiency develop hematologic manifestations?

Ontwikkelen alle mensen met een koper deficiëntie hematologische verschijnselen?

RP There are patients who have neurologic problems due to low copper and who are not anemic. Why some patients are anemic and some are not is not understood. There remains much to be learned about why some patients develop hematologic abnormalities and some do not. This is analogous to vita­min B12 deficiency, which causes some patients to develop severe neurologic complications without hematologic abnormalities.

Er zijn patiënten met neurologische problemen, ten gevolge van een koper deficiëntie, die geen anemie hebben. Waarom sommige patiënten een anemie hebben en anderen niet, wordt slecht begrepen. Er is nog steeds veel te leren over waarom sommige patiënten een anemie ontwikkelen en anderen niet. Dit verschijnsel is analoog aan een vitamine B12 deficiëntie, wat bij sommige patiënten leidt tot het ontwikkelen van ernstige neurologische complicaties zonder hematologische afwijkingen.  

Wanneer een koper bepaling.

In principe dient een Vit.B12 deficiënte patiënt een koper en ceruloplasmine bepaling gelijktijdig (of wellicht eerder) te laten bepalen zowel voor het aantonen dan wel uitsluiten van een koper tekort. Het blijven hangen in richtlijnen Farmacotherapeutisch kompas c.q. het volgen van de bijsluiter producenten Vit.B12 injecties is louter gebaseerd op de kennis die voorhanden is wat betreft Vit.B12 injecteren (1 á 2 jaar met korte interval) bij duidelijke neurologische klachten. De gevolgen van een mogelijk aanwezig koper tekort zijn buiten dit kader gelaten. Hopelijk zal een koperbepaling in de toekomst eveneens een belangrijke plaats gaan krijgen in het diagnostisch protocol voor de Vit.B12 patiënt naast de gebruikelijke determinanten die heden algemeen aanvaard zijn.


Farmacotherapeutisch Kompas

Bij de behandeling van ernstige neurologische stoornissen ten gevolge van vitamine B12-gebrek worden tijdelijk onderhoudsdoses één- á tweemaal per week toegediend. 'Aanslaan' van de therapie blijkt onder andere uit daling van de plasma-ijzerspiegel binnen 24 uur na de eerste injectie, vijf etmalen later gevolgd door de zogenaamde reticulocytencrisis. De toediening van hydroxocobalaminen heeft onvoldoende effect als er naast de vitamine B12-deficiëntie tevens een tekort aan foliumzuur of ijzer bestaat.
 

Dit geldt eveneens wanneer een koper tekort bestaat!

Vit.B12 therapie kan de anemie en neurologische stoornissen die behoren bij een Vit.B12 deficiëntie corrigeren. Ongelukkigerwijs kan Vit.B12 geen neurologische stoornissen corrigeren in het zenuwstelsel die het gevolg zijn van een koper deficiëntie. Permanente zenuwbeschadiging kan voorkomen, wanneer een koper tekort niet wordt behandeld. Het precieze type anemie Vit.B12, foliumzuur, ijzer of koper dient strikt genomen goed te worden onderzocht c.q. bepaald. Van belang hierbij is een nauwkeurig serologisch (bloed) onderzoek welke type anemie van toepassing is.

De waarde van het Hb gehalte bepaalt of een persoon een anemie heeft. Op grond van het MCV (mean corpuscular volume = gemiddelde grootte van de rode bloedcel) worden de anemieën onderverdeeld:

*  microcytaire anemie (MCV lager dan 82 fl)
*  normocytaire anemie (MCV 82 - 98 fl)
*  macrocytaire anemie (MCV hoger dan 98 fl)

De referentie waarden kunnen per laboratorium iets variëren.

Bij een B12- of foliumzuur deficiëntie is het MCV meestal verhoogd (macrocytaire anemie), het aantal reticulocyten is verlaagd. Een verhoogd MCV hoeft echter niet altijd te wijzen op een B12 en/of foliumzuur deficiëntie en evenmin wijst een verlaagd MCV op de afwezigheid hiervan. MCV is namelijk geen 100% betrouwbare parameter voor het aantonen van een deficiëntie.

Lang niet alle B12- of foliumzuur tekorten bijvoorbeeld leiden tot een macrocytaire anemie. Een B12 deficiëntie kan voorkomen zonder anemie en zonder verhoging van MCV.

Zo kan een macrocytaire anemie door bijkomend ijzer en/of koper gebrek of door inflammatie worden gemaskeerd en de MCV waarde normaal zijn!

De schatting is dat bij normaal Hb, Hct en MCV 30% van de mensen met een B12 deficiëntie gemist wordt.

·         Wat is anemie? (8)
·         Bloedaanmaak en Anemieën (9)
·         Anemie: definities en indices (10)

Copper’s Beneficial Role in the Body
(bron: www.scda.com) 

The Nutritional Relationships of Copper

Een koper deficiëntie heeft een verhoogde gevoeligheid voor infecties tot gevolg.


David L. Watts, D.C., Ph.D., F.A.C.E.P.

“One of the earliest conditions found to be associated with copper deficiency is iron
deficiency anemia, which could only be corrected with copper supplementation. Copper deficiency impairs iron absorption, reduces heme synthesis, and increases iron accumulation in storage tissues. These processes are dependent upon copper through the effects of the copper enzyme Ceruloplasmin”

Een van de eerste condities aangetroffen die geassocieerd wordt met koper deficiëntie is een ijzer deficiëntie anemie die alleen gecorrigeerd kan worden met koper suppletie. Koper deficiëntie benadeeld ijzer absorptie, verminderd heem synthese en verhoogd de ijzer opslag in de weefsels. Deze processen zijn afhankelijk van koper middels de effecten van het koper enzym Ceruloplasmine.
  
“Iron accumulation in the joints due to copper deficiency can be a major contributor to
rheumatoid arthritis.”

Ijzer stapeling in de gewrichten als gevolg van een koper deficiëntie kan een grote rol spelen in de vorming van reumatoide arthrititis.
Bacteriën en koper deficiëntie

"In chronic infectious states, the tissue iron increases while the tissue copper decreases. This tissue mineral pattern (elevated iron/copper ratio), is strongly indicative of a chronic infection".

In chronische infectie situaties, stijgt het ijzer gehalte in de weefsels terwijl het koper weefsel gehalte daalt. Dit weefsel mineralen patroon (verhoogd ijzer/koper ratio), is een sterke indicator voor een chronische infectie.

"Tissue copper deficiency is commonly seen with chronic bacterial infections, while elevated tissue copper is found with chronic viral infections".

Weefsel koper deficiëntie wordt gewoonlijk gezien bij bacteriële infecties, terwijl verhoogde weefsel koper waarden aangetroffen worden bij chronische virale infecties.

The molecular basis of copper and iron interactions (12)

Citaat: Changes in the most commonly measured variables, i.e. plasma Cu and caeruloplasmin levels, are only observed in chronic Cu deficiency, and both can vary independently of status as they are responsive to acutephase infection.

De meest gangbare veranderingen in gemeten variabelen, o.a. plasma koper en ceruloplasmine niveaus, worden alleen waargenomen in chronisch koper deficiëntie, en de status hiervan kan bij beide, onafhankelijk van elkaar, veranderen als reactie op een acute fase infectie.

Studies met betrekking koper en bacteriën - schimmels:

Copper at the Front Line of the Host-Pathogen Battle (13)

Copper in Microbial Pathogenesis: Meddling with the Metal (14)

Citaat: Transition metals such as iron, zinc, copper, and manganese are essential for the growth and development of organisms ranging from bacteria to mammals. Numerous studies have focused on the impact of iron availability during bacterial and fungal infections, and increasing evidence suggests that copper is also involved in microbial pathogenesis

Overgangsmetalen zoals ijzer, zink, koper en mangaan zijn essentieel voor de groei en ontwikkeling van organismen variërend van bacteriën tot zoogdieren. Talrijke studies hebben zich gericht op het effect van ijzer beschikbaarheid gedurende bacteriële en schimmel infecties, en groeiend bewijs suggereert dat koper eveneens betrokken is in bacteriële pathogenese.
Foliumzuur en ijzer - groeibevorderaar voor bacteriën en schimmels:

Folic acid – a micro nutritive and promoter of growth for bacteria an fungus (15)

By Dr. Harald Mohr

"More than 50 years ago folic acid was discovered as a factor of growth for bacteria, and over 40 years it has produced by synthesis".

Folic acid deficiency anemia: causes, risk factors, symptoms (16)

Bacteriën strijden om beschikbaar foliumzuur.

Iron: bacterial, fungal, viral, protozoan infections and infections processes (17)

Artikel titels zijn gekoppeld aan abstracts gearchiveerd op de US National Library of Science.

Iron depletion limits intracellular bacterial growth in macrophages (18)

Uitputting van ijzer beperkt groei van intracellulaire bacteriën in macrofagen.

Veel intracellulaire pathogenen infecteren macrofagen en deze pathogenen hebben ijzer nodig voor hun groei.

Our Need For Iron (19)

Iron and Microbial Growth (20)

Koper functies


Functies
opname ijzer
vorming hemoglobine
sterkte en elasticiteit bloedvaten

Symptomen bij tekort
bloedarmoede
vermoeidheid

Verhoogde werking bij
vitamine B12
ijzer
foliumzuur

Dr. Wilson: Koper en infecties

Lawrence Wilson, MD

Copper Toxicity syndrome (22)

“Copper is critical for aerobic metabolism, so a copper imbalances allows fungal organisms to thrive in the body and must be corrected to reduce these infections, in most cases.  This is why some people simply cannot get rid of candida albicans or chronic yeast, parasitic infections, sinus infections and others”.

Koper is van essentieel belang voor het aerobe metabolisme, een verstoring in de koper balans zorgt ervoor dat schimmel organismes goed gedijen en in de meeste gevallen dient deze verstoring gecorrigeerd te worden om de infecties te verminderen. Hierdoor zijn er mensen die simpel weg niet van hun candida albicans, chronische schimmel infecties, parasitaire infecties, sinus infecties en andere infecties af kunnen komen.

Een onevenwichtige koper balans dient gecorrigeerd te worden om het welig tieren van candida albicans organismen te verminderen in het lichaam. 

Dr. Klinghardt: Ziekte van Lyme en Koper deficiëntie

Dietrich K. Klinghardt, MD, PhD

Lyme disease: A Look Beyond Antibiotics (23)


"De mineralen die in Lyme patiënten het meest ontbreken, zijn koper, magnesium, mangaan (in Lyme) en ijzer (in Babiose). Voor hun duplicatie hebben Borrelia burgdorferi en Bartonella magnesium nodig, daarmee maken zij het lichaam van de gastheer al snel deficiënt. Koper en ijzer worden door het immuunsysteem bij fagocytose ingezet. Gebaseerd op misverstanden in de interpretaties van haar (mineraal)analyses zijn deze twee stoffen nagenoeg uit voedingssupplementen verdwenen. Koper en ijzer zijn de belangrijkste onderdelen van de enzymen die het immuunsysteem inzet in de strijd tegen de binnendringers.

Vaak ontwikkelen patiënten Sarcoïdose, dat vervolgens meestal niet wordt herkend. De door Lyme geïnfecteerde lymfknopen produceren abnormale hoeveelheden 1,25 dihydroxy Vit.D. Vaak ontwikkelt de patiënt, samen met andere typerende Lyme- symptomen, een duidelijke vorm van Osteoporose meestal aan de ruggenwervel. Met waarden boven de 45 toont een 1,25 di-OH Vit.D labtest de pathologie meestal aan, waarna het Marshall Protocol dient te worden ingezet. Dit gaat uit van antibiotica, in combinatie met olmesartan-medoxomil, het angiotensine II receptorblock”.

(De 1,25D waarde van 45 is in de meeteenheid pg/ml komt overeen met 108 pmol/l)

Parasieten: Enterobius vermicularis infectie en Koper deficiëntie

Vitamin B12 and Serum Mineral Levels in Children with Enterobius vermicularis Infection (24)

Sleutel woorden: Vitamin B12, Koper, Zink, Magnesium, Enterobius vermicularis

Studie toont significante verschillen aan in serum mineralen koper, zink, magnesium niveaus en Vit.B12 in de patiënten met een Enterobius vermicularis darm infectie

Serum Mineral Levels in Children with Intestinal Parasitic Infection (25)

Sleutelwoorden: Koper, zink, Magnesium, Enterobius vermicularis, Giardia lamblia

Significante verschillen werden waargenomen in serum koper, zink en magnesium bij kinderen na 3 mnd. behandeling Enterobius vermicularis infectie, en in serum gehalte magnesium Giardia lamblia behandeling.

Serum copper, zinc and magnesium levels in children with enterobiosis. (26)

Evaluatie serum koper, zink en magnesium in de geïnfecteerde groep toonde significante lagere waarden aan vergeleken met de controle groep. Deze studie toonde aan dat de parasiet Enterobius vermicularis de serum mineralen niveau koper, zink en magnesium nadelig beïnvloedt.

Enterobius vermicularis, threadworm, seatworm, pinworm (27)

Geïnfecteerde kinderen (leeftijd 5 – 10 jaar) met deze parasiet kunnen lijden aan koper, zink en magnesium gebrek en verminderde weerstand tegen andere ziekten.

Coeliakie: Koper deficiëntie

Coeliakie komt veel frequenter voor dan klassiek aangenomen wordt. De prevalentie bedraagt volgens een recent overzicht, niet minder dan 1 op 266. De aantasting begint met een chronische inflammatie en progressieve villeuze atrofie van het proximale deel van de dunne darm. Dit veroorzaakt malabsorptie met deficiënties aan ijzer, foliumzuur, calcium en vitamines tot gevolg. Klinisch kan dit o.a. resulteren in anemie of osteoporose, en dit op elke leeftijd.

Ook andere verschijnselen zijn mogelijk, zoals neurologische beelden (gedragsveranderingen, atypische epilepsie) of dermatitis herpetiformis. (28)

Dr. Peter Osborne legt op een verhelderende wijze de nuances uit, in zijn video presentatie, in het onderscheiden van glutenallergie, glutengevoeligheid en glutenintolerantie. Met name de hieruit voortspruitende gevolgen, en tal van aandoeningen, die hieraan gekoppeld kunnen zijn.

Gluten Sensitivity Vs. Celiac Disease Vs. Gluten Intolerance (29)

Diverse vitaminen en mineralen tekorten die een gevolg kunnen zijn van gluten gevoeligheid, gluten intolerantie en coeliakie passeren de revue in zijn presentatie. O.a. ijzer, foliumzuur, B12, B6, Vit.C en E en koper deficiëntie.

Opvallend in zijn presentatie is de HLA-DQ test in het aantonen van met name 'gluten gevoeligheid', ook al heb je geen coeliakie. Bij mij persoonlijk tonen deze gen test HLA-DQ2 en HLA-DQ8 varianten beide geen afwijkingen. Na deze uitgebreide testen mag ik dus aannemen dat gluten bij mij persoonlijk geen heet hangijzer zou zijn. Dit wil niet betekenen dat ik ongebreideld granen consumeer. Tarwe eet ik bijvoorbeeld zo min mogelijk.

Verschillende neurologische syndromen zijn beschreven bij patiënten met Coeliakie. (30,31,32,33,34,35,36) In menig literatuurstudie is onderzoek gedaan naar het signaleren van een gebrek dan wel deficiëntie aan bepaalde vitaminen  en mineralen o.a. B12, foliumzuur, B6, B1, Vit.A, D, E en K, ijzer, calcium, magnesium en koper. (37,38,39,40,41,42)

Effect of B vitamin supplementation on plasma homocysteine levels in celiac disease (43)

Homocysteine niveaus zijn afhankelijk van Marsh classificatie en het regelmatig gebruik van B-vitaminen supplementen is effectief in verlaging van het homocysteine gehalte bij patiënten met coeliakie en dient in overweging genomen worden in ziekte management.

Understanding Copper Deficiency in Celiac Disease (44)

Citaat: In celiac disease, inflammation of the lining hampers copper’s ability to pass into the lining and inadequate availability of proteins limits its ability to transport from the lining into the bloodstream.

In coeliakie hindert inflammatie van de darmvoering het vermogen van koper om in de darmvoering door te dringen en onvoldoende beschikbaarheid van proteïnen beperken koper om zich van de darmvoering naar de bloedbaan te verplaatsen.

Coeliakie wordt ook wel spruw, non tropical spruw of gluten-gevoelige enteropathie genoemd. Verminderde absorptie van koper wordt geassocieerd met o.a. Coeliakie, tropische en niet-tropische spruw (45,46,47,48)

De koperhomeostase (huishouding) is vooral gebaseerd op intestinale absorptie in het jejunum  (nuchtere darm: middelste gedeelte van de dunne darm). Circa 50% van het aangeboden koper wordt hier geabsorbeerd en de rest middels intestinale excretie via de gal. Ijzer en zink kunnen de opname van koper verminderen. Dit is vooral van belang bij zeer hoge suppletie dosis van deze sporenelementen.


Koper deficiëntie en schildklierfunctie

Koper is cruciaal voor de productie van schildklierhormonen.

Role of copper in thyroid health. (49)

Beperkt onderzoek suggereert dat de koper status onderzocht moet worden in zowel hyperthyreoïdie als hypothyreoïdie, vooral als de persoon niet reageert zoals verwacht op  schildklier medicatie.

The Relationship Between Serum Level of Thyroid Hormones and Antioxidant Enzymes in Clinically Healthy Ostriches (50)

Citaat: However there are some other trace elements such as iron, zinc and copper that their role in the thyroid are less well defined but sub-or super optimal dietary intakes of all these elements can adversely affect thyroid hormone metabolism (Aurthor and Beckett, 1999).

Er zijn echter enkele andere spoor elementen zoals ijzer, zink en koper waarvan de rol in de schildklier minder duidelijk gedefinieerd is, maar sub- of super optimaal dieet inname van al deze elementen kan het schilkier hormoon nadelig beïnvloeden (Aurthor en Beckett, 1999).

VITAMIN B-12 (51)

Citaat: If you are hypo and supplementation with iron causes a problem, then suspect either a B-12 deficiency or a copper deficiency. If you are hyper and B-12 causes an increase in hyper symptoms, then suspect a copper deficiency (because B-12 will push iron metabolism and thereby suppress copper).

Als je hypo bent en ijzer suppletie een probleem veroorzaakt, wees dan bedacht op een B12 deficiëntie of een koper deficiëntie. Als je hyper bent en B12 veroorzaakt een toename van hyper symptomen, verdenk dan een koper deficiëntie (omdat B12 het ijzer metabolisme aanspoort en daardoor koper onderdrukt).

Role of Zinc and Copper in Effective Thyroid Function (52)

Citaat: Copper plays an important role in thyroid metabolism, especially in hormone production and absorption. Copper stimulates the production of the thyroxine hormone (T4), and prevents over-absorption of T4 in the blood cells by controlling the bodys calcium levels (Calcium is required for the stabilization of cell membranes and reduces cell permeability).

Koper speelt een belangrijke rol in schildklier metabolisme, met name in hormoon productie en absorptieKoper stimuleert de productie van thyroxine (T4), en voorkomt overmatige opname van T4 in de bloedcellen door het regelen van het calcium niveau in het lichaam (calcium is nodig voor de stabilisatie van cel membranen en vermindert cel permeabiliteit).

Vitamins, Minerals and your Thyroid-what your Doctor may not know (53)

Citaat: The B-vitamins are essential co-enzymes to maintaining mitochondrial ATP production. Compromised mitochondrial function leads to low metabolic (thyroid) activity. Thiamine (Vitamin B1), B12, Vitamin D and folic acid are synergistic to copper. Supplementing these nutrients where required helps restore body copper balance. Vitamin D metabolism is enhanced by copper.

De B Vitamines zijn essentiële co-enzymen voor het onderhouden van mitochondriale ATP productie. Verminderde mitochondriale functie leidt tot lage metabolische (schildklier) activiteit. Thiamine (Vitamine B1), B12, Vitamine D en Foliumzuur zijn synergistisch aan koper. Het, waar nodig, aanvullen van deze nutriënten helpt bij herstel van de koperbalans in het lichaam. Het Vitamine D metabolisme wordt versterkt door koper. Koper en myeline

Koper is merendeels aanwezig in de hersenen en de lever. Koper is noodzakelijk voor de synthese van celmembraan fosfolipiden en helpt hiermee het onderhouden van myeline, het isolatie omhulsel rondom de zenuw. Het helpt ook in de regulatie van neuro transmitters.

Onderzoek heeft lagere koper niveaus aangetoond in het cerebral spinal fluid (cerebrospinaal vocht)  in schizofrenie patiënten (54,55) vergeleken bij gezonde mensen. Interessant is het, dat meer dan 145 verschillende mutaties van SOD1 werden gevonden bij ALS (Amyotrofische laterale sclerose) patiënten.

Vit.B6 is een cofactor voor gezonde myeline (isolatiebescherming) omhulsel van de zenuw geleiding.

Myeline --> Koper tekort --> B12 (methylcobalamine) tekort --> en/of B6 (PLP) tekort --> zenuwbeschadiging o.a. dunne vezel neuropathie.


Vit.B6 en Koper

B6 en o.a. koper vergemakkelijkt de opname van ijzer in hemoglobine -- tal van mensen die
gebruik hebben gemaakt van ijzer supplementen voor een lange periode om een anemie te
verlichten (zonder succes) kunnen bloedarmoede voorkomen door het ijzer transport in
ons mechanisme te helpen organiseren enerzijds wanneer ze B6 inpassen anderzijds bij
een koper deficiëntie: “Mimicry in Koper Anemie en een Vit.B12 tekort” deel 1 en 2
(56,57)

Vaststelling paresthesie

Paresthesie: prikkelend, brandend of pijnlijk gevoel op de huid, kan worden veroorzaakt door een brede waaier van voorwaarden die het zenuwgestel raakt op willekeurig vlak.Differential diagnoses of paraesthesia based on the chronicity of symptom onset (58)

O.a. Vit.B12, B6, B1 deficiëntie, Lyme, MS, SLE, Sarcoïdose en Transversa Myelitis.

Transversa Myelitis: Koper en Vit.B12 deficiëntie

Koper met ceruloplasmine en Vit.B12 bepaling zijn belangrijke parameters die gebruikt kunnen worden in de differentiaal diagnostiek Transversa Myelitis.

Pearls: myelopathy. (59)

Zowel algemene neurologen en neurologen met een breed spectrum aan subspecialisaties worden vaak gevraagd patiënten met aandoeningen van het ruggenmerg te evalueren. In het verleden zijn niet-infectieuze inflammatoire myelopathies vaak gecategoriseerd als idiopathische Transversa Myelitis.

Een verworven koper deficiëntie kan een klinisch beeld veroorzaken dat een subacute gecombineerde degeneratie, gecombineerde strengziekte gezien bij Vit.B12 deficiëntie, nabootst.

The Transverse Myelitis Association (60)

The Transverse Myelitis Association would like to thank Drs. D. Joanne Lynn

Diagnosis

Citaat: To identify the underlying cause of the inflammatory process, further tests are recommended to assess for the presence of a systemic inflammatory disease – such as Sjögren’s syndrome, Lupus (SLE) and neurosarcoidosis. It is important to test for HIV infection, syphilis, vitamin B12 and copper levels to rule out possible causes of myelopathy.

Om de onderliggende oorzaak van het inflammatoire proces te identificeren zijn nadere testen aan te bevelen om te onderzoeken op de aanwezigheid van een systemische inflammatoire ziekte zoals Sjögren’s syndroom, Lupus (SLE) en neursarcoidose. Het is belangrijk om te testen op HIV infectie en syfilis en om de Vitamine B12 en koper waardes te bepalen om de mogelijke oorzaken van myelopatie uit te sluiten.

Citaat: TM can be the presenting feature of MS. In individuals with acute partial transverse myelitis and normal brain MRI, about 10-33 percent develop MS over a five to ten year period. If the brain MRI shows lesions, the transition rate to clinically definite MS is known to be quite high, in the range of 80 to 90 percent within a few years.

Transversa Myelitis is een neurologisch syndroom dat wordt veroorzaakt door ontsteking van het ruggenmerg. De oorzaak van acute Transversale Myelitis is niet met zekerheid bekend, maar bij 30 tot 40% van de patiënten ontstaat deze aandoening na een lichte virale infectie. Ook bij patiënten met multipele sclerose of bepaalde bacteriële infecties kan acute transversale myelitis voorkomen. Oorzaken en ziekten c.q. aandoeningen die in verband worden gebracht met Transversa Myelitis 

Para-infectieus (optredend tijdens en in verband met een acute infectie of een infectie-episode).

Viraal: herpes simplex, herpes zoster (gordelroos), cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, enterovirussen (polio, Coxsackie virus, echovirus), humaan T-cell leukemie virus (HTLV), humaan immunodeficiëntie virus (HIV), influenza (griep), rabiës (hondsdolheid).

Bacterieel: Mycoplasma pneumoniae, Lyme borreliose (ziekte van Lyme), syfilis, tuberculose

Postvaccinaal (rabiës, koeienpokken)

Systemische auto-immuun ziekten

Systemische lupus erythematose
Syndroom van Sjögren
Sarcoïdose (Ziekte van Besnier-Boeck)
Multiple Sclerose

Differential Diagnosis of Longitudinally Extensive Transverse Myelitis in Adults (61)

Table 1. Causes of Longitudinally Extensive Transverse Myelopathy (LETM)

Inflammatory
Neuromyelitis optica
Sjogren’s syndrome
Systemic lupus erythematosus
Behcet’s disease
Sarcoidosis
Primary CNS angiitis/Vasculitis
Multiple sclerosis

Infectious
HIV
HTLV I and II
Neurosyphilis
Cytomegalovirus
Herpes simplex
Varicella zoster
Arboviral infection
Parasitic infections

Metabolic
Copper deficiency
Vitamin B12 deficiency

Vascular
Dural arteriovenous fistula
Spinal cord infarction

Intramedullary spinal neoplasms
Ependymoma
Subependymoma
Astrocytoma
Radiation myelopathy

SARCOIDOSIS

Citaat: Diagnosis of sarcoid myelopathy can be exceedingly difficult, especially in the absence of systemic involvement. It is important to maintain a high index of suspicion for possible underlying sarcoidosis in patients with LETM, especially those with concurrent respiratory symptoms or unexplained systemic symptoms/findings.

Diagnose van sarcoidose myelopatie kan heel erg moeilijk zijn, zeker bij afwezigheid van systemische betrokkenheid. Het is belangrijk om een hoge mate van verdenking te houden op mogelijke onderliggende sarcoidose in patiënten met LETM, zeker bij diegenen met terugkerende symptomen aan het ademhalingssysteem of onverklaarbare systemische symptomen/bevindingen.

Een aandachtspunt in de differentiaal diagnostiek hematologie Sarcoïdose zijn o.a. beide Vit.D metabolieten en een calcium bepaling. Een karakteristiek is veelal de combi lage 25D en verhoogde 1,25D waarden bij Sarcoïdose patiënten. Hypercalcemie is volgens longspecialist Prof. Marjolein Drent bij ongeveer 2 - 10 % van de Sarcoïdose patiënten van toepassing. De standaard calcium bloedbepaling is weinig specifiek. Bloedbepaling calcium geïoniseerd en calcium 24- uur urine uitscheiding bepaling zijn meer specifiek.

Sarcoidose: Stand van zaken (62)

Endocriene manifestatie

Prof. Marjolein Drent: “Hypercalciemie komt voor tussen 2 -10% van de patiënten met sarcoidose. 27,28 Verhoogde calcium in de urine komt vaker voor. De afwijkingen treden op ten gevolge van 1,25(OH)2-D3 (calcitrol) door geactiveerde macrofagen en granulomen”.

“Sarcoidose kan zich voordoen als ziekte van Crohn, tuberculose, een schimmelinfectie en pancreasmaligniteit”.

Diagnosis and Management of Acute Myelopathies (63)

Citaat: Many systemic inflammatory disorders (eg, sarcoidosis, SLE, Behçet disease, Sjögren syndrome) may involve the nervous system and TM may be one of the possible presentations.  Therefore, all patients presenting with TM should be investigated for the presence of systemic inflammatory disease.Het zenuwstelsel kan betrokken zijn bij veel systemische inflammatie auto-immuun ziekten o.a. Sarcoïdose, SLE, ziekte van Behçet, Sjögren syndroom en Tranversa Myelitis kan een mogelijke presentatie hiervan zijn. Daarom, moeten alle patiënten die TM symptomen vertonen onderzocht worden op de aanwezigheid van een systemische inflammatie ziekte.

Diseases Associated with Transverse Myelitis (64)

Citaat: Assessment of vitamin B12 deficiency is critical during early diagnosis studies of patients suspected to have TM as this is a condition is can be treated easily with vitamin B12 supplementation. Copper deficiencies have been found more recently in subset of patients (e.g. following barometric surgery) that exhibit myelopathic or neuropathic symptoms.

Bij patiënten die ervan verdacht worden TM te hebben is het van kritisch belang om in de vroege diagnosefase te onderzoeken op een B12 deficiëntie, aangezien deze aandoening makkelijk te behandelen is met suppletie. Meer recent is koper deficiëntie aangetroffen in een subgroep van patiënten (na het ondergaan van bariatrische chirurgie) die myelopatische of neuropatische symptomen vertonen.

An Approach to the Diagnosis of Acute Transverse Myelitis (65)

Citaat: Acute transverse myelitis (ATM), an inflammatory myelitis, is one of the causes of acute transverse myelopathy. The three main categories in the differential diagnosis of ATM are demyelination, including multiple sclerosis (MS), neuromyelitis optica (NMO), and idiopathic transverse myelitis; infections such as herpes zoster and herpes simplex virus; and other inflammatory disorders such as systemic lupus erythematosus (SLE) and neurosarcoidosis.

Acute tranversa myelitis (ATM), een inflammatoire myelitis, is een van de oorzaken van acute transversa myelopathie. De drie belangrijkste categorieën in de differentiaal diagnostiek van ATM zijn demyelinisatie, met inbegrip van multiple sclerose (MS), neuromyelitis optica (NMO), en idiopathische transversa myelitis; infecties zoals herpes zoster en herpes simplex virus; en andere inflammatoire verstoringen zoals systemisch lupus erythematodus (SLE) en neurosarcoïdose.

Citaat: B12 or copper deficiency (usually chronic)

B12 of koper deficiëntie (doorgaans chronisch)

Current concepts in the diagnosis of transverse myelopathies (66)

Citaat: Metabolic myelopathies most commonly occur in patients with vitamin B12(cyanocobalamin) (Fig. 11), copper (Cu) and vitamin E deficiencies (46,47).

Metabole myelopathies komen het meest voor in patiënten met Vit.B12, koper en Vit.E deficiënties.

Citaat: Cu defiency is caused by low serum copper due to malabsorbtion,
gastric surgery, or excessive zinc consumption. The clinical symptoms are characterized
by myelopathy that resembles subacute combined degeneration seen in B12 defiency.

Koper deficiëntie wordt veroorzaakt door laag serum koper als gevolg van malabsorptie, maag chirurgie, of overmatig zink consumptie. De klinische symptomen worden gekenmerkt door myelopathie die gelijkenis vertoont met subacute gecombineerde degeneratie gezien in B12 deficiëntie.

Compilatie van wetenschappelijke artikelen die zijn verschenen in de literatuur met betrekking op de associatie Koper en B12 deficiëntie in Transversa Meyelitis (67,68,69,70)

Koper, Ijzer en Zink

Zink, mangaan, molybdeen, Vit.C, B6 en foliumzuur zijn koper antagonisten. Een onjuiste balans tussen koper, ijzer en zink kan leiden tot een slechte koperstatus, die in de loop van de tijd kan leiden tot problemen in cardiovasculaire systemen (hart en bloedsomloop), botafwijkingen en complicaties in het immuunsysteem. Het gebruik van grote hoeveelheden (suppl.) ijzer, zink, Vit.B6 en Vit.C maakt het voor het lichaam moeilijk om koper uit het voedsel op te nemen. Omgekeerd, teveel koper kan leiden tot een ijzer tekort. Molybdeen heeft een wisselwerking met koper en ijzer.

Koper is mede betrokken in de ontwikkeling van atherosclerose of aderverkalking. Zowel een teveel aan koper (intoxicatie) (71) dan wel een koper gebrek (deficiëntie) (72,73,74) kan gerelateerd zijn met cardiovasculaire aandoeningen. 
This figure identifies the major risk factors leading to atherosclerosis, and suggest that production of ROS by excessive free iron and copper, oxidation of LDL by iron and copper, and interaction of iron and copper with homocysteine, fits into this scheme. ROS, reactive oxygen species; LDL, low-density lipoprotein

Bron: Iron and Copper Toxicity in Diseases of Aging, Particularly Atherosclerosis and Alzheimer’s Disease (75)

Een koper deficiëntie verlaagt het koper gehalte in het hart, andere organen, cellen en verhoogd het plasma cholesterol, de bloeddruk, en stimuleert inflammatie en atherosclerose. Hyperhomocysteine stimuleert de oxidatie van LDL cholesterol. De interactie tussen koper en het aminozuur homocysteine in relatie oxidatieve stress en oxidatie van LDL (low-density lipoprotein) is beschreven in diverse literatuur studies (76,77)

Chronic Heart Failure and Micronutrients (78)

Citaat: Vitamins B6, B12 and folate all tend to reduce levels of homocysteine, which is associated with increased oxidative stress.

Vitaminen B6, B12 en foliumzuur zorgen alle voor reductie van het homocysteine gehalte, hetgeen is verbonden met verhoogd oxidatieve stress.

Citaat: Copper plays a role in the regulation of oxidative free radicals, and deficiency increases the susceptibility of lipoprotein peroxidation (72). Copper restriction leads to an increased risk of myocyte oxidative damage (73) and may lead to an increase in plasma cholesterol concentrations (74,75).

Koper speelt een rol in de regulatie van oxidatieve vrije radicalen, en een tekort verhoogt de gevoeligheid van lipoproteine peroxidatie. Koper beperking leid tot een verhoogd risico van oxidatieve myocyte beschadiging (type cel aangetroffen in het spierweefsel) en kan leiden tot verhoging plasma cholesterol concentraties.

Vit.B12, foliumzuur, Vit.B1 werken onderling synergetisch (samengaan, samenwerking) met koper. Aanvulling van deze nutriënten waar nodig helpt in het herstel van het lichaams koper evenwicht.

Disbalans Koper – Zink relatie kleefpasta gebitprothese  Sleutel woorden: laag koper concentratie in het bloed, verhoogd hoeveelheid zink, neuropathie, kleefpasta gebitprothese, anemie.

Are Denture Adhesives Safe? (79)

Citaat: When zinc is consumed in large amounts, zinc poisoning can occur. This condition depletes the minerals copper and iron and can result in neuropathy. Symptoms of neuropathy include numbness and tingling in the extremities, unexplained pain, diminished ability to move arms, legs, hands and feet as well as poor balance and diminished gait. Fatigue is also common. If left untreated, the condition can lead to permanent disability and even death.

Wanneer zink wordt ingenomen in grote hoeveelheden kan zink vergiftiging optreden. Symptomen van neuropathie zijn gevoelloosheid en tintelingen in de ledematen, onverklaarbare pijn, verminderd vermogen om armen, benen, handen en voeten te bewegen, alsmede slechte balans en verminderde gang. Vermoeidheid is ook gebruikelijk. Indien onbehandeld, kan de aandoening leiden tot blijvende invaliditeit en zelfs de dood.

Demyelinating Disease Misdiagnosis (80)

Zink toxiciteit of koper deficiëntie leidt tot neuropathie als gevolg van schade aan de myelineschede. Patiënten die lijden aan gebitprothese kleefpasta neuropathie worden vaak ten onrechte gediagnosticeerd met vaker voorkomende ziekten met vergelijkbare symptomen, waaronder: Multiple sclerose, Transversa Myelitis, Guillain-Barre Syndroom.

B12 Deficiency (81)

B12 deficiëntie is een andere aandoening die gebitprothese kleefpasta zink vergiftiging koper deficiëntie neuropathie nabootst. Sommige van de symptomen van B12-tekort zijn identiek aan gebitprothese kleefpasta zink vergiftiging koper deficiëntie neuropathie.

Anemia, Paresthesias, and Gait Ataxia in a 57-Year-Old Denture Wearer (82)

Citaat: This finding, in conjunction with a history of macrocytic anemia, suggested the subacute combined degeneration syndrome of vitamin B12 deficiency. This patient’s anemia persisted, however, and his neurologic syndrome worsened while he was receiving B12 supplementation.

Deze ontdekking suggereerde, in samenhang met de geschiedenis van macrocytaire anemie, het subacute degeneratie syndroom van een B12 deficiëntie. Gedurende B12 supplementatie namen echter zijn neurologische symptomen toe en zijn anemie bleef bestaan.

Citaat: The patient was diagnosed with copper deficiency myeloneuropathy due to zinc toxicity from his denture adhesive.

De patiënt werd gediagnosteerd met koper deficiëntie myeloneuropathie als gevolg van zink toxiciteit door zijn gebitprothese kleefpasta.

Citaat: This case report raises several fascinating clinical issues. The reported findings are similar to those observed in patients with megaloblastic anemia and subacute combined degeneration due to vitamin B12 deficiency. The mechanisms of bone marrow dysplasia and neurologic degeneration in copper deficiency are unknown, and these findings remind us of the unexplored relationship between cobalamin and copper metabolism.

Deze casus brengt verscheidene fascinerende klinische onderwerpen ter sprake. De gemelde bevindingen zijn vergelijkbaar met de bevindingen geobserveerd bij patiënten met megaloblastische anemie en gecombineerde strengziekte ten gevolge van een Vit.B12 deficiëntie. Het mechanisme van beenmerg dysplasie en neurologische degeneratie bij koper deficiëntie is onbekend, en deze bevindingen herinneren ons aan de ononderzochte relatie tussen cobalamine en het koper metabolisme.

Hematologic and Neurologic Consequences From Chronic Use of Denture Adhesive – Case Report (83)

Citaat: The Vitamin B12 therapy had been begun based upon a determination in April 2008 of Vitamin B12 (351 pg/mL, reference range 174-878 pg/mL) and folate (11.4 ng/mL, reference range 7.2-15.4 pg/mL).

De Vit.B12 therapie was gestart op basis van een vastgestelde B12 waarde van 351 pg/ml is 259 pmol/l in april 2008 en folaat 11.4 ng/ml is 25 nmol/l.

Citaat: Anemia persisted in our patient following copper therapy, although not as marked since there was a rise in RBCs, hemoglobin, and hematocrit post-therapy. High MCV and megaloblastic neutropenia did, however, respond to copper therapy.

In onze patiënten die koper therapie ondergingen bleef de anemie bestaan, echter niet meer zo duidelijk aangezien er een stijging was in RBC, hemoglobine en hematocriet na behandeling. Hoge MCV en megaloblastische neutropenie reageert echter op koper therapie.

Citaat: Based upon our patient’s disease course we would also recommend where macrocytosis is present with anemia that an immediate diagnosis is needed to exclude either copper or Vitamin B12 deficiencies. We would further recommend that all denture wearers be advised to use only denture adhesive products that do not contain zinc

Gebaseerd op het ziekteverloop van onze patiënt raden wij onmiddellijke diagnose aan om een koper of een B12 deficiëntie uit te sluiten daar waar macrocytose aanwezig is in combinatie met anemie. Wij raden verder aan dat alle gebitprothese dragers geadviseerd worden alleen gebitprothese kleefpasta te gebruiken die geen zink bevat.

An unrecognized cause of myelopathy associated with copper deficiency: the use of denture cream (84)

Citaat: Copper deficiency associated with the use of denture cream rich in zinc is an unrecognized cause of myelopathy associated with pancytopenia which should be diagnosed early to establish appropriate therapeutic measures to minimize neurological complications.

Een niet herkende oorzaak van myelopathie met pancytopenie is koper deficiëntie in verband gebracht met het gebruik van zinkrijke gebitprothese kleefpasta, dit zou vroeg gediagnosteerd moeten worden om passende therapeutische maatregelen te nemen om neurologische complicaties te minimaliseren.

Denture cream: an unusual source of excess zinc, leading to hypocupremia and neurologic disease. (85)

Citaat: Denture cream contains zinc, and chronic excessive use may result in hypocupremia and serious neurologic disease.

Gebitprothese kleefpasta bevat zink, en chronisch overmatig gebruik kan resulteren in een abnormaal laag koper concentratie in het bloed en serieuze neurologische aandoeningen.

When metals compete: a case of copper-deficiency myeloneuropathy and anemia (86)

Citaat: Diagnosis Myeloneuropathy and anemia due to copper deficiency, secondary to zinc overload associated with long-term use of denture cream with a high zinc content.

Compilatie van wetenschappelijke literatuur met betrekking kleefpasta gebit prothese relatie koper deficiëntie (87,88,89,90)

Osteoporose: Koper deficiëntie

Mijn Osteoporose kan bijvoorbeeld mede zijn veroorzaakt door geruime tijd aanwezigheid van een functionele B12 deficiëntie. Met wellicht jarenlang structureel de co-existentie met een veel te hoge 1,25D waarde.

Verhoogd Vit.D 1,25-dihydroxy determinant ‘risicofactor’ Osteoporose in IBD ziekte van Crohn patiënten zonder hypercalcemie en hyperparathyreoïdie (91)

De hoeveelheid secosteroïd hormoon calcitriol, het actieve metaboliet van Vit.D, is namelijk een factor van belang in o.a. de activiteit van osteoclasten (botafbraak) vorming. De osteoblast (botaanmaak) activiteit kan verlaagd zijn bij een koper gebrek dan wel een deficiëntie.

Adequate Serum Copper Concentration Could Improve Bone Density, Postpone Bone Loss and Protect Osteoporosis in Women (92)

Citaat: Conclusion: copper has an independent role on bone density in all healthy women. It could have an adjourning factor for bone loss as well as a protective agent for osteoporosis

Conclusie: koper heeft een autonome rol op de bot dichtheid in alle gezonde vrouwen. Het zou botdichtheid verlies kunnen uitstellen en tevens dienen als beschermend middel voor osteoporose.

Lack of a Recommended Dietary Allowance for Copper may be Hazardous to Your Health (93)

Leslie M. Klevay, MD, SD in Hyg

Citaat: For example, studies on osteoporosis generally emphasize calcium and ignore copper although it has been known for decades that diets low in copper can cause osteoporosis
[39,40]. Excessive intake of milk may exacerbate, rather than mitigate, this problem [41].

Bijvoorbeeld, osteoporose studies benadrukken in zijn algemeenheid calcium en negeren koper hoewel het al decennia lang bekend is dat een dieet laag in koper osteoporose kan veroorzaken. Overmatig inname van melk kan dit probleem verergeren, in plaats van het te verlichten.

Citaat: For example, osteoblast activity is decreased in both copper deficiency [39,51] and human osteoporosis [52–55].

Bijvoorbeeld, osteoblast (botaanmaak) activiteit is verlaagd in zowel koper deficiëntie en osteoporose.

Meat diets and fragile bones: Inferences about osteoporosis (94)

Leslie M. Klevay and Robert E.C. Wildman

Citaat: Because copper deficiency produces osteoporosis in animals and people and because the Western diet often is low in copper, further tests of the hypothesis that diets low in copper contribute to osteoporosis are warranted.

Omdat koper deficiëntie osteoporose voortbrengt in dieren en mensen en omdat het westerse dieet vaak laag in koper is, zijn verdere testen van de hypothese dat dieet laag in koper bijdraagt aan osteoporose gerechtvaardigd.

Citaat: Osteoblast activity is decreased in both human osteoporosis (65-68) and copper deficiency (17, 19, 69).

Osteoblast activiteit is verlaagd in zowel osteoporose en koper deficiëntie.

The skeletal changes in premature infants with a copper deficiency (95)

Citaat: The diagnosis was confirmed by low serum copper and caeruloplasmin concentrations.

De diagnose was bevestigd door laag serum koper en ceruloplasmine concentraties.

Citaat: Copper was substituted orally resulting in complete healing of fractures and improvement in both clinical symptoms and laboratory parameters.

Orale koper vervanging resulteerde in complete genezing van fracturen en verbetering in zowel klinische symptomen en lab parameters.

Copper - National Environmental Health Monographs (96)

Citaat: Clinical copper deficiency in adults is rarely found in the general population. However recent dietary surveys show that the mean population intake is suboptimal. In some regions of the world such as Europe and USA intakes are about 20% below the recommended levels.

Klinisch koper deficiëntie in volwassenen wordt nauwelijks aangetroffen in de algemene bevolking. Echter recent dieet onderzoeken toont aan dat de koper inname van de gemiddelde bevolking suboptimaal is. In sommige regio’s van de wereld zoals Europa en Amerika is de inname ongeveer 20% lager dan de aanbevolen hoeveelheden.

Citaat: The most frequent clinical manifestations of acquired copper deficiency are anaemia, neutropenia and bone abnormalities that include osteoporosis and fractures (Olivares and Uauy, 1996b).

De meest frequent klinisch manifestaties van verkregen koper deficiëntie zijn anemie, neutropenie en bot abnormaliteiten inclusief osteoporose en fracturen.

Serum copper levels in elderly patients with femoral-neck fractures. (97)

Citaat: The serum copper levels of 46 elderly patients with fractures of the femoral neck were assayed and found to be significantly lower than those of a group of controls matched for age and sex. These findings are consistent with nutritional copper deficiency which may contribute to the development of fractures by reducing bone strength.

De serum koper niveaus van 46 bejaarde patiënten met fracturen aan de femurhals werden geanalyseerd, en significant lager gevonden, dan bij mensen uit de controle groep overeenstemmend in leeftijd en geslacht. Deze bevindingen zijn consistent met nutriënt koper deficiëntie hetgeen kan bijdragen aan de ontwikkeling van fracturen door verminderen van de bot sterkte.


Dr. Grabowski:

Koper tekort kan zich op gelijke wijze presenteren als ijzertekort en je weet nooit het verschil, tenzij je hierop test. Veel gevallen van vermeende bloedarmoede door ijzertekort zijn eigenlijk te wijten aan koper deficiëntie.

“Of course, someone may be deficient in both iron and copper. Copper has a part to play in iron uptake in the GI tract. If copper is low, iron absorption tends to be low as well."

“Proper copper absorption requires ample stomach acid. Consequently, drugs that block acid secretion impede copper uptake. This includes all proton pump inhibitors and H2 blockers. In my practice. I see so much copper deficiency and also B12 deficiency in people on these medications"

“Copper plays a central role in myelin formation. Prolonged deficiency can result in demyelination and neurodegeneration, which shows up as spastic gait, optic nerve inflammation, peripheral neuropathy, and fatigue. In many ways, it is a near-perfect mimic of multiple sclerosis”.

Natuurlijk, kan iemand deficiënt in zowel ijzer en koper zijn. Koper speelt een rol in de ijzer opname in het gastro- intestinaal traject. Als koper laag is, neigt de ijzer absorptie eveneens laag te zijn.

Voor een adequate koper absorptie is ruim voldoende maagzuur noodzakelijk. Dit heeft als gevolg dat medicatie die maagzuur secretie remt koper opname belemmert. Hieronder vallen alle proton pomp remmers en H2 blokkers. In mijn praktijk kom ik zoveel gevallen tegen van koper deficiëntie en ook B12 deficiëntie bij mensen die deze medicatie gebruiken”.

Koper speelt een centrale rol in myeline vorming. Langdurig tekort kan leiden tot demyelinisatie en neurodegeneratie wat zich kenbaar maakt door spastische bewegingen, oogzenuwontsteking, perifere neuropathie, en vermoeidheid. In vele opzichten is het een bijna perfecte nabootsing van multiple sclerose.“Neurologists have long recognized the value of vitamin B12 for MS, because the vitamin plays a key role in myelination. Most routinely check B12 in patients suspected of having MS. They tend to overlook copper, though it is just as important in myelination. It's not that copper deficiency causes MS. It's that copper deficiency causes demyelination, which can mimic or be mis-diagnosed as MS”. Dr. Grabowski explained.

Neurologen hebben het belang van vitamine B12 bij MS al lang herkend, aangezien de vitamine een belangrijke rol speelt in myelinisatie. De meeste neurologen bepalen routine matig B12 bij patiënten die verdacht worden van het hebben van MS. Ze hebben de neiging om koper over het hoofd te zien, maar het is net zo belangrijk in de myelinisatie. Het is niet dat koper deficiëntie MS veroorzaakt. Het is dat koper tekort demyelinisatie veroorzaakt, hetgeen MS kan nabootsen of een misdiagnose van MS tot gevolg heeft.

Het ijzer en koper (anemie) aspect is mede één van de redenen geweest om in 2008 methyl- en adenosylcobalamine smelttabletten in te passen in mijn B12 behandeling. Nu gebruik ik dagelijks een op mijn behoefte gebaseerde hoeveelheid methyl- en adenosylcobalamine (mijn maatkostuum) naast 1 keer in de 6 á 8 wkn. een hydroxocobalamine injectie. Koper suppletie is niet meer van toepassing. Periodiek wordt zowel de koper en ceruloplamine met ijzer en ferritine waarde bepaald door mijn behandelend arts. Tevens periodiek calcium, PTH (parathormoon) en beide Vit.D metabolieten, zowel de 25D en de 1,25D.

Cacoa infuus koper deficiëntie patiënten

Cacoa in pure chocolade is bijvoorbeeld een van rijkste bronnen van koper en magnesium.
In Japan worden patiënten met een koper deficiëntie die afhankelijk zijn van sonde voeding met cacoa infusen behandeld.

Karpel en Peden melde voor het eerst een casus van anemie en neutropenie ten gevolge van koper deficiëntie, bij patiënten die sonde voeding ontvingen.

Cocoa Supplementation for Copper Deficiency Associated with Tube Feeding Nutrition (99)

Conclusion We identified many cases with copper deficiency associated with tube feeding in Okinawa, Japan. Cocoa supplement appeared to be a safe and effective treatment. Increasin the copper content of Japanese tube feeding formulas should be considered for its prevention.

Conclusie We ontdekten vele gevallen van koper deficiëntie, geassocieerd met sonde voeding in Okinawa, Japan. Supplementeren met cacao bleek een veilige en effectieve behandeling te zijn.  Verhoging van de hoeveelheid koper in Japanse sondevoeding moet in overweging genomen worden om deficiëntie te voorkomen.
A penny for your thoughts

Mijn gedachten. Wanneer u zich als B12 patiënt herkent in tal van de hierboven beschreven klachten dan wel aandoeningen die zijn belicht, bespreek dan met je arts de aanbeveling om zowel een koper met ceruloplasmine bepaling, beide Vit.D metabolieten, de 25D (calcidiol) en de 1,25D (calcitriol) te laten bepalen, om alle hierboven geschetste redenen.

Overzicht van de geraadpleegde literatuur c.q. wetenschappelijke artikelen.

(1)  Metabolic crossroads of iron and copper


(2)  Update on anemia and neutropenia in copper deficiency.


(3)  Clinical/Research Interests Publications


(4)  Healio Hematology - Oncology


(5)  Anemias beyond B12 and iron deficiency: the buzz about other B’s, elementary, and nonelementary problems


(6)  Copper Deficiency and its Hematologic Manifestations


(7)  Bloed / Cobalaminen en foliumzuur


(8)  Wat is anemie?


(9)  Bloedaanmaak en Anemieën


(10)  Anemie: definities en indices


(11)  The Nutritional Relationships of Copper


(12)  The molecular basis of copper and iron interactions


(13)  Copper at the Front Line of the Host-Pathogen Battle


(14)  Copper in Microbial Pathogenesis: Meddling with the Metal


(15)  Folic acid – a micro nutritive and promoter of growth for bacteria an fungus


(16)  Folic acid deficiency anemia: causes, risk factors, symptoms


(17)  Iron: bacterial, fungal, viral, protozoan infections and infections processes


(18)  Iron depletion limits intracellular bacterial growth in macrophages


(19)  Our Need For Iron


(20)  Iron and Microbial Growth


(21)  Koper (Cu)


(22)  Copper Toxicity syndrome


(23)  Lyme disease: A Look Beyond Antibiotics


(24)  Vitamin B12 and Serum Mineral Levels in Children with Enterobius vermicularis Infection


(25)  Serum Mineral Levels in Children with Intestinal Parasitic Infection


(26)  Serum copper, zinc and magnesium levels in children with enterobiosis.


(27)  Enterobius vermicularis, threadworm, seatworm, pinworm


(28)  Endomysium- en gliadine-antilichamen bij coeliakie


(29)  Gluten Sensitivity Vs. Celiac Disease Vs. Gluten Intolerance


(30)  Small-Fiber Neuropathy/Neuronopathy Associated With Celiac Disease


(31)  The Canadian celiac health survey – the Ottawa chapter pilot


(32)  Cognitive Impairment and Celiac Disease


(33)  NEUROLOGICAL MANIFESTATIONS OF CELIAC DISEASE


(34)  Range of Neurologic Disorders in Patients With Celiac Disease


(35)  A case of celiac disease mimicking amyotrophic lateral sclerosis


(36)  Copper deficiency myeloneuropathy due to occult celiac disease.


(37)  Hematologic manifestations of celiac disease


(38)  Gluten-Sensitive Enteropathy (Celiac Disease): More Common Than You Think


(39)  Celiac disease: More common than you think


(40)  Nutrition Complications for Celiac Disease


(41)  Essentiality of copper in humans


(42)  Coeliac disease


(43)  Effect of B vitamin supplementation on plasma homocysteine levels in celiac disease


(44)  Understanding Copper Deficiency in Celiac Disease


(45)  Absorption of Copper in Malabsorption Syndromes


(46)  Clinical conditions altering copper metabolism in humans


(47)  Selenium, Manganese, Zinc and Copper Levels in Constipated Children


(48)  Copper deficiency in celiac disease


(49)  Role of copper in thyroid health.


(50)  The Relationship Between Serum Level of Thyroid Hormones and
Antioxidant Enzymes in Clinically Healthy Ostriches


(51)  VITAMIN B-12


(52)  Role of Zinc and Copper in Effective Thyroid Function


(53)  Vitamins, Minerals and your Thyroid-what your Doctor may not know


(54)  CSF copper in schizophrenia


(55)  CSF copper concentrations in chronic schizophrenia.


(56)  Mimicry in Koper Anemie en een Vit.B12 tekort (deel 1)


(57)  Mimicry in Koper Anemie en een Vit.B12 tekort (deel 2)


(58)  Differential diagnoses of paraesthesia based on the chronicity of symptom onset


(59)  Pearls: myelopathy.


(60)  The Transverse Myelitis Association


(61)  Differential Diagnosis of Longitudinally Extensive Transverse Myelitis in Adults


(62)  Sarcoidose: Stand van zaken


(63)  Diagnosis and Management of Acute Myelopathies


(64)  Diseases Associated with Transverse Myelitis


(65)  An Approach to the Diagnosis of Acute Transverse Myelitis


(66)  Current concepts in the diagnosis of transverse myelopathies


(67)  Acute Transverse Myelitis


(68)  Transverse Myelitis: Story of Fifteen Years of Dependence on Mechanical Ventilation


(69)  Diagnostic approach of patients with longitudinally extensive transverse myelitis


(70)  Acute Transverse Myelitis: Demyelinating, Inflammatory, and Infectious Myelopathies


(71)  Serum Copper Concentration and Coronary Heart Disease among US Adults


(72)  Cardiovascular Disease from Copper Deficiency—A History


(73)  Cardiovascular effects of dietary copper deficiency.


(74)  Copper deficiency and cardiovascular disease: role of peroxidation, glycation, and nitration


(75)  Iron and Copper Toxicity in Diseases of Aging, Particularly Atherosclerosis and Alzheimer’s Disease


(76)  Copper-mediated LDL oxidation by homocysteine and related compounds depends largely on copper ligation


(77)  Homocysteine strongly enhances metal-catalyzed LDL oxidation in the presence of cystine and cysteine.


(78)  Chronic Heart Failure and Micronutrients


(79)  Are Denture Adhesives Safe?


(80)  Demyelinating Disease Misdiagnosis


(81)  B12 Deficiency

http://copper-deficiency-causes-multiple-sclerosis-symptoms.com/B12_Deficiency.html

(82)  Anemia, Paresthesias, and Gait Ataxia in a 57-Year-Old Denture Wearer


(83)  Hematologic and Neurologic Consequences From Chronic Use of Denture Adhesive – Case Report


(84)  An unrecognized cause of myelopathy associated with copper deficiency: the use of denture cream


(85)  Denture cream: an unusual source of excess zinc, leading to hypocupremia and neurologic disease.


(86)  When metals compete: a case of copper-deficiency myeloneuropathy and anemia


(87)  Myelopolyneuropathy and pancytopenia due to copper deficiency and high zinc levels of unknown origin II. The denture cream is a primary source of excessive zinc.


(88)  Denture fixative cream and the potential for neuropathy.


(89)  Zinc-containing denture adhesive: a potential source of excess zinc resulting in copper deficiency myelopathy.


(90)  Neuropathy Following Chronic Use of Denture Adhesive in a 40-Year-Old Patient


(91)  Verhoogd Vit.D 1,25-dihydroxy determinant ‘risicofactor’ Osteoporose in IBD ziekte van Crohn patiënten zonder hypercalcemie en hyperparathyreoïdie


(92)  Adequate Serum Copper Concentration Could Improve Bone Density, Postpone Bone Loss and Protect Osteoporosis in Women


(93)  Lack of a Recommended Dietary Allowance for Copper may be Hazardous to Your Health


(94)  Meat diets and fragile bones: Inferences about osteoporosis


(95)  The skeletal changes in premature infants with a copper deficiency


(96)  Copper - National Environmental Health Monographs


(97)  Serum copper levels in elderly patients with femoral-neck fractures.
(99)  Cocoa Supplementation for Copper Deficiency Associated with Tube Feeding Nutrition


Diesel